Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Стопанска академия "Д.А.Ценов"

Реферат

по икономика на труда на тема:

Фактори определящи цената на труда

2006

Съдържание:

1. Същност на цената на труда 3

2. Функции на цената на труда 3

3. Състояние на трудовия пазар (съотношението между търсене и предлагане) 5

4. Издръжка на живота 6

5. Законодателство 6

6. Естество на работата 7

7. Количество труд 8

8. Равнище и динамика на производителността на труда 9

9. Финансово състояние на предприятието 10

  1.  Същност на цената на труда

Цената на труда се разглежда във два аспекта:

От страна на работодателя цената на труда включва работната заплата и допълнителни плащания, които са съобразно законодателството, съобразно браншовите споразумения и съобразно индивидуалния трудов договор. В началото на ХХ век цената на труда е включвала само работната заплата, с развитието на индустриалните отношения се включват множество допълнителни добавки. Всеки работодател при разкриване на работно място или назначаване прави изчисления колко ще му струва това работно място и сравнява печалбата. При това сравнение ползата (печалбата) от наетата работна сила трябва да бъде по-голяма за да има икономически интерес. При извършването на изчисленията се взимат в предвид всички възможни разходи.

Работниците сравняват работните заплати с аналогични длъжности в други фирми.

Обобщение: цената на труда за работодателя следва да се определи като парична сума на преведените разходи, което струва придобитото право да ползва работна сила. Преведените разходи се тълкуват като работна заплата, допълнителни разходи от материална и нематериална изгода. Цената на труда за работниците и служителите са преведените доходи, които те получават за отдадената работна сила.

Въз основа на тези два извода правим трети: цената на труда за работодателя е по-голяма от цената на труда за работника.

...................................

Използвана литература:

  1.  http://www.ime-bg.org/- Института за пазарна икономика:
  2.  Милс, Т., Оценка на работата и възнаграждението за резултатите от труда, "Персонал ОК.Н", 1993, бр. 9
  3.  Савов, С., Макроикономика, ІІ-ро изд.,  Издателство “Тракия - М”, С., 1993г.,  

………………………..

Темата е изготвена 2006 г., не съдържа таблици и графики и е с теоретична насоченост.

Ключови думи: същност и функции на цената на труда, състояние на трудовия пазар (търсене и предлагане), издръжка на живота, законодателство, производителност и количество на труда, финансово състояние на предприятието работодател.


Търси за: същност функции цената труда | състояние трудовия пазар | търсене предлагане | издръжка живота | законодателство | производителност количество труда | финансово състояние предприятието работодател

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker