Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Център за магистърско и дистанционно обучение

Катедра „Финанси и кредит”

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

Фирмени инвестиции в човешки капитал по примера на Алфа ООД

08.2009 г.


Съдържание

 

Въведение. 3

Параграф първи. Теоретични основи на фирмените инвестиции в човешки капитал  6

1.1.      Теория на Г. Бекер. 6

1.2. Съвременни виждания относно фирмените инвестиции в човешки капитал  10

Параграф втори. Методика за управление на фирмените инвестиции в човешки капитал  18

2.1. Определяне на инвестиционните приоритети. 18

2.2.  Включване на човешкия  капитал в баланса на фирмата. 22

2.3.  Инструменти за анализ и оценка на ефективността от фирмените инвестиции в човешки капитал. 27

Параграф трети. Проблеми при управлението на фирмените инвестиции в  човешкия капитал във фирма Алфа ООД.. 31

3.1. Предмет на дейност. 31

3.2. Схема на организационната структура. 32

3.3. Ръководни принципи на политиката по възнагражденията, схема за мотивация на служителите. 32

Заключение. 36

Използвана литература. 39

 


Въведение

 

Различните форми на капитала възникват и се развиват още преди науката да се е произнесла за тяхното съществуване или да ги е изследвала. В най-голяма степен това се отнася до човешкия капитал. Той е съществувал през всички етапи на развитие на човешката цивилизация, но неговото научно отразяване е едва след 60-те години на 20-ти век. Тогава икономическата среда започва да показва решаващата роля на човешките ресурси за развитието на икономиката.

 Най-голямата специфика на човешкия капитал свързваме с обстоятелството, че той е неотделим от човешката личност и на практика се формира чрез инвестиране в наличните човешки ресурси. Това е процес на влагане на паричен ресурс в системата на образованието, системата осигуряваща здравния статус на индивидите, системата на непрекъснатото обучение през целия живот и др. Тези инвестиции привеждат факторната услуга труд в ново състояние и с променени свойства. Новото качество на човешкия материал променя характеристиките на работоспособността, а с това и на труда като факторна услуга.

Инвестициите играят важна роля в икономиката на предприятията. Те са един от основните фактори и необходима предпоставка за успешно осъществяване на стопанската дейност, за повишаване качеството на продукцията, повишаване на конкурентоспособността и укрепване на пазара. За това е необходимо влагането на капитал, и то в такива направления, които са изгодни за стопанската организация, фирма, кооперация, предприятие. В този смисъл нарастват ролята и значението на дългосрочните фактори, каквито са инвестициите за намирането на решения, позволяващи рационално използване на ресурсите и постигане на възможно най-добри резултати.

Най-общо инвестициите се разглеждат като съвкупни разходи, реализирани под формата на дългосрочни вложения на собствен или заемен капитал. Всяка инвестиция се характеризира с последователни плащания (разходи или постъпления) в течение на срока на експлоатация на инвестиционния обект.

Разширеното разбиране на икономистите за понятието инвестиции включва всички активи, придобити с цел осъществяване на стопанска дейност насочена към получаване на печалба

Под инвестиции трябва да се разбират не само капиталните вложения, т. е. паричните средства, но и всички други необходими за създаването на дълготрайни активи. Всяко влагане на парични средства (еквиваленти), което има за цел получаването на стопанска изгода под формата на доход, респ. печалба е инвестиция.

Специфичните особености на инвестициите, характеризиращи тяхната същност са посочени и в определението, което се дава в българското счетоводно законодателство: “Инвестицията е притежаван от предприятието актив с цел увеличаване на собствения капитал (чиста стойност на капитала) чрез разпределения, получаване на дивиденти, ренти и други подобни възнаграждения или чрез придобиване на друга стопанска изгода за предприятието”.

В съвременните теории за управление на човешкия персонал все по често се говори за инвестиции в човешки ресурси.

Това се налага поради факта, че съвременния мениджмънт осмисля значението на човешките ресурси за развитието на стопанските единици, ето защо, на човешките ресурси се гледа като на актив, който следва да бъде подобряван и от който се очаква бъдеща изгода.

Именно това определя и актуалността на избраната тема.

Целта на настоящата тема е да се анализират възможностите на съвременните предприятия да инвестират в човешки ресурси и на тази база да очакват по-висока доходност от дейността. Да се развие и приложи методика за управление на фирмените инвестиции в човешки капитал.

Добре мотивирания и обучен персонал е основна предпоставка за конкурентни предимства на фирмата на финансовия пазар.

За обект на изследване е избрано предприятие Алфа ООД, името е произволно избрано и няма общо със към момента съществуващо и регистрирано предприятие със същото наименование. За неговата дейност са необходими мащабни инвестиции и добре обучен  човешки ресурси, с отлични финансови познания. Тук както и във всяко друго предприятие съществуват ограничения по отношение на разходите за управление и човешки ресурси, именно за това, предприятието трябва да прилага гъвкави схеми за финансиране на инвестициите си в човешки ресурси.

Предмет на изследване са методиките и техниките за инвестиране в човешки капитал.

Тезата на изследването е, че фирмените инвестиции в човешки капитал осигуряват условия за увеличаване на печалбите и ускоряване на растежа на предприятието.

..........................................

Параграф трети. Проблеми при управлението на фирмените инвестиции в човешкия капитал във фирма Алфа ООД

 

3.1. Предмет на дейност

 

Фирма Алфа ООД е с предмет на дейност проектиране, ново строителство, ремонт, реконструкция на обекти в страната и чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти и търговско строителна дейност.

Инженерно-техническия персонал на фирмата има голям опит и е участвал в изграждането на курортния комплекс Сл. Бряг, ваканционно селище “Елените”, защитно-укрепителните съоръжения на гр. Несебър, пречиствателни станции в гр. Поморие и гр. Обзор и много жилищни и културно битови сгради.

Имайки предвид големия опит и възможности, фирмата насочва своите усилия в строителството на луксозни жилищни и търговски сгради и вилни комплекси по Черноморието и други градове в цялата страна.

Организационната структура на компанията е динамична и постоянно развиваща се. Това е така поради факта, че се цели максимално задоволяване на изискванията на клиентите, непрекъснато подобряване качеството на работа и изпълнение на проектите. Тя разполага със собствен арматурен двор и цех за алуминиева и ПВЦ дограма.

Набраните от дружеството средства се използват за закупуването на парцели (урегулирани или неурегулирани поземлени имоти), последвано от изграждане и въвеждане в експлоатация на нови сгради, на територията на България с цел продажба/отдаване под наем/предоставяне за управление на завършените сгради или на части от тях.

Инвестиционната политика на дружеството предполага следване на конкретни атрактивни възможности. Това може да доведе до концентрация на инвестициите в един сектор и в един географски район. По-конкретно дружеството може да инвестира във всякакъв вид недвижими имоти (земя и сгради) и в ограничени вещни права върху тях, като няма предварително определено съотношение между отделните типове недвижими имоти.

...................................................................

Заключение

 

Инвестициите в човешките ресурси са не само приоритет на отделна фирма, предприятие или организация, но и на цялата икономика. Така например, стратегията за учене през целия живот и развитие на човешките ресурси  е основополагащата стратегия на ЕС, гарантираща просперитет и благоденствие в Европа и за европейците, както в настоящето, така и в бъдеще. Развитието на тази инициатива  включва различни програми, в които участват  национални, регионални и местни власти, образователни институции и центрове за обучение, неправителствени организации (НПО), както и социалните партньори, например синдикати и обществени съвети, индустриални и професионални сдружения, и отделни компании.

Конкретно за България са залегнали няколко приоритета, свързани с развитието на инвестициите в човешки капитал под формата на обучение, а именно:

            • Развитието на образованието за възрастни и ученето през целия живот е свързано с приоритетно решаване на проблема за разширяване на достъпа до обучение и осигуряване на равни възможности за всички, които желаят да учат. Необходими са реални мерки, които да насърчат хората да учат и да стимулират инвестирането в развитието на човешките ресурси. За подготовката и прилагането на тези мерки е необходимо да се проучат европейският опит и практики, които все още не се познават достатъчно добре у нас.

            • Специално внимание да се обърне на проблема за развитие на потребностите, нагласата и умението на хората за продължаване на ученето и след задължителните години за образование, т.е. след като започнат работа или навлязат в трудоспособна възраст и търсят трудова заетост. Ето защо те трябва да бъдат специално обучавани в т.н. стратегии за учене по подходящи учебни програми още от най-ранна възраст. Същевременно е необходимо да се отдели специално внимание на развитието на специализираните структури за образователно и професионално ориентиране и консултиране на учениците, студентите и възрастните.

            • Необходимо е да се създадат гъвкави структури на системи на националните квалификации (подобни на тези във Великобритания), които се препоръчват от Европейската комисия за всички държави-членове на Европейския съюз. Рамката на квалификациите трябва да обхване както училищата, колежите и университетите, така и извънучилищните обучаващи организации, работните места, библиотеките и всички места, където хората се учат.

            • Специално внимание следва да се обърне на проблема за обучението на обучаващи – различните категории персонал, който се очаква да осигури прилагането на практическите мерки за развитие на образованието на възрастни и неговото вграждане като основен компонент на бъдещата система за учене през целия живот. Важно условие за това е провеждането на мащабно обучение на персонала от партниращите си правителствени и неправителствени организации на национално, регионално и местно ниво.

...................................................

Използвана литература

 

1.      Адамов, В., Инвестиции, В. Търново, Абагар, 2004

2.      Адамов, В., А.  Захариев, Управление на капиталите във фирмата (Свитък с учебни материали за самоподготовка за дистанционно обучение), Св., А И Ценов, 2000

3.      Адамов, В., А. Захариев, Финансов анализ, В. Търново, Абагар, 2002

4.      Александрова, М. Оптимизация на инвестиционния избор (Финансови критерии и техники за оптимизация на инвестиционния избор при инвестиции в реални активи). С ., Тракия М, 2001.

5.      Атали, Ж.,   и М. Гийом Икономиката на свобода. С., 1994

6.      Бекярова, К., и др. История на икономическите теории, С., 1996

7.      Боди, Зви, Алекс Кейн, Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С., Натурела АД 2000

8.      Димова, Д., М. Керемидчиева и Н. Янева, Фирмена социална политика, Болид, С., 1993

9.      Захариев, А., Ст. Проданов, Бюджетно управление на фирмата (Свитък с учебни материали за самоподготовка), Св., А И Ценов, 2000

10. Захариев, А., Теоретико- приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми, Св., А И Ценов, 2004

11. Захариев, А., Финансово управление на човешките ресурси, В. Търново, Абагар, 2001

12. Икономически теории: Прозрения и пристрастия на великите икономисти В. Търново, Абагар, 2000/ М. Кънев

13. Каменов, К., Основи на управлението - І част, В. Търново, Абагар, 2005

14. Каменов, К., Управленският процес, В. Търново, Абагар, 2003

15. Найденова, Сн., Икономически теории, В .Търново, 2005

16. Пипев, Ив., и др., Икономически теории, С., 2004

17. Савов, Ст.,  Икономическа теория , С., 1999

18. Стефанов,  Л., Основи на управлението на заплатите, Тракия- М, С., 1998

19. Шопов, Д., Л. Стефанов, М. Паунов, Л. Дулевски, Икономика на труда, Тракия-М, С., 2002

20. Шопов, Д., Й. Близнаков, М. Атанасова, Г. Евгениев, Д. Каменов, Терминологичен речник по управление на човешките ресурси, Стопанство, С., 2004

21. Харизанова, М., Управление на човешките ресурси - Инвестиция в бъдещето. Управление на човешките ресурси - Тренинг, Авангард Прима, 2006

22. Христова, Т., Управление на човешките ресурси, В., Принцепс, 1997

23. Пак там, с 29

24. MALLIER, T.and T. Shafto.Op. cit. p. 105

25. Вестник Дневник http://dnevnik.bg/

26. http://eueducation.paideiafoundation.org/doc/01-01-Lisbonne%20strategy.doc.

27.  http://analysis.expert.bg/analysis_670/

28.  http://www.capital.bg/show.php?storyid=321807

29.  www.uni-svishtov.bg/dialog/2009/3.2009-AZ.pdf - Фирмени инвестиции в човешки капитал- управление на риска

30. http://www.news-bg.com/

........................................................

Темата е писана 08.2009 г.

Темата съдържа графики и 1 таблица.

 

Ключови думи:

фирмени инвестиции в човешки капитал – теоретични основи, съвременни виждания, методика за управление, анализ и оценка, проблеми при управлението на инвестициите

 


Търси за: фирмени инвестиции човешки капитал теоретични основи | съвременни виждания | методика управление | анализ оценка | проблеми при управлението инвестициите

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (87 лв)  69.60 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker