Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Курсова работа

Подбор на персонала

 

2005 г.

 

Съдържание

1. Управление на човешките ресурси. 3

2. Планиране и анализ на трудовите ресурси. 4

3. “Шведски кибрит Плам България” АД.. 7

4. Мотивация на персонала. 8

5. Набиране и подбор на персонала. 10

6. Набиране на ръководни кадри. 12

Заключение. 14

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 16


1. Управление на човешките ресурси

 

Управлението на трудовите ресурси в организациите и фирмите по принцип е автономно. Неговата ефективност в много голяма степен е в зависимост от съгласуваността на автономното управление с управлението на човешките ресурси на по-високите йерархически равнища. В това отношение особено внимание заслужава съгласуваността на браншово равнище в реалната икономика, в която функционират няколко вида субекти. Това са големи, малки и фамилни фирми. Големите фирми имат достатъчно потенциал за самостоятелно ефективно управление на собствените си човешки ресурси в почти всяко отношение. При средните фирми този потенциал е ограничен в значителна степен. При малките и фамилните фирми почти няма такъв. Обикновено и едните и другите ползват наготово човешки ресурс от пазара на труда и почти нямат възможност да осигуряват неговото качествено развитие. Тези фирми са и с ограничени финансови възможности за създаване на мотивация и осигуряване на стимули за наемане на работна ръка с високо качество. А това в известна степен се отразява и на ефективността на стопанската им дейност и конкурентноспособността им на пазара

......................................................

5. Набиране и подбор на персонала

 

Набирането на персонала включва: определяне на най-подходящите източници на кандидати за работа във фирмата; определяне на начините за комуникиране с източниците на персонал; привличане на потенциалните кандидати за участие в подбора. По тези проблеми фирмата трябва да има разработени политика и стратегия, съобразени със стратегията и плановете за развитие на дейността на фирмата. За да се направи подбор първо трябва да са ясно определени задачите, които ще се реализират с набирането – характеристика за длъжността, за която се набират хора и изискванията, на които трябва да отговарят те.

Източниците на персонал могат да бъдат вътрешни и външни. Вътрешните са заетите във фирмата, които съответстват на изискванията. Външните източници могат да бъдат различните видове организации, агенции, бюра по труда учебни заведения. И двата вида източници си имат предимства и недостатъци. Главната разлика е че вътрешните източници са вече запознат с работата във фирмата и с колектива, докато външните тепърва трябва да навлизат в това. В различните случаи този фактор може да има положително или отрицателно влияние. Например  външните източници се използват за набиране на неквалифицирана работна ръка. Когато фирмата прави големи инвестиции в човешките ресурси е по-целесъобразно да ползва вътрешните си източници на персонал. Най-разпространените външни източници са бюрата па труда. Съществуват държавни и частни бюра по труда. Държавните предлагат безплатни услуги: регистрират лицата, които търсят заетост, свободните работни места, организират преквалификационни курсове, изплащат обезщетение на безработните. Частните бюра по труда предоставят информация на двете страни на пазара на труда и посредничат при сключване на трудов договор. Техните услуги се заплащат.

....................................................

Заключение

 

Подборът на персонала е първата крачка, която всяка фирма прави в грижата за управление на човешките ресурси и тяхното ефективно използване. Качественият подбор на кадри е необходимо условие за просперитета на всяка организация, тъй като човешкият фактор е най-мощния двигател за развитие. Вложените повече средства и време при избора на човешки ресурси непременно ще се възвърне по-нататък, като резултат постигнат във фирмата благодарение на фактора персонал.Важна за всички организации в България в условията на преход и особено за ново създаващите се, които тепърва набират целия си персонал  е управлението на човешките ресурси в организацията. Фирмите трябва да започнат да отделят повече средства за квалификация и грижи за персонала. Да осигурят условия на труд, отношение и възнаграждение адекватно на европейското, в условията на пазарно развиваща се икономика.

......................................................

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995.

2.      Андреева, М. – Управление на персонала, В, ИК “Галактика”, 1995.

3.      Армстронг, М., Управление на човешките ресурси, Бургас, Делфин прес, 1993 г.

4.      Владимирова, К., К. Спасов, Н. Стефанов, Управление на човешките ресурси, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1999 г,

5.      Вруум, В. – Работа и мотивация, Ню Йорк, 1964.

6.      Евгениев, Г., Й. Близнаков и др., Основи на управлението на човешките ресурси, С., Университетско издателство “Стопанство”, 1993 г.

7.      Илиев, Й. – Мотивация на персонала,С, ИК “Люрен”, 1993

......................................................

Темата е писана 2005 г.

 

Ключови думи:

управление на човешките ресурси; планиране и анализ на трудовите ресурси; набиране, подбор и мотивация на персонала


Търси за: управление човешките ресурси | планиране анализ трудовите ресурси | подбор мотивация персонала

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker