Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


РЕФЕРАТ

на тема:

Трудов пазар

11.2006

Съдържание:

1. Увод 3

2. Пазарът на труда в България 4

3. Пазарът на труда в Европа 10

3.1. 10 приоритета за подобряване на трудовия пазар в ЕС 12

4. Изводи 13

5. Използвана литература: 15

  1.  Увод

Пазарът на труда е механизъм за разпределение на работната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази гледна точка той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението на човешките ресурси, неговите функции и дейности (възнаграждение, планиране на потребностите, обучение и др.).

На пазара на труда се установяват : цената на стоката труд и съответно броят и равнището на заетост и безработица. Следователно пазарът на труда е основен регулатор на цената на труда и заетостта, респ. на безработицата. Най- общо пазарът на труда може да се определи като среща на търсенето и предлагането на труда.

Пазарът на труда е по същество една съвкупност от различни пазари, на които действат специфични механизми на разпределение. На всички от тях паралелно съществуват както общи, взаимодопълващи се, така и противоречиви интереси между предлагащите и търсещите труд, между наемните работници и работодателите.

Пазарът на труда е икономическо пространство, в което се намират и преговарят две големи групи :

Трудовият пазар може да се разглежда и като съвкупност от правни норми, принципи, правила, изисквания, процедури, институции, които осигуряват намирането на работна сила или желани работни места.

.............................

  1.  Изводи

Пазарът на труда е онзи елемент на пазарната икономика, на който се търгува със специфичната стока труд. Той е механизъм за разпределение на работната сила, на човешките ресурси, регулатор на заетостта, на равновесието между търсенето и предлагането на труд. От тази гледна точка, той е фактор с изключително силно въздействие върху управлението на човешките ресурси, неговите функции и дейности (възнаграждение, планиране на потребностите, формиране на обучение и др.).

На пазара на труда се установяват : цената на стоката труд и съответно броят и равнището на заетост и безработица. Следователно пазарът на труда е основен регулатор на цената на труда и на заетостта, респ. на безработицата.

Двете основни дейности, които се извършват на пазара на труда са търсене и предлагане на труд.

Търсенето на труд се формира от различните стопански и нестопански организации, от работодателите. Състои се от конкретни работни места, които в момента са свободни, незаети и за които те търсят подходяща работна сила. Това по принцип могат да бъдат новоразкривани работни места- резултат от разрастването на производството, дейността, или освободени работни места в резултат на движението на заетите (пенсионирани, смърт, текучество, вътрешни размествания и др.).

Предлагането на труд се формира от трудоспособното население на страната, респ. региона, населеното място, което желае да работи и активно да търси заетост. Това могат да бъдат : освободените от различни организации- не по тяхно желание; завършилите средни, полувисши и висши училища; напусналите преждевременно образователната система, завърналите се (освободените) от казармата младежи; ставащите трудоспособни и др.

Пазарът на труда има силно динамичен характер. Това се предопределя от динамичният характер както на търсенето, така и на предлагането на труда, от променящата се конюнктура на другите пазари, от влиянието на непазарните фактори.

На пазара на труда механизма за заплащане има регулираща и координираща функция. Той информира (и купувачите, и продавачите за стоката труд) за текущото развитие на трудовия пазар, за увеличаването или намаляването на предлагането на труд.

  1.  Използвана литература:

Интернет страници : www.nsi.bg ; www.evropa.bg ; www.evroportal.bg

Сп. „Икономика”

Сп. „Проблеми на труда”

……………………………..

Темата е изготвена 11.2006г.

Темата не съдържа таблици и графики.

Ключови думи:  пазарът на труда в България - характеристики, тенденции за развитие в краткосрочен и дългосрочен план, Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2005 г, пазарът на труда в Европа, 10 приоритета за подобряване на трудовия пазар в ЕС.


Търси за: пазарът труда България характеристики | тенденции развитие краткосрочен дългосрочен план | пазарът труда Европа | приоритета подобряване трудовия пазар ЕС

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 18.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker