Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

МОТИВАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА

СТИ­МУ­ЛИ­РА­НЕ НА ПЕРСОНАЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

2007

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

1. Мотивация – същност и съдържание. 3

2. Мотивационни стратегии за успех на ръководителя в малкия бизнес  8

3. Мотивация и заплащане на труда. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мотивация – същност и съдържание

 

Няма съвременна концепция за мениджъра, в която да не се отделя сериозно внимание на човешкия фактор по пътя към ефективността и успеха. Става дума за онези феномени и механизми, които задвижват човешкото поведение. Сред тях особено място заема мотивацията и нейното овладяване от мениджърите на всички йерархични равнища. Произходът на думата мотивация е от латински език. Едно от нейните значения е "движа", "раздвижвам". Мотивацията е силата, която кара хората да постъпват, да действат, да се отнасят към някого или към нещо в различните ситуации или обстоятелства по начин, който те сами изберат. Ние получаваме информация, "преработваме я" и сами взимаме решение какво да правим. Понякога правим това рефлексно, но този рефлекс е напълно обмислен. Понякога избираме начин на поведение в резултат от комплексното влияние на необходимост, стремеж, желания. И в двата случая действа механизмът на мотивацията.

В ежедневната реч мотивацията се използва в три различни смисъла:

-         Мотивацията това са целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение, определят действията си. Обикновено това, заради което правим нещо, се свежда до задача или дейност, постижение в техния личен живот, влияние, пари, приятелство, постигане на власт.

-         Мотивацията, това е мисловен процес, на основата на които хората формират поведение, за да постигнат своите цели. Например хората изпитват желание да си имат приятелство с някого, разказват своите очаквания относно това, надяват се на нещо, решават как да постъпят. Те избират своя приятел чрез осмисляне на личните си потребности, мотиви, интереси, ценности, емоции.

.....................................................................

2. Мотивационни стратегии за успех на ръководителя в малкия бизнес

 

Мотивацията в малките и средните фирми е в пряка връзка с ролята, състоянието и проблемите в малкия и средния бизнес в България. Може се твърди, че системата за мотивиране на малкия бизнес у нас силно се отличава от тази на големите фирми, което до известна степен се дължи и до недоразвитостта на малкия и среден бизнес у нас. В тази връзка трябва да се отбележи, че почти липсва развитие на системата за нематериална мотивация на трудовите ресурси в малкия и среден бизнес у нас.

В теорията и практиката намират приложение различни мотивационни методи (стратегии). Изборът от пакета методи зависи от съответния индивид и изискванията на фирмата. Въпреки че техниките на стимула и наказанието се отричат от някои експерти по човешки взаимоотношения, те могат да вършат работа, и използвани правилно, трябва да съставляват част от мотивационната програма[1]. Все пак те действат еднакво добре при всички обстоятелства и тяхното влияние може да е ограничено, вземайки под внимание, че те не задоволяват нито една от вътрешните нужди, които са дълготрайни мотиватори.

................................................................

 

При из­г­ра­ж­да­не на сти­му­ла­ци­он­на­та си­с­те­ма са мно­го ва­ж­ни два момента:

1) Тря­б­ва да вклю­ч­ва об­ще­с­т­ве­но зна­чи­ми сти­му­ли и да на­со­ч­ва дейността в цен­на, зна­чи­ма за об­ще­с­т­во­то по­со­ка.

2) Сти­му­ли­те да са свър­за­ни с мо­ти­ва­ци­я­та на ли­ч­но­ст­та (по-дъл­бо­ко и по-то­ч­но да от­го­ва­рят на по­т­ре­б­но­с­ти­те и ин­те­ре­си­те на ра­бо­те­щи­те).

Не­об­хо­ди­ма е бо­га­та га­ма от сти­му­ли, за да от­го­ва­рят на раз­но­о­б­ра­з­ни­те чо­ве­ш­ки по­т­ре­б­но­с­ти и ин­те­ре­си. Си­ла­та на въз­дей­с­т­вие на да­ден сти­мул за­ви­си от то­ва, към ка­к­ва ли­ч­но­с­то­ва по­т­ре­б­ност е на­со­чен, ка­к­во мя­с­то за­е­ма по­т­ре­б­но­ст­та в йе­рар­хи­я­та на по­т­ре­б­но­с­ти­те на ли­ч­но­ст­та.

Ос­но­вен сти­мул в на­ше­то об­ще­с­т­во е РА­БО­Т­НА­ТА ЗА­П­ЛА­ТА (заплащане­то).

 

Най-об­що сти­му­ли­те се де­лят на:

1. Ма­те­ри­ал­ни.

2. Ду­хо­в­ни (по­х­ва­ла, ор­ден, по­ло­жи­тел­на оцен­ка на ре­зул­та­ти­те от тру­да и др. - те не тря­б­ва да се пре­не­б­ре­г­ват).

Сти­му­ли­те за­до­во­ля­ват раз­ли­ч­ни по­т­ре­б­но­с­ти на ли­ч­но­ст­та и тря­б­ва да бъ­дат уме­ло съ­че­та­ва­ни. Ма­те­ри­ал­ни­те сти­му­ли мо­гат да имат и ду­хо­вен за­ряд, кой­то се по­л­з­ва за раз­ви­тие на ли­ч­но­ст­та.

.......................................................................

 

 

 

 

Ли­те­ра­ту­ра:

 

1.  "Пси­хо­со­ци­ал­ни про­б­ле­ми на тру­да" (сбор­ник). С., Изд. на БАН, 1995

2.  Ру­си­но­ва, В. "Пси­хо­ло­ги­ч­ни фа­к­то­ри за ефе­к­ти­в­ност на тру­да". С., 1980

3.  Шо­пов, Ата­на­со­ва "Уп­ра­в­ле­ние на пер­со­на­ла". С., 1995

4.  Смит, Уей­к­ли "Пси­хо­ло­гия на ор­га­ни­за­ци­он­но­то по­ве­де­ние". Вар­на, 1992

5.  Джон­сън "Ед­но­ми­ну­т­ни­ят ме­ни­джър". С., 1989

6.  Пи­търс, Уо­тър­ман "Към съ­вър­шен­с­т­во във фир­ме­но­то уп­ра­в­ле­ние". С., 1988

7.  Арм­с­т­ронг "Уп­ра­в­ле­ние на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си". С., 1993

 

 

 

Темата е изготвена 2007г

Темата не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

мотивация, човешки фактор, цели, потребности на индивида, мотивационни техники, работна заплата, системи за заплащане, стимулационна система, управление на човешки ресурси, пазар на труда, стратегически схеми, политика на доходите, ефективност на труда[1] Тодоров, К. – Бизнес стратегия на малката фирма, С, НБУ, 1994.


Търси за: мотивация | човешки фактор | потребности индивида | мотивационни техники | работна заплата | системи заплащане | стимулационна система | управление човешки ресурси | пазар труда | стратегически схеми | политика доходите | ефективност труда

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker