Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Работодателски асоциации. Основни функции. Видове асоциации. Взаимоотношение с държавата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 г.


Съдържание:

 

1. Създаване на Съюз на работодателите в България. 3

2. Цели на Съюза на работодателите. 4

3. Дейност на Съюза на работодателите. 5

4. Органи за управление на Съюза. 6

4.1. Общо събрание. 7

4.2. Управителен съвет. 7

5. Основни характеристики на Съюза на работодателите. 8

6. Асоциация на организациите на българските работодатели. 10

6.1. Исторически данни. 10

6.2. Участници. 10

6.3. Устав на АОБР.. 11

7. АОБР и правителствата на Република България. 11

8. Сътрудничество между Министерството на отбраната и Съюза на работодателите  14

Използвана литература. 17

 


 

............................................

 

1. Създаване на Съюз на работодателите в България

На основание чл. 36, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите, приета с Постановление No152 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм., Решение No9121 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 93 от 2003 г.), взема РЕШЕНИЕ No224 от 26 март 2004 г. за признаване на Съюза на работодателите в България за представителна организация на работодателите на национално равнище (обн., ДВ, бр. 29 от 9 април 2004 г.).

Като значима съсловна и обществена организация в Република България, Съюзът на работодателите залага на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към клиентите, взаимно уважение. Устойчивото развитие е основният двигател на дългосрочния корпоративен успех.

 

……………………………

 

Доброволно сдружение с нестопанска цел на собствениците на частни дружества, работещи на територията на Република България с повече от 100 работници. Понастоящем членовете на Съюза са 90, но с отчитане на членството чрез браншовите камари и холдинговите структури те са повече от 3 000 и общият им оборот надхвърля 2,8 млрд. долара. Заедно те дават работа на повече от 200 000 души и покриват на практика всички сектори на българската промишленост.

Съюзът на работодателите в България допринася за развитието на всички сектори от българската икономика. Той подкрепя частния сектор с вярата, че насърчаването му ще допринесе за възраждането на българската индустрия, търговия и занаяти. Съюзът се издържа само от членския внос на своите членове и е зависим само от тях при вземането на решения и формирането на становища.

Съюзът е основан на 24.04.2000 г. в присъствието на президента на Република България г-н Петър Стоянов, представители на Народното събрание и правителството.

 

…………………………………

 

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) проследи внимателно дискусията по предложението на КНСБ, към което се присъедини и КТ “Подкрепа”, за създаване на проект на Социално-икономически пакт, който да бъде предложен на политическите сили, като формулировка на основните социално-икономически цели, които българското общество трябва да постигне в периода до 2010 г. Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) участва в предварителните консултации със синдикатите по меморандума на КНСБ. (Срещата между ръководството на ССИ и лидерите на КНСБ и КТ “Подкрепа” се състоя на 10 март 2005 г., в същия ден в който се състоя и съвместната среща на ръководствата на СРБ и BIBA със синдикатите). Ние се отнесохме с особена сериозност към представените ни текстове, като още на 10 март 2005 г., представихме подробни коментари пред синдикалните ни партньори.

 

.............................................

 

Съюзът на работодателите в България (СРБ) и Българската международна бизнес организация (БИБА) създадоха Постоянен комитет СРБ-БИБА. Този Постоянен комитет означава, че двете организации, запазвайки своята самостоятелност и идентичност образуват една обща шапка под чието име ще действат заедно за решаването на всички важни за бизнеса въпроси в страната. Този комитет се съпредседателства от двамата председатели. В него участват главните секретари на двете организации и по един член на Управителния съвет.

Един от основните приоритети на Съюза на работодателите в това отношение е да се изградят по места в предприятията работнически съвети, които да бъдат прекият представител, събеседник и партньор на работодателя при решаването на конкретните въпроси на самото предприятие. Смятаме, че тези работнически съвети имат правото сами да преценят, дали да се присъединят към даден профсъюз и ако решат – отново сами, без външен натиск, да изберат кой отговаря най-добре на техните интереси и кой би ги защитил по възможно най-достоен начин.

 


Използвана литература

 

1.      Проект „България – силна икономика, заможни хора”

(http://www.ceibg.bg/getatt.php?filename=oo_o_418.pdf)

2.      Устав на Асоциацията на организациите на българските работодатели

3.      Доклад за дейността на Националния институт за помирение и арбитраж, 2007 г.

4.      Статия „Асоциацията на организациите на българските работодатели коментираха приоритетите си през 2009 г.”, 09.01.2009 г., Икономически портал на Стара Загора

(http://www.chambersz.com/index.php/content/view/79914/112/)

5.      Съюз на икономистите в България

(http://union-econ.com/?act=show_page&id=14)

6.      Устав на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на печатарската индустрия в България”

(http://printunion-bg.org/medium/pages/ustav.php)

 

 

 

Темата е изготвена 2005 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

Съюз на работодателите в България, органи за управление на СРБ, Общо събрание, Управителен съвет, Устав на АОБР, ССИ, КНСБ, КТ „Подкрепа”, БИБА, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, БСЧП „Възраждане”, Асоциация на индустриалния капитал в България

 


Търси за: Съюз работодателите България | Общо събрание | Управителен съвет | КНСБ | „Подкрепа | Българска търговско промишлена палата | Българска стопанска камара | Асоциация индустриалния капитал България

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (21 лв)  19.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker