Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


 

 

РЕФЕРАТ

 

на тема:

 

 Организация на труда и работната заплата в България. Трудови правоотношения и трудови договори.

 

 

 

 

 

2008 г.

 

 

 

Съдържание

 

1. ЩО Е ТРУД И КАКВА Е НЕГОВАТА ЦЕНА.. 3

2. ТРУДОВИ РЕСУРСИ.. 6

3. ТРУДОВИ ДОГОВОРИ - ВИДОВЕ.. 7

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 9

 

 

 

 

1. ЩО Е ТРУД И КАКВА Е НЕГОВАТА ЦЕНА

 

Трудът е уникален фактор на производството. При него има съвпадение между носителя на фактора и неговия собственик. Поради това предлагането на факторната услуга труд изисква физическо присъствие на собственика на този фактор. По тази причина при разпределянето на труда в националната икономика,  непаричните стимули имат много по-голямо значение, отколкото паричните стимули от вида: степен на удовлетворение; екипът, в който се работи; населеното място; социален статус на професията.

Производителността на труда е основен фактор, определящ конкретното равнище на работна заплата и различията между отделните страни. Ако се приеме за дадено общото предлагане на труд то величината на работната заплата ще зависи изцяло то търсенето. Високата производителност на труда повишава търсенето на труд и оттам равнището на работна заплата. От своя страна производителността на труда зависи от наличието на капитал, от равнището на технологията, от качеството на труда, като съвкупност от знания и умения и от други фактори като – големина на пазара, ефективност на управлението, социалната политика и икономически климат.

                        .....................................................................

3. ТРУДОВИ ДОГОВОРИ - ВИДОВЕ

 

Трудовият договор в най-общ смисъл може да се определи като съглашение между работника или служителя и работодателя, с което работникът или служителят се задължава да предостави работната си сила за ползване на работодателя, като изпълнява определена работа и се подчинява на установените от работодателя ред и условия за това, а работодателят – да създаде необходимите нормални условия за използване на работната сила и да заплати на работника уговореното трудово възнаграждение. Понятието нормални условия на труд свързано със задължението на работодателя, представлява покриване на минималните или необходимите (при специфични производства) условия свързани с безопасното и здравословно полагане на труд. Предоставянето на работна сила от работника или служителя и респективно задължението на работодателя да заплати предоставянето на тази работна сила т.е. трудовото възнаграждение е елемент характеризиращ трудовия договор като двустранен и възмезден.

.................................................................

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика за осигуряване при безработица, насърчаване на заетостта, по професионална квалификация и преквалификация на заети и безработни и осигурява защитата на националния трудов пазар. Основен принцип в работата на министерството е партньорството с институциите и неправителствените организации при разработването и провеждането на политиката по заетостта.

 

Приоритети и цели на социалната политика в областта на доходите:
-  растеж на доходите;

- въвеждане на гъвкави форми за заплащане – почасово, на непълно работно време и други;

- мониторинг на бедността, определяне на граница на бедност и разработване на национална политика за нейното преодоляване.

 

 

Използвана литература:

 

1.   Светлинка Христова - “Социална политика” ИК “Сиела”.

2.   Велев, Б. – “Инфлацията и паричните доходи на населението”, сп.”Икономическа мисъл”, бр. 8-9, 1994 г.

3.   Мръчков, В., Трудово право, Сиби, 2000;

4.   Кодекс на труда

5.   Търговски закон

 

Темата е изготвена 2008 г.

Не съдържа таблици.

 

Ключови думи:

работна заплата, организация на труда в България, социален статус на професията, трудови правоотношения, трудови ресурси, социална политика в областта на доходите


Търси за: работна заплата | организация труда България | социален статус професията | трудови правоотношения | трудови ресурси | социална политика областта доходите

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker