Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ПО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

 

КАЗУС

 

по

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

на тема:

 

 

„Предлагането на труд на българските пазари на труда”

 

2007 г.

 

 

1. Характеристика на предлагането на пазара на труд в България. 3

 

2. Влияние на данъчното облагане върху промените в предлагането на труд  5

 

3. Търсенето на труд в страната. 7

 

 

           

1. Характеристика на предлагането на пазара на труд в България        

 

            Предлагането на работна сила е заявената по определен начин готовност на нейният носител да влезе в трудово правни отношения с този работодател, който му предложи задоволяващи условия на труд и заплащане. От своя страна предлагането на труд се определя от:

-             обективни фактори, които са свързани с населението на страната

/неговата численост и броят на лицата в трудоспособна възраст/ и миграционните процеси;

-             субективни фактори, от които зависи решаването на индивида и на неговото семейство за платена заетост.

 

 

Основни характеристики на трудовия пазар

през второто тримесечие на 2007 година.

 

            Според резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през второто тримесечие на 2007 г.

икономически активните лица в страната са 3 490.9 хил., или 52.6% от населението на 15 и повече навършени години.

От тях:

          - 1 849.1 хил. са мъже

          - 1 641.91 хил. - жени

 

Коефициентите на икономическа активност са:

           - 58.1% за мъжете

           - 47.5% за жените

            ......................................................................

2. Влияние на данъчното облагане върху промените в предлагането на труд

 

            Много важно е да се отбележи, че промените в данъчното облагане в България ще окаже съществено влияние върху промените в предлагането на труд в страната. Въпросът, който може да си зададем е ”Как ще се отрази въвеждането на плоския данък върху предлагането на труд?”

            В основата на въпроса е по какъв начин данъчното облагане променя стимулите за създаване на заетост и за предлагане на работна сила. Ако предлагането на труд беше безкрайно нееластично, данъчното облагане щеше да се поеме изцяло от работника или с други думи, неговата нетна заплата би се различавала в два сценария на данъчно облагане, докато печалбата на работодателя би останала непроменена.

            Един от индикаторите, които следим в редовния доклад на Индъстри Уоч „Biggest Cities Review”, е еластичността на предлагането на труд в България.     

            ....................................................................

 

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.  Нейчев, С., Икономика на труда, ПБ при Университет “Проф. Д-р Асен Златарев”, 1998 г.,

2.  Шопов, Д., и др., Икономика на труда, Издателство “Стопанство” при УНСС, С., 1997 г.,

3.  Наумов, Н., Население и трудови ресурси, ВИИ, С., 1978г., с. 3 – 22

Чолаков, Н., За невидимата ръка между населението и икономиката. Сборник доклади от научно - практическа конференция, Университетска печатница при УНСС, С., 1996 г.,

4. НСИ

5. Eвростат

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Съдържа множество таблици и графики.

Най – новите данни са от 2007 г.

 

 

Ключови думи:

пазар на труда, работна сила, търсене и предлагане на труд, платена заетост, работоспособност на населението, данъчно облагане, икономическа активност, държавна администрация


Търси за: пазар труда | работна сила | търсене предлагане труд | платена заетост | работоспособност населението | данъчно облагане | икономическа активност | държавна администрация

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (30 лв)  28.50 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker