Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Състояние и тенденции в развитието на трудовия пазар в региона, обслужван от ДБТ - Айтос

2005 г.

 

Съдържание

 

I. Социално демографска характеристика на региона. 3

II. Икономическо развитие и заетост. 5

1.   Текуща стопанска конюнктура. 5

2.   Заетост – структура и динамика. 6

III. Предлагане на работна сила. 7

1. Безработица – обща динамика, равнище. 7

1.1. Безработни жени. 9

1.2. Безработни младежи до 29 г. 11

1.3. Безработни лица с намалена трудоспособност. 12

2. Поредност на регистрацията и продължителност на безработица. 13

3. Динамика на безработицата. 15

3.1. Входящ поток. 15

3.2. Изходящ поток. 16

IV. Търсене на работна сила. 18

1.   Движение на работните места. 19

2.   Търсене на работна сила с висше образование. 20

3.   Търсене на квалифицирана работна сила – работници и специалисти без висше образование. 21

4.   Търсене на ниско квалифицирана работна сила без специалност. 22

5.   Разпределение на работните места по териториален признак. 23

V. Мерки за защита на безработните и насърчаване на заетостта. 25

1.   Посреднически услуги по заетостта. 25

2.   Насърчителни мерки и програми за заетост и обучение. 26

3.   Обучение за придобиване на професионална квалификация. 31

4.   Инициативи, финансирани от други източници. 32

Заключение. 33

Използвана литература. 34


I. Социално демографска характеристика на региона

 

Демографските процеси през последните няколко десетилетия определят развитието на населението, както общо за страната, така и в отделните региони. Установилите се неблагоприятни тенденции чувствително влошиха режима на демографското му възпроизводство, а започналият от 1990 г. значителен спад на неговия брой се задълбочава с всяка изминала година. През последните няколко години този процес продължава, макар и с по-бавни темпове. Населението през 2004 г. в сравнение с 2003 е намаляло с 40224 души, или с 0.52 % и към 31.12.2004 г. (по последни официални данни на НСИ) изчисленото постоянно население на страната е 7761049 д.

 

Таблица 1

Показатели

Мярка

Население общо

2003 г.

2004 г.

+/-

1. Страната

%

100,00%

100,00%

0,0%

- общо

бр.

7801273

7761049

-40224

- мъже

бр.

3790840

3767610

-23230

- жени

бр.

4010433

3993439

-16994

2. Бургаска област

%

5,38%

5,40%

0,0%

- общо

бр.

419925

418925

-100

- мъже

бр.

205020

204382

-638

- жени

бр.

214905

214543

-362

3. Община Айтос

%

0,39%

0,39%

0,0%

- общо

бр.

30284

30316

32

- мъже

бр.

14724

14717

-7

- жени

бр.

15560

15599

39

4. Община Руен

%

0,37%

0,37%

0,0%

- общо

бр.

28550

28528

-22

- мъже

бр.

14345

14308

-37

- жени

бр.

14205

14220

15

.........................................................

III. Предлагане на работна сила

1.     Безработица – обща динамика, равнище

 

Предлагането на работна сила на регионалния трудов пазар е под влияние, както от развитието на микроикономиката и сезонната заетост в региона обслужван от ДБТ – Айтос, така и от положителното въздействие на провежданата активна политика на пазара на труда – програми и мерки за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. И през 2005 година безработицата в региона продължава да намалява спрямо предходните години. Средногодишният брой на клиентите на ДБТ - Айтос е 3799 д., като 1903 д. от тях са в община Айтос, а 1896 д. - в община Руен. Спрямо предходната 2004 година регистрираните безработни намаляват с 1189 д. или с 23.70 %, което е в резултат както на по-малко съкратени лица, така и на нарасналия брой постъпили на работа и включени в програми и мерки за заетост.

Динамиката на безработицата сочи, че от м. януари (4897 д.) до края на м. декември (3550 д.), регистрираните безработни се редуцират с 1347 д. или с 27.51 %. Наблюдението показва, че както и м. г. първото тримесечие се откроява с най-висок средномесечен брой на безработните (4810 д.), като м. февруари традиционно е с най-висока стойност на броя безработни. Най-малко са безработните през третото тримесечие – 3239 д. средномесечен брой.

............................................................

3. Динамика на безработицата

3.1. Входящ поток

 

Новорегистрираните клиенти в ДБТ Айтос през 2005 г. са общо 3483 д., което е с 384 д. по-малко от предходната година. Безработните с възстановена регистрация са 1390 д. или с 348 д. по-малко от м.г. Входящият поток възлиза на 4873 д. и е с 13.06 % по-нисък в сравнение с м. г.

Анализът на динамиката на потока в рамките на годината показва, че както и през предходната, влиянието на традиционната за региона сезонна компонента очертава характерните периоди на отслабване на натиска върху пазара на труда. С изключение на второто тримесечие, потокът от нови безработни е по-нисък от съответните на 2004 г., а първото тримесечие, въпреки че отново е пиково по отношение на новорегистрирани безработни лица е с доста по-ниска стойност от миналогодишното (1694 д. при 2024 д. за м.г.). С най-ниска стойност на входящия поток е отново третото тримесечие – 766 д.

................................................

V. Мерки за защита на безработните и насърчаване на заетостта

 

Активната политика изпълнявана от ДБТ Айтос в региона обхваща форми регламентирани в ЗНЗ. За реализация на програми и мерки за насърчаване на заетостта и обучение през годината са изразходвани 1288765,07 лв. за финансиране на включените в инициативи по ЗНЗ безработни лица.

1.     Посреднически услуги по заетостта

 

През годината, на работа са постъпили 33738 безработни, регистрирани в ДБТ Айтос (включително по програми и мерки). Броят им е нараснал с 3.75 % спрямо предходната година (3603 д.). 83.09 % от общия брой са постъпили на работа с помощта на ДБТ при 85.18 % през предходната година. Динамиката откроява периода март - май с най-висок брой устроени на работа (1259 д. или 40.53 % от общия брой), породено от по-високото предлагане на заетост свързана с началото на активния сезон в селското стопанство, туризма, строителството.

....................................................................

Заключение

 

От анализа на състоянието на регионалния трудов пазар през 2005 г. се открояват следните особености:

Ø     Темповете на икономическо развитие в региона, обслужван от ДБТ Айтос остават незадоволителни и не стимулират в достатъчна степен инициативата за откриване на нови работни места;

Ø     Продължава процесът на движение на заетата работна сила от обществения към частния сектор;

Ø     Общото снижение на броя на незаетите лица е под влияние, както на затихващите структурни промени в икономиката и традиционния сезонен фактор, така и от засилената роля на активната политика на пазара на труда;

.........................................................

Използвана литература

 

1.    www.az.government.bg

2.    www.dbt-aitos.comnet.bg

3.    www.aitos.org

4.    www.nsi.bg                  

5.    www.vn.government.bg

6.     www.sanebg.org

......................................................

 

 

 

 

 

Темата е писана 2005 г.

Темата съдържа таблици и графики като най-новите данни са за 2005 г.

 

Ключови думи:

трудов пазар – състояние и тенденции на развитие; ДБТ – Айтос; заетост и безработица – структура и динамика; входящ и изходящ поток;  трудоспособност; работна сила и работни места; насърчаване на заетостта


Търси за: трудов пазар състояние тенденции развитие | заетост безработица структура динамика | входящ изходящ поток | трудоспособност | работна сила работни места | насърчаване заетостта

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker