Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


Курсова работа

на тема:

ЛОШИ ТРУДОВИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВМЗ-СОПОТ

/АНАЛИЗ НА КОНФЛИКТ/

2006

СЪДЪРЖАНИЕ

1. УВОД 2

2. Постановка на проблема 5

2.1. Обща характеристика на предприятието 5

2.2. Описание на конфликт 6

2.3. Методика на изследване 8

2.3.1. Анкетна карта 8

2.3.2. Експеримент 8

3. Изследване на проблема 9

3.1. Структура на конфликта 9

3.1.1. Участници в конфликта 10

3.1.2. Зона на разногласия 11

3.1.3. Микро- и макросреда на конфликта 11

3.1.4. Конфликтно поведение (действия) 14

3.1.5. Функция на конфликта 14

3.2. Динамика на конфликта и решаването му 15

3.2.1. Пред конфликтен етап 15

3.2.2. Явен (открит) етап на конфликта 16

3.2.3. Следконфликтен етап 18

3.3. Резултати от изследването на конфликта 18

4. Изводи и препоръки 23

4.1. Интерпретация на резултатите и изводи от изследването 23

4.1.1. Интерпретация на резултатите и изводи от Анкетната карта 23

4.1.2. Интерпретация на резултатите и изводи от експеримента 25

4.1.3. Интерпретация на резултатите и изводи от конфликтологичния анализ 25

4.2. Препоръки 26

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 27

6. Приложения 29

 1.  УВОД

Все по - актуален, в днешно време, става проблемът за условията на труд и трудовата среда в България. Той е също толкова актуален и днес в предприятията от отбранителната индустрия.

Нарастващ е конфликтът, във връзка с лошите условия на труд във ВМЗ - Сопот, между персоналът на предприятието и мениджърите на фирмата. Констатирано е, че работниците във ВМЗ -  Сопот извършват своите трудови задължения поети към фирмата в много ниски и незадоволителни условия на труд, които не са достатъчни за постигането на ефективни резултати, които да удовлетворяват фирмените интереси, и от друга страна са демотивиращи за самите служители във фирмата.

Основна причина за възникването на тази проблемна ситуация се счита липсата на инвестиции за реконструкция на производствените мощности (технологично обновление), както и за подобряване на трудовите условия.

На 18.06.2005г. работниците поставят своите искания за подобряване условията на работната им среда. Във връзка с това, в настоящата курсова работа основен предмет на изследването ще бъде условията на труд /трудовата среда в обекта на изследване ВМЗ - Сопот.

Основна цел на изследването, което ще се проведе и ще бъде подробно описано в труда, е достигане на максимална удовлетвореност и на двете страни по конфликта. А именно:

-от страна на работниците - да се изпълнят техните искания за подобряване условията на работната среда.

-от страна на управляващите - това искане на работниците да се изпълни с минимални финансови средства, но да се постигнат максимални резултати, които пряко да удовлетворят работниците и косвено да допринесат за постигане на ефективност при изпълнението на фирмените цели.

Основни задачи, които стоят пред мен като страничен наблюдател да се даде отговор на следните въпроси, които считам, че са жизнено важни, за да се постигне очаквания резултат, а именно, удовлетвореност и на двете страни по конфликта.

Задачи:

 1.  Запознаване на читателя с предмета на дейност на ВМЗ - Сопот;
 2.  Да охарактеризира възникналият конфликт, като се даде ясен отговор на въпросите свързани с неговото възникване - като причини, актуалността на възникналия проблем, също така каква е значимостта му за фирмата и т.н.
 3.  Да бъдат поставени ясни критерии, по които ще се оценява сложността на възникналия проблем. Тази задача е поставена с цел максимално и изучаване на проблема, за да може неговото разрешение да бъде постигнато най - рационално;
 4.  Да се анализират резултатите от направеното изследване, както и да се обобщят;
 5.  Да се поставят възможно най - обективните изводи и да се дадат препоръки.

За постигане на добра познаваемост на възникналия конфликт с настоящата работа ще бъдат използван основно конфликтологичен анализ. Като методологията ми ще се изразява в извършеното от мен наблюдение, както и използването на анкетна карта, и провеждането на експеримент, с цел запознаване със сегашното състояние на работната среда на персонала във ВМЗ - Сопот.

…………………………

 1.  Динамика на конфликта и решаването му

Както вече споменах, конфликтът се разглежда като структура и като процес.  Структурата вече беше обяснена. Сега ще се спря на конфликта като процес. А като всеки процес, той се характеризира с определена динамичност, която минава през следните три основни етапа:

 1.  Пред конфликтен етап на конфликта;
 2.  Явен (открит) етап на конфликта;
 3.  Следконфликтен етап на конфликта;
  1.  Пред конфликтен етап

а)Фаза на възникване зона на разногласия - работниците във ВМЗ - Сопот осъзнават, че условията им на работа са занижени и работната им среда като цяло е лоша. Също така, че обратната връзка в информационния канал, осъществявана от обекта на управлението към субекта на управление, е нарушена. И информацията и постъпилите оплаквания от работниците към Главния мениджър на отдел “Човешки ресурси” не е постъпила.

б)Възникване на пред конфликтна ситуация - при тази фаза на развитие на конфликта като процес, двете страни на конфликта напълно и ясно осъзнават предпоставките за възникването му. Работниците искат подобряване на работната им среда и усъвършенстване на комуникациите между тях и управляващите, а субекта на управление, от своя страна, е наясно с факта, че липсва средства за това.

 1.  Явен (открит) етап на конфликта

За да настъпи вторият етап на конфликта, а именно пред конфликтната ситуация (фаза) да прерасне в открит етап на конфликта, е нужен формален повод, който да подтикне взаимодействащите си страни към предприемане на активни действия.

а)Инцидент - в случая с ВМЗ - Сопот, начало на втората фаза на конфликта, т.е. неговият явен (открит) етап се поставя  с искането на работниците от 18.06.2005г. до Главния мениджър на отдел “Човешки ресурси”, което е в писмена форма и представлява формален повод, който подтиква взаимодействащите си страни към предприемане на активни действия.

б)Ескалация на конфликта - характеризира се с рязко усилване на взаимно насочените действия на опонентите. Противоборството между двете страни в този момент достига своя връх.

Ескалационният момент в този конфликт е, когато Главният мениджър съобщава, че няма средства за такива драстични промени и от друга страна времето за извършването им което са посочили като искане работниците, е недостатъчно.

в)Завършване на конфликта - етапа на завършване на конфликта в случая достига до така нареченото регулиране или управление на конфликта. В този случай на регулиране/управление на конфликта се постига частична нормализация на отношенията между страните.

Този под етап от своя страна минава основно през три фази: успокояване на конфликта; частично разрешаване на конфликта; приемане на взаимоизгодно и компромисно решение между страните.

 1.  Успокояване на конфликта - на този етап между работниците и Главния мениджър на отдел “Човешки ресурси” започват да възприемат конфликтната ситуация по - рационално. Двете страни осъзнават, че са необходими компромиси, за да достигнат до някакво решение, което взаимно да ги удовлетвори.
 2.  Частично разрешаване на конфликта - на преговорите между двете страни се съгласяват, при вземането на крайно решение по разрешаването на конфликта, да се ползва посредник - неутрална трета страна. Този вид решения се нарича конфиденциално. В този случай неутралната трета страна по конфликта сам аз.
 3.  Приемане на взаимноизгодно и компромисно решение между страните в отговор на направеното искане на работниците от 18.06.2005г. до Главния мениджър, субектът е съгласен да изпълни в искания срок четири условия от исканите пет, като петото ще бъде изпълнено постепенно в по - голям интервал от време в бъдеще. Условието, което на този етап няма да бъде изпълнено от субекта на управление е: “Подобряване на материално - техническата база”.

С това, конфликтът между работниците и управляващите приключва на този етап.

……………………..

Темата е изготвена 01.2006г.

В темата са посочени 3 източника на информация.

Темата съдържа приложение  - Анкетна карта - 15 въпроса относно трудовата среда и отношението на работника към нея.


Търси за: постановка проблема | описание предпиятието | описание конфликт | методика изследване | анкетна карта | експеримент | изследване проблема | структура конфликта | участници | микро макро среда | изводи препоръки

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker