Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

на тема:

Състояние и проблеми на безработицата в България в условията на пазарен преход

2007

Съдържание:

1. Същност, характер и пресмятане на безработните 3

2. Форми на безработица и причини за възникването им 4

3. Безработицата в България 5

4. Перспективи стоящи пред страната ни свързани с безработицата. 7

5. Използвана литература 10

Заетостта и безработицата са втората от макроикономическите цели на държавата. Едновременното поставяне на проблема за безработицата и този на пълната заетост има своите основания в подхода на икономическата теория към тези две взаимносвързани състояния на работоспособното население.

  1.  Същност, характер и пресмятане на безработните

Независимо дали производството се осъществява в планова или пазарна форма, работниците и средствата за производство винаги си остават негови фактори. За да се произвежда те трябва да се съединят. Заетостта е процес на съединение на работника със средствата за производство. Този процес представлява характерно количествено отношение между масата средства за производство и масата жив труд, който ги привежда в движение Същевременно, той е и определено качествено отношение между подготовката и професионално-квалификационната характеристика на личния фактор, от една страна, и степента на развитие на веществените елементи, от друга.

Безработицата е невъзможността на работника да се съедини със средствата за производството. В зависимост от състоянието на пазара на труда тя се характеризира като доброволна или принудителна.

Доброволната безработица възниква, когато работниците желаят да се трудят, но срещу по-високо от предлаганото им заплащане на труда. Тази безработица е възможна само в случай, че на пазара на труда съществуват абсолютно гъвкави цени. Tя се възприема като нормално явление и не предизвиква социално напрежение.

Принудителната безработица е свързана със съществуването на негъвкави, или фиксирани, цени на пазара на труда. Причината заплатите да бъдат постоянни за определен период от време са трудовите договори, сключвани индивидуално между работодатели и работници, и колективно - между работодатели и профсъюзи. При това състояние на пазара, когато заплащането на труда е по-високо от равновесното, но не може да се понижи, предлагането на труд ще бъде по-голямо от търсенето и само част от работниците ще намерят работа.

Според статистиката трудоспособното население на страната включва общия брой на лицата на 16 и повече години, които работят или активно търсят работа, Т.е. общия брой на заетите и броя на безработните. За зает се счита всеки, който има работа, т.е. който е съединен със средствата за производство, а за безработен (незает) всеки, който: а) няма работа; б) търси такава; в) очаква да се върне на работното си място (и в трите случая няма съединение на работника със средствата за производство).

Част от населението (домакини, учащи, пенсионери, най-общо лица, които просто не търсят работа поради различни причини) не се включва в състава ни работната сила и, следователно, остава извън редиците на безработните. Ето защо и равнището на безработните се измерва в процент от общата незаета работна сила.

…………………..

Използвана литература

  1.  „Политическа икономия” - автор: доц. Васил Петров
  2.  www.kapital.bg  
  3.  www.econ.bg 
  4.  www.az.government.bg  
  5.  www.nsi.bg  

....................................

Темата съдържа данни в табличен вид за безработицата в България за 2006г.

Темата съдържа 2 графики.

Ключови думи: същност, характер и пресмятане на безработните, форми на безработица и причини за възникването им, безработицата в България, перспективи.


Търси за: форми безработица причини възникването | безработицата България

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker