Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


РЕФЕРАТ

на тема:

Мениджмънт на банковия персонал

2008

           

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е    

1. Увод 3

2. Характеристика на банковия персонал 3

3. Основни елементи на кадровата политика 4

4. Организационно - управленски методи 6

5. Мениджмънт на банковия персонал в други държави 7

1. Увод

Банките работят във високо конкурентна и постоянно изменяща се среда и дейността им има високорисков характер. За успеха на кредитната институция голямо значение има подбора и качеството на работещите управленски и изпълнителни кадри. От банковия персонал се изисква висока отговорност и разбирането , че всеки един служител със своя труд допринася и влияе върху общите резултати на банката и съдейства за укрепване на имиджа на тази институция.

2. Характеристика на банковия персонал

В зависимост от изпълняваните функции и операции банковият персонал се дели на: касиери, кредитни инспектори, счетоводители, дилъри, супервайзори и т. н.

Според характера на изпълняваните задължения, банковите служители се делят на ръководители и подчинени.

Според начина на участие в банковите услуги, банковият персонал се дели на:

1. Специалисти, непосредствено обслужващи клиентите на банката.

2. Специалисти, обезпечаващи нормална работа във всички структурни подразделения на банката.

 В процеса на изпълнение на своите функции всички банкови служители и управляващи влизат в различни делови отношения. Важно значение за добрите комуникации и нормалното осъществяване на работата имат добре изградената банкова структура, доброто управление и компетентното изпълнение на поставените цели и задачи. Много важен е подбора и образованието на кадрите, техните професионални и морални качества, тяхната мотивация.

 Съвременният банков мениджмънт разглежда персонала не само като  трудови ресурси, но преди всичко като единен социален организъм, който се състои от отделни личности, реализиращи  своя творчески потенциал в процеса на съвместна дейност. 

Управлението на банковия персонал представлява система от организационни мерки, насочени към формирането на единен екип. Това е процес на привличане, мотивиране, развитие и задържане на талантлив и енергичен персонал, който да работи за постигане на целите и стратегията на банката.                                                                                                                  

Организацията на работата по управлението на персонала се възлага на специално създадено подразделение, което в различните банки може да носи различни наименования. Дейността му се състои в управление на банковия персонал или може най-общо да се определи като кадрова служба. Числеността на тази служба зависи от размера на банката, общата численост на служителите и ръководителите, от характера на изпълняваните операции т.н.

……………………………………………

4. Организационно - управленски методи

Управление на персонала

Задачите по управлението и организацията на кадрите и самата политика са дело на специализираната службаКадри или „Управление на персонала . 

Задачите се свеждат до:

- планиране потребността от персонал;

- изследвани на трудовия пазар;

- контрол върху текучеството на кадрите;

- отчитане разходите за издръжка на персонала;

- предоставяне на необходимата информация и др.

…………………………………………….

                                                                                                                                                                                     

 Използвана литература:

Банково дело - П. Иванов, М. Врачовска

Банково обслужване на икономическите агенти - М. Асенова

Темата е изготвена 02.2008 г.

Темата не съдържа таблици.

Ключови думи:

кредитна институция, банков персонал, банков мениджмънт, трудови ресурси, привличане и подбор на подходящи кадри, ефективност и качество на труда, парични и социални стимули, управление на персонала, информационно осигуряване  


Търси за: кредитна институция | банков персонал | банков мениджмънт | трудови ресурси | привличане подбор подходящи кадри | ефективност качество труда | парични социални стимули | управление персонала | информационно осигуряване

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker