Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

Управление на възнагражденията и мотивацията на персонала в супермаркет “Боила – С” - София

2006 г.
Съдържание

 

1. Заплащане на труда. 3

2. Обща характеристика на търговска верига “Боила – С” като икономическа система  7

3. Организационна структура на търговската верига. 9

4. Формиране на работната заплата на персонала в търговска фирма “Боила – С”  9

5. Системи за присъждане на квалификационни степени относно ефективност при определяне на индивидуалните работни заплати и оценка на персонала за извършената месечна работа. 14

6. Допълнителни трудови възнаграждения. 16

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 22


1. Заплащане на труда

 

Заплащането на труда като част от управлението на трудовите ресурси включва всички видове възнаграждения, които работещите получават за работата си във фирмата. Заплащането на труда е мощен лост за управлението на фирмите, за привличане и интегриране на работещите в тях, за постигане на общите им цели. Заплащането на труда включва главно избора, проектирането, внедряването и поддържането на системи за възнаграждение, които съдействат за подобряване на качеството и ефективността на дейностите на фирмите. За да се постигне това, използваните системи на заплащане трябва да осигуряват конкурентни и равностойни равнища и структури, които и да са свързани пряко с процеса, качеството и потенциала на използваните човешки ресурси.

Заплащането на труда или работната заплата е по същество средство за живот на получаващите го и техните семейства, затова то трябва да им осигурява обичайното равнище за живот в Република България.

Основни елементи на заплащането на труда са: основната работна заплата, допълнителните заплащания, определени с Кодекса на труда и други нормативни документи.

...........................................................................

2. Обща характеристика на търговска верига “Боила – С” като икономическа система

 

Търговска верига "БОИЛА - С" е основана през 2000 г. и е извоювала значителен успех и пазарен дял в сектор “търговия” предимно на хранителни стоки, насочени към крайния потребител.

Към настоящия момент "БОИЛА - С" оперира в 12 града в България, като тя е считана за най-сериозният конкурент на мултинационалните представители на този отрасъл в България и планира да разшири своята структура с нови обекти и в по-големите градове на страната. Хипермаркетите предлагат богат асортимент от над 20 000 вида стоки, в това число - пресни плодове и зеленчуци, месо, рибни деликатеси, марков алкохол, строителни материали, автоаксесоари и др. В голяма част от магазините са оградени “горещи точки”, предлагат се пилета на грил, прясно изпечен хляб, хлебни изделия и закуски, както и изпечени на място месо и месни деликатеси.

.....................................................................

4. Формиране на работната заплата на персонала в търговска фирма “Боила – С”

 

Чрез управлението на възнаграждението се отразява философията на ръководството за привличането, задържането и мотивирането на хората, които желаят да работят в организацията.

Настоящата ситуация в страната се характеризира с постоянно нарушаване правата на заетите, наемане без трудов договор, неизплащане на социални и медицински осигуровки и пр. В това отношение фирмата стриктно спазва разпоредбите на нормативната уредба и правата на заетите. Служителите се осигуряват от фирмата и ползват годишен платен отпуск, което се възприема позитивно от тях и им оказва стимулиращо въздействие.

Същността на управление на възнагражденията във фирмата се свежда до разработването, внедряването и поддържането на системите за парични и немонетарни плащания, които помагат да се подобри качеството на изпълнението. Това предполага наличието на конкретни и равностойни нива и структури на заплащане, както и ясно очертана връзка между възнагражденията от една страна и приноса, качеството и потенциала от друга.

........................................................................

Минималната работна заплата в “БОИЛА – С” се определя на база на минималната работна заплата за страната, като зависимостта между тях е на базата на коефициент. Минималната работна заплата в “БОИЛА – С” се получава чрез умножение на минимална работна заплата за страната с число, което зависи от договореностите между собствениците на фирмата и персонала. Понастоящем то се равнява на 1,30. Получената по този начин заплата е месечното възнаграждение на новопостъпил член на персонала през неговия изпитателен период (2 месеца). Ако той бъде одобрен от ръководството на фирмата и остане на работа, неговата заплата ще се образува на базата на основната заплата за съответната длъжност.

..........................................................................


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.      Армстронг М., Управление на човешките ресурси, "Делфин прес", 1993 г. бр. 8, Шопов Д., Управление на работната заплата

2.      Бояджиев Д., Мениджмънт на човешките ресурси, С; 1994 г.

3.      Дулевски Л., Заетост и пазар на труда, София, 1992 г Стефанов Л., Основи на управлението на заплатите, Издателство "Тракия-М", 1998 г.

4.      Дудов Т., Мишева И., Петров К., Труд и заплащане на труда, Практическо помагало

5.      Милс Т., Оценка на работата и възнаграждението за резултатите от труда "Персонал ОК.Н", 1993 г. Бр. 9-10

6.      Стефанов Н., Оценка на дейността на сътрудниците, "Персонал СКН", 1996 г. Бр. З

7.      Харизанова М., Бояджиев Д., Лиловска С., Управление на човешките ресурси, Университетско   издателство  "Стопанство", София 1997 г.

8.      Кодекс на труда, Издателство "Тракия - М", София, 2004 г.

9.      Конвенция № 95 за закрила на работната заплата, Д. В. бр. 37/97 г.

................................................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа таблици.

 

Ключови думи:

управление на възнагражденията, мотивация на персонала, заплащане на труда, търговска верига “Боила – С”, формиране на работната заплата, оценка на персонала, допълнителни трудови възнаграждения


Търси за: управление възнагражденията | мотивация персонала | заплащане труда | формиране работната заплата | оценка персонала | допълнителни трудови възнаграждения

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker