Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

Реферат

на тема:

 

ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ – БЕЗРАБОТИЦА И АЛТЕРНАТИВА НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ

КАТО ЧЛЕН НА ЕС

 

 

София 2007

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение. 3

1. Състояние на икономиката. Кратък обзор. 4

2. Състояние на пазара на труда. 6

3. Развитие на заетостта. Обща тенденция. 8

4. Структурни промени в заетостта. Разпределение на заетостта по сектори  11

5. Безработица. 14

6. Институции на пазара на труда. 19

7. Идентифициране на предизвикателствата на пазара на труда. 20

8. Работна заплата, данъци и социално осигуряване. 25

9. Данъци и социално - осигурителни вноски. 27

10. Агенцията по заетостта и активните програми и мерки на пазара на труда  31

11. Участие на социалните партньори в политиката по заетостта. 38

12. Подготовка за прилагане на Европейския социален фонд. 40

Заключение. 42

 

Използвана литература. 45


Въведение

 

В съвременният сложен и динамичен свят едва ли има по-универсален проблем от този свързан с човешкият труд като основен обществено - икономически фактор, като основно средство за стабилност и постигане на социална сигурност на индивидите и като основен критерий за определяне на мястото на човека в обществото. В началото на новото хилядолетие това общество, а заедно с него и цялата икономическа система са изправени пред многобройни социални, икономически и технологични предизвикателства. “Какво ще бъде влиянието на новите технологии върху развитието на производството и социалната сфера у нас?” и  “Как ще бъде създаден българският модел на заетост и социална сигурност?” са въпроси, които очакват да намерят своя отговор в бъдеще.

В настоящият момент България е изправена пред един сериозен, мащабен и задълбочаващ се във времето проблем – безработицата, болестта на обществото, за която все още не е открито ефикасно лекарство. Именно този проблем е обект на настоящия теоретико - практически анализ. И не защото по-актуален от него няма, а защото е недопустимо в началото на това ново 21-во хилядолетие хиляди млади хора да губят натрупаните знания, умения и опит поради невъзможността да се реализират в собствената си страна.

Целта на анализа е да се насочи вниманието към въпросите, свързани с условията и факторите за развитието на българският трудов пазар, с осигуряването на заетост и ограничаването на безработицата, които са не само интересна, но и достатъчно болезнена тема.

 

Конкретните задачи в тази насока са:

ü    Да се изяснят същността, отличителните особености и процеса на възпроизводство на населението и в частност на трудовите ресурси;

ü    Да се дефинира пазарът на труда с неговите основни характеристики, институции и нормативна уредба;

ü    Да се разгледат програмите, стратегиите и политиките по заетостта;

ü    Да се определи социалната и икономическата цена на безработицата, нейното измерване, регулиране и обслужване;

ü    Да се проследи развитието на заетостта и безработицата в България за периода 2001 – 2006 г. в аспекта на търсенето на алтернативи за трудове заетост в контекста на присъединителните процеси на България и членството на страната ни в ЕС, станали реалност от 1 януари 2007 година.

Изложението и анализа са изцяло съобразени със законовите и подзаконовите нормативни актове, третиращи въпроси свързани с трудовия пазар, заетостта и безработицата в нашата страна.

…………………………………………….

 

7. Идентифициране на предизвикателствата на пазара на труда

 

Процесът на икономически преход е неравномерен и се характеризира с остра икономическа криза и хиперинфлация през 1996-1997г. Въвеждането на валутен борд през 1997г. позволи  на България да постигне макроикономическа стабилност и в тези условия да възобнови ръста на производството.

Икономическата стабилност все още не е довела до значително нарастване на заетостта. След отчетената максимална стойност от 21% през 1993г., равнището на безработица започна да намалява и се стабилизира на около 14% до края на деветдесетте години. След това се наблюдава обратната тенденция на ръст, като  равнището на безработица достигна 17% през 2000 и почти 20.0% през септември 2001г.

Някои от основните проблеми на политиката по заетостта, формулирани на основата на анализа, са:

·        От началото на прехода икономическата активност на населението намалява. В съчетание с негативните демографски тенденции този процес вече е довел до намаляване на работната сила (с 11.4% спрямо 1993г. и достига 3.33 млн. през 2000г.). Демографските прогнози сочат по-нататъшно намаляване на броя на трудоспособното население, което при сегашното равнище на участие в работната сила ще доведе до допълнителното й свиване с нови 4.5% към 2010г. Населението на България застарява прогресивно (понастоящем делът на лицата на възраст над 55г. е почти 28% от общия брой на населението).

………………………………………………..

 

Най-голямото предизвикателство пред България е подобряването на способността на икономиката да създава работни места в частния сектор, в развиващите се отрасли на производството и особено в услугите. От особена важност са мерките за подобряване на бизнес средата и подкрепа на създаването на предприятия във формалния сектор. Високите данъци възпрепятстват създаването на работни места в частния сектор във формалната икономика, данъчната и осигурителната системи следва да насърчават приемането на работа във формалния сектор. Повишаването и адаптирането на равнищата на образование и обучение на работната сила следва да гарантират, че в момента и в бъдеще работната сила може успешно да се пренасочи от западащи към прогресиращи отрасли, за преодоляване на несъответствието между търсените и предлагани умения и между областите, и да отговори на необходимостта от адаптиране - следствие на продължаващото преструктуриране. Изключително важна е ролята при тези процеси на активната политика на пазара на труда и на Агенцията по заетостта предвид трайно високо равнище на безработица. Освен това пазарът на труда показва редица структурни проблеми: висока продължителна безработица, висока безработица сред младежите, много висока безработица сред лицата с ниска степен на образование и умения, големи междурегионални различия в безработицата, драматично високи равнища на безработица сред ромското малцинство. Равнищата на заетост са ниски и продължаващото преструктуриране ще доведе до понататъшно пренасочване на работна сила.

……………………………………………….

 

Използвана литература

 

1)       Вайденфелд, В., Веселс, В., Европа от А до Я, справочник по европейска интеграция, 2004 г.

2)       Дзобелова, С. В-к “Български новини”, Атина 05/01/2005, “България - бъдещ член на европейското семейство. Права и ограничения

3)       Динков, Д., България в европейската интеграция, С., 2002 г.

4)       Илиев, П.,  22 януари 2005г., събота, в-к “24 часа”., “Да сме нащрек с еврото и цените, все пак, стр.9

5)       Кръстев, С. Регионална политика на ЕС.УНСС, 2004г

6)       Манов, В., “Уроците на българския преход”, София,2001.

7)       Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.

8)       Несторов, Л., Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България, катедра “Обща теория на икономиката”, СА “Д. А. Ценов”, Свищов

9)       Пешов, С. “Тенденции и възможности за участие на българските строителни фирми в инвестиционния процес в България”, Доклад на инж.– председател на Българска строителна камара

10)  Бюлетин “Европа по отблизо”, Фондация отворено общество

11)  В-к “Капитал”; 2005 - 2006 г.

12)  Програмата за икономическа реформа от Лисабон, С., 2003г.

13)  Публикации на Европейски институт.

14)  Редовни доклади на Комисията на Европейската общност.

15)  Справочник по европейска интеграция “Европа от А до Я”.

18)  www.dnevnik.bg

19)  www.econ.bg

20)  www.europa.en.int

21)  www.evropa.bg

22)  www.evroportal.bg

23)  www.government.bg

24)  www.government.bg

25)  www.iu-u.org

26)  www.nsi.bg

27)  www.press.mvr.bg/Projects

28)  www.sme.government.bg\www.eic.bcci.bg

 

Темата е изготвена 2007 г.

Не съдържа таблици.

Данните в разработката са от 2007 г.

 

Ключови думи:

пазар на труда в България, ниво на безработица, развитие на заетостта, Европейски социален фонд, Агенция по заетостта, демографски фактор, процент трудоспособно население, програма за икономическа реформа, европейска интеграция, институции на пазара на труд

 

 


Търси за: пазар труда България | ниво безработица | развитие заетостта | Европейски социален фонд | Агенция заетостта | демографски фактор | процент трудоспособно население | програма икономическа реформа | европейска интеграция | институции пазара труд

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (44 лв)  39.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker