Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

На тема:

Състояние и проблеми на безработицата в България в условията на пазарен преход

02.2007

Съдържание:

1. Увод 3

2. Безработица в условията на пазарен преход 4

2.1. Общи тенденции 5

2.2. Структурни характеристики на безработицата 5

2.3. Регионални характеристики 6

2.4. Мобилност на работната сила 6

3. Защита на доходите на безработните лица 7

3.1. Проблеми и политика 8

4. Безработицата днес 9

5. Използвана литература: 12

  1.  Увод

Безработицата е икономически и социален феномен, типичен за пазарната икономика, който изразява несъответствия в търсенето и предлагането на труд на пазара на труда. В определени моменти предлагането на труд изпреварва търсенето на труд от фирмите, в резултат на което част от активната работна сила не е заета в производството. Наличието на безработица, следователно е показател, че икономиката функционира под нивото на потенциалния продукт, т.е. че е нарушена пълната заетост.

Безработни са тези лица, които са в трудоспособна възраст, но нямат определена работа, макар да имат квалификация и да търсят активно работно място, за да приложат своите знания и умения. За безработни не се смята всички, които не са в трудоспособна възраст, или са в такава възраст, но не желаят да работят при съществуващите условия. Не са безработни и тези, които работят на непълен работен ден, както и лицата в принудителен неплатен отпуск.

Коефициентът на икономическа активност в България на лицата на възраст между 15 и 64 години е 66.5% през 1993 г., когато е проведено първото Наблюдение на работната сила. След непрекъснат спад, продължил до 2000 г., при който коефициентът на икономическа активност достига стойност от 60.1%, този показател започва да се покачва отново през 2001 г. Стойността му - 61.9%, отчетена през същата година, все още е твърде ниска в сравнение със средната за държавите-членки на ЕС, която възлиза средно на 69.2%. Числеността на работната сила в страната е намаляла - от 3.76 млн. през 1993 г. на 3.35 млн. през 2001 г.

До 2000 г. спадът на икономическата активност на населението (равнището на участие в работната сила) е от еднакъв порядък за мъжете и жените (за мъжете този показател е намалял от 71.2% през 1993 г. на 64.8% през 2000 г., а за жените - от 61.9% на 55.5%)1. През 2001 г. обаче участието на жените бележи значителен ръст (до ниво от 58.0%), докато активността на мъжете продължава да намалява (достига до 64.0%). Стойностите и на двата показателя (това се отнася особено до равнището на участие на мъжете) са под средните за ЕС (78.1% за мъжете и 60.2% за жените). Намаляването на икономическата активност се отнася за всички възрастови групи, с изключение на лицата на възраст между 55 и 64 год., чийто коефициент на икономическа активност е почти 29% през 2001 г., с 3.8 процентни пункта по-високо от същия показател, отчетен през 1993 г. Спадът е особено рязък за възрастовата група от 15 до 24 год. (от 43.0% през 1993 г. на 31.3% през 2001 г.), което се отнася най-вече за младите жени (от 43.2% през 1993 г. на 30.4%  през 2001 г.). Във възрастовата група между 25 и 54 години равнището на участие в работната сила е намаляло от почти 88% през 1993 г. на 82% през 2001 г. (84.2% за мъжете и 79.2% за жените).Наличните данни показват, че в средата на деветдесетте години тази тенденция отразява не толкова повишеното участие в образованието, колкото значимото явление на обезкуражените лица  (40% от безработните на възраст между 15 и 24 години са се оттеглили от участие в работната сила, в сравнение с 20% за основната възрастова група). През декември 2000 г. младите хора представляват 26% от общия брой на обезкуражените работници.

Наличните данни сочат, че средните равнища на образование за работната сила са относително ниски: съгласно данните от Наблюдението на работната сила през 2001 г. само 23.5% от активните лица имат образование над средно, 55.4% имат средно образование и 21.3% имат основно и по-ниско ниво на образование. От лицата със средно образование 70% имат средно професионално и техническо образование. Същевременно е налице тенденция за несъответствие между квалификацията на лицата с професионално образование в основните възрастови групи, от една страна, и уменията, които се търсят на пазара на труда, от друга. Данните относно участието в началното образование не показват подобрение в това отношение, а и равнищата на постъпване за обучение във висши и полувисши училища остават изключително ниски по международните стандарти. Значителна част от младите хора не завършват средно образование, а много от тях не завършват дори основното си образование.

......................

5. Използвана литература: 

……………….

Темата е изготвена 02.2007

В темата са включени графики и таблици със данни за 2004, 2005 и 2006г.

Ключови думи: безработица в условията на пазарен преход, общи тенденции, структурна характеристика, регионални особености, мобилност на работната сила, защита на доходите на безработните лица, проблеми и политика, безработицата днес.

1


Търси за: безработицата условията пазарен преход | общи тенденции | структурна характеристика | регионални особености | мобилност работната сила | защита доходите безработните лица | проблеми политика | безработицата днес

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker