Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

ПО ИКОНОМИКА НА ТРУДА

НА ТЕМА:

Трудов пазар. Сходства и разлики между българския и европейския трудов пазар и работната заплата

2006

Съдържание:

Увод 3

1. Трудов пазар 4

1.1. Пазар на труда - класически определения 4

1.2. Съвременен трудов пазар 7

2. Сходства и разлики между българския пазар на труда и европейския трудов пазар 8

2.1. Общи икономически и политически характеристики 8

2.2. Инициативи за реформиране на трудовите пазари - социална политика и политика на заетостта 10

2.2.1. Инициативи на Европейския съюз 10

2.2.2. Мероприятия, свързани с развитие на трудовия пазар у нас и насоки в социалната политика на България по отношение на заетостта 11

2.3. Сравнителни характеристики 12

2.3.1. Показатели за заетостта 12

2.3.2. Характеристика на макроикономически показатели за ЕС и за България 17

Заключение 19

Литература 19

Информация от Интернет (links): 19

ПРИЛОЖЕНИЯ 20

Увод

В навечерието сме на присъединяването на страната ни към Европейския съюз. С чувство на надежда и опасения посрещаме това дългочаквано събитие, но малцина са тези които се съмняват, че това е вярната посока, която сме поели. Изминаха вече 17 години от падането на Берлинската стена, станала символ на рухването на комунистическите режими в Централна и Източна Европа и ориентацията им към пазарна икономика. Както за нашата, така и за останалите бивши социалистически страни, това беше свързано цялостно преструктуриране на икономиката. Но процесите по преструктуриране на икономиката не са характерни единствено и само за бившите комунистически държави. Небивалият досега технологичен прогрес от втората половина на 20-ти век и глобализиращата се световна икономика предизвикват необходимост от преструктуриране и на икономиките всички индустриално развити държави. В резултат на структурните реформи възникват различни видове колебания на пазара, особено на трудовия.

Пазарната икономика се характеризира с различни типове пазари - стоков, паричен, капиталов и пр. Един от основните пазари в условията на пазарна икономика е пазарът на труда, който има свое автономно функциониране и свои собствени правила и особености. Определящи за неговия характер са състоянието и развитието на икономиката, типът пазарна икономика, макроикономическата и социална политика на държавата. В условията на глобализация на световната икономика, днес имат специално значение и редица нови фактори, които влияят върху характера и динамиката на световния трудов пазар. Световно явление е по настоящем процесът на либерализирането на трудовите пазари, което води до свободно придвижване на работната сила без ограничения, без криминални трудови посредници и без редица други негативи на затворените икономики.

В рамките на Европейския континент интерес представляват за нас процесите, характерни за трудовия пазар на уникалното обединение на държави, наречено  Европейски съюз, а така също и явленията на родния пазар на труда.

В началото на февруари т. г. Европейската комисия призова старите членки на ЕС да премахнат ограниченията за работниците от новите, позовавайки се на доклад, според който страховете от сътресения на трудовите пазари в Западна Европа, заради прилив на работна ръка от източноевропейските страни, не са се сбъднали. В момента делът на работниците от Източна Европа в старите 15 държави от ЕС остава между 0.1% и 1.2% от тамошната работна сила. Според ЕК тези проценти не са достатъчни, за да извадят от равновесие европейския трудов пазар.

Заключение

При сегашните обстоятелства очевидно е, че не са възможни (дори теоретически) такива гигантски темпове на растеж на производителността на труда и БВП, че да се очаква в скоро време значително подобрение на жизнения стандарт.

Положителната тенденция на развитие трябва да се запази, разбира се, но при всяко положение трябва да сме наясно, че подобрението на живота в нашата страна ще се извършва бавно и постепенно.

Литература

 1.  Белева, И. Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период. Анализ, оценки и перспективи, С., ИК "БАН", 2002
 2.  Белева И., И. Зарева И., В. Цанов. Трудовият пазар в Република България, Свищов, СА "Д. А. Ценов”, 1997
 3.  Владимирова, К. На пазара на труда в България, С., Университетско издателство "Стопанство", 1995
 4.  Дулевски, Л., Основи на трудовата икономика, С., Боленд, 1998
 5.  Франц, Волфганг, Пазар на труда, София, Алтенбург, Форум 2000, 1996
 6.  Българското предизвикателство: Реформи на трудовия пазар и социалната политика. София, МОТ, Екип за Централна и Източна Европа
 7.  Tietmeyer, Hans. Economic policy challenges and Unemployment
 8.  МТСП, Европейският социален модел и България след 2007 година

Информация от Интернет (links):

ПРИЛОЖЕНИЯ

 1.  Key employment indicators (EU 25, EU 15) - 3 стр.
 2.  Key employment indicators (BG) - 1 стр.
 3.  Macro economic indicators, annual percentage growth (EU 25, EU 15, US, Japan) - 1 стр.
 4.  Macro economic indicators, annual percentage growth (Bulgaria, Croatia, Romania, Turkey) - 1 стр.
 5.  EUROSTAT: STATISTICS IN FOCUS, Tables, General economic background - 12 стр.
 6.  Приложение към доклада: Да посрещнем предизвикателството: Лисабонската стратегия за растеж и заетост  - 5 стр.

…………………..

Темата е изготвена 10.2006

Темата съдържа множество приложения и графики.

Ключови думи: пазар на труда (класически определения и механизми), безработица, сходства и разлики м/у българския и европейския пазар на труда, реформи, развитие на трудовия пазар у нас, насоки в социалната политика на България по отношение на заетостта, макроикономически показатели.


Търси за: пазар труда | класически определения механизми | безработица | реформи | развитие трудовия пазар нас | насоки социалната политика България отношение заетостта | макроикономически показатели

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker