Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

Велико Търново

Учебна дисциплина: Банково дело

Курсова работа

Управление на персонала в съвременните търговски банки

2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Възникване и развитие на банките 3

2. Управление на персонала  в системата на съвременния банков мениджмънт 4

3. Оперативна кадрова политика в банката 10

3.1. Осигуряване на персонала в банката 10

3.2. Стимулиране на банковия персонал 13

3.3. Задържане на банковия персонал 14

3.4. Обучение и развитие на банковия персонал 15

4. Мениджмънт на персонала в банката - задграничен опит 18

Използвана литература 20

.....................................................................

   2. Управление на персонала  в системата на съвременния банков мениджмънт  

                                                                                               

        Банковото дело е област, която непрекъснато се разраства и развива. Ето защо управлението на всяка банка е изправено пред необходимостта и задължението непрекъснато да балансира разнопосочните интереси на различните групи субекти, каквито са: акционерите, клиентите, персонала.

Бързо нарастват обема и трудоемкостта на управленската дейност днес, именно защото тази дейност става все по- сложна и многопланова.

Идва момент в който управленската дейност не е по силите на собственика и неговото обкръжение и това налага обособяването на отделна професионална категория, категорията “ мениджър ”.

  Мениджмънтът е правене на необходими неща в една организация ( фирма ) от хората и чрез ресурсите: машини, съоръжения, суровини, материали и капитал за постигане на поставените цели. В превод на български “ мениджър ” означава ръководител, управител. Именно мениджърът е този, които трябва да приспособява дейността на банката към влиянието на външната среда и особеностите на вътрешния живот.

 Мениджърът е човека, който взема решенията относно това какво, колко и как да се върши. Събира информация, обмисля варианти за решения, избира най- подходящият от тях с оглед целите и възможностите на банката, разпределя го в задачи, контролира както хода така и резултатите от изпълнението.   

Финансови, технологични, социални, кадрови, това са само част от въпросите, по които трябва да се работи и това съответно налага йерархичното и функционалното разделение на управленския труд.

Ето защо ръководният персонал се разделя на три групи:

  1.  Ръководен персонал ВИСШЕ равнище
  2.  Ръководен персонал СРЕДНО равнище
  3.  Ръководен персонал НИЗОВО равнище

Най- малката група ръководен персонал, но с най- голяма власт съсредоточена в техните ръце са висшите ръководители. Те отговарят за цялостната дейност в банката, като решават стратегически въпроси от финансова, пазарна, инвестиционна,  иновационна и кадрова политика на банковата институция.

  Ръководителите от средното равнище са подчинени на висшестоящите ръководни органи. Тяхната отговорност е реализацията на нормална трудова среда с всички необходими ресурси- квалифицирани кадри и техническо осигуряване. Посредством тази група мениджъри се  осъществява функционалното разделяне на управленската дейност в отделите.

...........................................................................

3.1. Осигуряване на персонала в банката

           Показателите за ефективността работата на персонала могат да бъдат различни. Един от критичните показатели за ефективна работа в банката са професионалните и делови качества на персонала, индивидуалните различия в способностите, мотивацията, знанията и уменията. По тази причина за всяка финансово-кредитна институция е необходимо разработването на системен подход за осигуряване на нужния персонал. Основните структурни единици за осигуряване на необходимия персонал са четири.

Това са: планиране, привличане, подбор и назначаване. 

Целта на планирането е да се определи броят и структурата на необходимите кадри. Плановата дейност се осъществява в две направления - количествено и качествено. Факторите които се вземат под внимание при количественото направление са:

         - обем и мащаб на извършваните дейности;

         - възможност за покриване на разходите за възнаграждение и развитие на заетите;

         - динамика в броя на заетите, която се дължи на вътрешно преструктуриране на заеманите длъжности, годишни отпуски, мероприятия за повишаване на квалификацията;

        - намерения за изграждане на мрежа от филиали в национален и международен мащаб.

Качественият аспект на планирането на персонала намира израз в определяне на рамката на очакваната квалификация и оформянето на длъжностна характеристика.           Установяването на оптимална структура на наличния и желания персонал означава той да се разположи по съответните функционални сфери  в зависимост от различни критерии по възраст, образование и други. Целта на професионалния подбор е от всички претенденти да се изберат тези, които ще могат успешно да изпълнят възложените им задачи и заедно с това да дадат своя принос за достигане на общите цели на банката. Източниците за привличане и подбор на кандидатите за работа се делят на вътрешни и външни.  

    Вътрешните включват наличните служители и тези, които могат да бъдат възстановени на  работа. Някои от методите за набиране на банков персонал са: планове за израстване в кариерата, покана към всички налични служители чрез вътрешни обяви, разговор с преки ръководители, лични досиета на служителите и други. Покана отправена към всички създава условия за прозрачност и равнопоставеност. Създава се възможност за растеж, развитие и удовлетворяване на професионалните предпочитания в длъжностната структура на банката. По този начин се спестяват време и средства както и адаптирането към средата и естеството на работата стават по-бързи.

       Вътрешният подбор на персонала се отнася предимно за големи банкови структури и това може да се счете като недостатък за този вид подбор.

 Негативни ефекти могат да се открият във възможността за предубеденост на избора и натиск за осигуряване на повишения (практика изключително актуална за 21 век.)Един евентуален неуспех или предпочитането на друг колега се отразява на психиката, а от там и на желанието за доказване в работата, загуба на цялостен интерес към всичко свързано с извършваната дейност. Вътрешната система за подбор може да събуди недоверие и това да повлияе необратимо върху цялостния психологически климат в банката.

    Външните източници за подбор на банков персонал са: висши учебни заведения, Агенция по заетостта и регионални бюра по труда,частни трудови борси и др. Като  външни методи за подбор и привличане на персонал се използват медиите. Набляга се върху избора на подходяща форма ( печатно издание, радио, телевизия, Интернет) като се спазва условието за цялост и достатъчност на информацията за да се привлече вниманието само на хора с адекватна квалификация и мотивация.

...................................................................

4. Мениджмънт на персонала в банката - задграничен опит

Различните страни имат своите традиции и национални особености, следствие на тези различия е и употребата на различни методи  на управление на кадровия състав. България е страна в преход и за да се развива успешно е добре тя да се учи от грешките и да черпи от опита на другите, по този начин да съумее да извлече най- доброто. Ето защо, ще разгледаме някой особености на мениджмънта на банковия персонал в някои от икономическите гиганти каквито са Япония, САЩ и Германия.

...................................................................

Използвана литература

  1.  П. Иванов / М. Врачовска - “Банково дело” 2004 г.
  2.  К. Тодоров- “ Предприемачество и мениджмънт ”2004 г.
  3.  Б. Михайлов и др. “ пари, кредит, банки ” Свищов 1993 г.

..........................................................

Темата е писана 2007 г.

Ключови думи:

управление на персонала, търговски банки, възникване и развитие на банките, банков мениджмънт, осигуряване, стимулиране, задържане и обучение на персонала


Търси за: управление персонала | търговски банки | възникване развитие банките | банков мениджмънт | осигуряване | стимулиране | задържане обучение персонала

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker