Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Заетост и безработица в България

2007 г.

Съдържание

Увод 3

1. Безработица 4

2. Посреднически услуги 8

3. Програми и мерки за заетост и обучениe 10

4. Развитие на активната политика на пазара на труда, насочена към пълноценна социално-икономическа интеграция на рисковите групи на пазара на труда (срок 2007 г.) 14

Използвана литература: 16

Увод

Нашата страна се намира в преход от планово-централизирана към пазарна икономика. Това предполага да се извършат сериозни промени във всички области - икономическа, социална, политическа. В условията на пазарна икономика е необходимо да се провежда политика по заетостта с други приоритети, с други акценти, която да се изгражда на други, различни от досега практикуваните и действащи принцпи. Това показва опита на други страни, в които вече е налице добре развита пазарна икономика. Този опит трябва да се опознае и използва и у нас. Същността на цялата реформа по отношение труда и социалната политика идва от правилното провеждане на такива реформи в икономиката като цяло, в системата на социалното осигуряване, в образованието, в здравеопазването и т.н. Възможностите са преди всичко в отделите на стратегическия мениджмънт и вземането на решения за реформирането на една или друга морално или материално остаряла система. живота на хората.

.......................................................

2. Посреднически услуги

През първите три месеца на 2007г. на работа са устроени 87043 безработни, с 18.4% (с 19630 лица) по-малко спрямо същия период на предходната година. Почти всички - 92.8% (80800 души) са започнали работа със съдействието на трудовите посредници. От тях повече от една трета - 36.3% са намерили реализация на първичния пазар (29321 безработни). Високият дял на започналите работа по програми (59%) е резултат от стартирането на националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.

В структурата по пол традиционно жените са повече от половината започнали работа безработни - 55.8% (48536 лица).

Близо една пета (16905 лица) от постъпилите на работа безработни са младежи до 29-годишна възраст, като повече от половината от тях са без специалност и квалификация (10161 лица).

През първото тримесечие се наблюдава по-голямо устройване на лица с работническа професия (20186 лица) и специалност (16622 лица) спрямо същия период на предходната година. Делът им от общата съвкупност на устроените на работа е съответно 23.2% и 19.1%, като нараства съответно с 1.9 и с 2.6 процентни пункта.

..........................................................

3. Програми и мерки за заетост и обучение

През периода януари-март 2007 г. в активни програми и мерки, реализирани от АЗ, са включени 56704 нови безработни, с 24.8%  по-малко спрямо първото тримесечие на 2006 г. Намалението е резултат от по-малкия брой нововключени в програми за заетост. През този период по програми и мерки е осигурена заетост на 66128 лица средномесечно, които са с 22.9% по-малко от работилите през същия период на 2006 г. (част от работилите лица са включени през предходната година).

Програмите за заетост осигуряват работа на определени рискови групи, които трудно могат сами да се реализират на пазара на труда. През първото тримесечие на годината в програми са нововключени 52689 безработни и са работили 45127 души средномесечно.  

И през 2007 г. националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” се отличава с най-голям брой  включени и работили лица. През периода януари-март в нея са включени 35928 безработни. Те са 68.2% от общо устроените по програми лица, което е индикатор за приоритетното значение на програмата на трудовия пазар. Половината от започналите работа са жени, т.е. 17983 лица.

Средномесечно по програмата са работили общо 27797 човека. Наблюдава се трайна тенденция в структурата на работилите лица, очертаваща най-висок относителен дял (45%) на безработните, работили средно на месец в т. нар. дейности с почасов измерител. От тях 4493 са работили в социални дейности, а останалите - в дейности, свързани с охрана (вкл. охрана на селски терени), поддръжка на инсталации и сгради, опазване на паметниците на културата, екополиция и екопатрули и др. В аварийни дейности са работили средно на месец 29%, а в дейности с устойчив характер (строително-ремонтни работи, залесителни, озеленителни и селскостопански дейности) - почти 20%.

.......................................................

Използвана литература:

  1.  Данни от Агенцията по заетостта;
  2.  Стратегия за развитие на заетостта в малките общини;
  3.  Данни от интернет сайта на НАП и ДБТ

..........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа таблици с данни за 2007 г.

Ключови думи:

заетост и безработица; посреднически услуги; програми и мерки за заетост и обучение; активна политика; пазар на труда; социално-икономическа интеграция


Търси за: заетост безработица | посреднически услуги | програми мерки заетост обучение | активна политика | пазар труда | социално икономическа интеграция

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker