Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


“Управление на качеството на човешките ресурси според изискванията на ISO 9001:2000”

(дипломна работа)

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

 1.  СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
 2.  ПЛАНИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
 3.  СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ
 4.  УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 9001:2000

ВТОРА ГЛАВА. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПО ЗАПАДЕН ОБРАЗЕЦ В “Космо България Мобайл” ЕАД

 1.  ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА
 2.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ
 3.  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА  ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ФИРМАТА.
 4.  СИСТЕМИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПОДБОР, И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В “Космо България Мобайл” ЕАД
 5.  ПРЕПОРЪКИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СИСТЕМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В “Космо България Мобайл” ЕАД

ТРЕТА ГЛАВА.  СТРАТЕГИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ПО СТАНДАРТИТЕ НА ISO 9001:2000. ИНВЕСТИЦИОНЕН БИЗНЕС ПРОЕКТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ВЪВЕДЕНИЕ

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното икономическо пространство. Самата глобализация става възможна благодарение на невероятното развитие на информационната технология. Съвременният пазар  трябва да бъде разбиран не като място за сравнение на продукти, колкото като възможност за конкуренция на потенциали. Всичко това поставя огромни изисквания пред управлението на всяка организация като цяло. Досегашните условия фокусират върху въпроса за количествения растеж, разбиран като нарастване на обема на продукцията. Сега успехът се решава преди всичко от това доколко е успяла фирмата да отговори на изискванията на потребителите и техните потребности.

Поради това с все по-нарастваща сила в българската икономика се оформя необходимостта от нов модел на развитие и управление на микроравнище, т.е. на равнище на отделната стопанска единица. В съвсем недалечно бъдеще този нов управленски модел вероятно ще стане и единствената възможна алтернатива за осъществяването на стопанска дейност.  Това е модел, където печалбата ще трябва да идва не толкова от обема на произведената и продадена продукция, колкото от понижаване  на себестойността на продукцията и услугите, високото качество и новаторските решения. А всичко това в още по-голяма степен поставя въпроса за активизацията на човешкия и трудовия фактор в организацията като ключов носител на иновацията и ядро на това, което наричаме интелектуален капитал. Основно трябва да се наблегне на организацията на управление във фирмата и управлението на качеството на трудовите ресурси с оглед осъществяване на ефективно управленска структура по екипи и звена на работа в зависимост от спецификата на фирмата.

Целта на дипломната работа е да определи как и по какъв начин организацията на качеството и контрола  на управлението на трудовите ресурси в организацията може да повлияе в негативен план върху цялостната дейност и обратно, използването на ефективни трудови ресурси, до какво степен допринасят за успеха на дадена фирма. На базата на практически и теоретични постановки се разглеждат основните аспекти в управлението на трудовите ресурси като стратегия на управление, фирмена политика, мотивация и цялостен процес на внедряване на определена управленческа философия, свързана със спецификите на всяка отделна фирма. Целта е теоретично и практически да се анализира въвеждането на система за управление на качеството на трудовите ресурси и клиенти - ISO 9001-2000.  Актуалността на темата за управлението на трудовите ресурси произтича от средните тематични области и проблеми в България, а именно:

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на трудовите ресурси в “Космо България Мобайл” ЕАД да се разгледат и определят съвременните аспекти на управлението на трудовите ресурси във фирмата, трудностите и предизвикателствата пред служителите, самото планиране и мотивация на трудовия персонал, както и да се разгледат отрицателните аспекти на цялостния процес на управление на трудовите ресурси в търговските фирми. Практически управлението на трудовите ресурси е обвързано с възможностите фирмата да стане конкурентноспособна и да прилага стандартите за качество на обслужване и качество на управление на човешките ресурси. На базата на така разгледаните и анализирани проблеми в организационно-управленската структура на фирмата да се търсят възможни алтернативи и решения с оглед развитие в максимална степен на ефективен персонал и удовлетворяване изискванията на клиентите и партньорите на фирмата. Това става възможно чрез развитието и усъвършенстването на цялостна интегрирана, съобразена с икономическата обстановка и положение в страната, цялостна стратегическа и оперативна система за управление на трудовите ресурси в търговските предприятия с оглед превръщането им в организации от хора, а не в стопански, машинен и сграден фонд.

Задачите, които си поставяме при написването на дипломната работа са пряко свързани и следствие от целите, а именно:

Спецификата и актуалността на тематиката я определя тя да се анализира в теоретичен и практически план с помощта на реален пример (чуждестранна фирма, която е инвеститор в България и която има възможност да съчетава западни стандарти и критерии, с български институционални и законови изисквания по отношение управлението на качеството на трудовите ресурси). Методите за анализ са свързани с теоретичното изясняване на проблема за управлението на трудовите ресурси в организациите, както и възможностите им да прилагат единна интегрирана система по западен стандарт за организационно-управление, както и с практически фирмен анализ относно организационната и управленска структура на “Космо България Мобайл” ЕАД и практическа реализация на инвестиционен проект с помощта на разработен теоретичен план и презентационна програма за управление на качеството на труда в съответствие със стандартите на ISO 9001-2000. Теоретичният и практически анализ способства да се разкрият в най-пълна степен възможностите за прилагането на подобна система, преките резултати за фирмата по отношение качеството на обслужване на клиенти и партньори, както и до възможността да се обособят основните проблемни области за решаване, свързани с различията между западните стандарти за качество и българската нормативна уредба.

С оглед актуалността на дипломната работа, са използвани статии, анализи и коментари от периодичния печат и интернет страници, както и  специализирана икономическа литература по управление на персонала в предприятието, като за практическата част от темата са използвани данни и анализи, извършвани от Маркетинговия отдел и отдел “Кариерно развитие и човешки ресурси” в “Космо България Мобайл” ЕАД.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложната икономическа обстановка в страната след разпадането на Съвета за икономическа взаимопомощ през 1989г. и навлизането на страната ни от планова към пазарна икономика, постави нови изисквания към трудовите ресурси във фирмата. Тези нови изисквания са породени от принципно новите икономически условия и фактори на прехода, както и до внедряването на западен опит и традиции, които повишиха значително изискванията към планирането, подбора, обучението и мотивираността на персонала. Планирането на персонала в една компания трябва да е непрекъснат процес, който трябва да отчита освен измененията във външната среда на влияние, но и вътрешните особености на дейността си - възможности за инвестиции и разширяване на дейността, възможности за иновации и инвестиране в трудовия капитал и т.н. По отношение на подбора, той е от съществено значение за дейността на фирмата и нейната ефективна работа. Добре обученият и мотивиран екип и персонал е предпоставка за по-ефективна работа, което пряко рефлектира върху управленския, производствения процес във фирмата. Обучението във фирмата трябва също де е непрекъснат процес, тъй като добре обучения персонал е силно конкурентно предимство на фирмата на пазара и важна предпоставка за бъдещи възможности на работа и развитие. Изграждането на мотивационна програма и мерки за стимулиране работата на персонала от своя страна е само следствие от изградената такава мотивационна стратегия във фирмата, тъй като добрите служители остават във фирмата ако имат достатъчно стимули, състоящи се в добри условия на работа, мотивираност в процеса на професионално израстване, мотивираност с помощта на материални или морални стимули. Това също е силно конкурентно предимство и фактор за повишаване на производителността и ефективността на фирмата.

Изграждането на научнообоснована система за управление на трудовия процес във фирмата е сложна система, при която следва да се спазят изискванията на практиката и да се приложат теоретичните достижения в тази област. Въпреки различните интерпретации на мотивите и мотивацията, авторите обикновено виждат същността на мотивите в причиняването, стимулирането, подтикването на човешкото поведение.

Привличането и наемането на подходящи хора за “подходящо място” е един от начините за изграждане на високоефективни и мотивирани екипи във фирмата. Това се гарантира с добре утвърдена политика и процедури по набор и подбор на кандидати за работа в компания На изпълнителя, на сътрудника или служителя се гледа като носител на умствен, физически и творчески потенциал.

Дейността по формирането на човешките ресурси са насочени като цяло към създаване на система от интелектуална дейност, ангажирана по отговорен и стойностен начин с целите и стратегията на организацията. Фирмената политика относно човешкия потенциал отчита принципните изисквания, както на конкретни дейности, така и на обективни фактори: пазар на труда, трудово и социално законодателство, държавна политика на заетостта и регулиране пазара на труда, синдикални организации, медийно присъствие и т.н.

Теоретически разглежданите въпроси, свързани с въвеждането на система за управление на качеството на трудовите ресурси на примера на конкретна фирма (като база, свързана с конкретния анализ се използва теоретическите постановки, свързани с проблематиката), анализирана като подходяща за това, тъй като чрез анализа най-ясно и точно ще може да се открие и сравни навлизането на западния опит в управлението на персонала, наследените от плановата икономика трудов потенциал, както и на възможностите за изграждането на български образец и методика за управление и оценка на трудовите ресурси във фирмата. Вследствие на проведения практически анализ на управленската структура на фирмата и възможностите за прилагане на организационна стратегия и стратегия за качество на управление на трудовите ресурси по изискванията на стандарт ISO 9001-2000 се анализират потенциалните възможности за иновационна дейност при инвестиции в трудови ресурси, както и възможности по отношение повишаване качеството на обслужване на потенциалните и реални клиенти на фирмата.

Чрез направения анализ подробно е изяснено взаимодействието и причините за изграждане на различни системи за мотивация, планиране и подбор на персонала, положителните страни на тези процеси и стратегии спрямо българската икономическа действителност, както и на базата на реален практически пример, кои са основните предпоставки за управление на трудовите ресурси и трудовия процес в България в навечерието на предстоящото ни членство в Европейския съюз, както и възможностите за прилагане на европейските стандарти за качество на управление на трудовите ресурси и организирането на продажбеното обслужване.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Александров, К. - Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.
 2.  Андреева, М. - Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995
 3.  Армстронг, М.- Управление на човешките ресурси, Б, “Делфинпрес”, 1993, с. 76;
 4.  Бояджиев, Д., Мениджмънт на човешките ресурси
 5.  Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство "Стопанство", С., 1999 г,
 6.  Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство "Стопанство", 1993 г.
 7.  Илиев, Й. - Мотивация на персонала,С, ИК “Люрен”, 1993
 8.  Йегерс, П., Ал. Александров, В. Кънчев, Ефективно управление на персонала, С., Информа интелект, 1996 г.
 9.  Йончев, Ц.; Терезова, С. Планиране и анализ на стопанската дейност на търговските фирми. С., 1998г.271-273 стр.
 10.  Каменов, К. - Мениджмънт, В. Търново, 1998;
 11.  Кендал, Б., Управление на човешките ресурси ІІ, С.;199б г.
 12.  Недялкова, А. - Управление на човешките ресурси, С, ИК”Люрен”,1999.
 13.  Панайотов, Д.- Психология на успеха, С, МБК, 1992;
 14.  Узунова, Ф.- Мениджмънт на персонала, В, ТУ, 1995, с.139
 15.  www.globul.bg
 16.  публикации по темата в интернет сайтове.

Дипломната работа е защитена с пълно отличие през 2005 година, съдържа богата и актуална статистическа информация, графики, таблици, сравнения със западната практика, анкетни листи и методи на изследване.

Ключови думи: рентабилност, ликвидност, иновации и инвeстиции, система за управление на трудовите ресурси, стандарти за качество, европейски критерии за УЧР, ИСО система, практически пример, Глобул, сравнение с Мтел.


Търси за: рентабилност | ликвидност | иновации инвестиции | система управление трудовите ресурси | стандарти качество | европейски критерии УЧР | ИСО система | практически пример | Глобул

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker