Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Нов български университет

Център по дистанционно обучение

КАЗУС

Представяне на системата за стимулиране на персонала в музикален клуб-ресторант “Ханска шатра”

Спец. "Стопанско управление"

2007 г.


Съдържание

 

1. Ресторант “Ханска шатра”. 3

2. Доминиращи външни форми на възнаграждение. 4

3. Принципи за стимулиране. 5

4. Изисквания към служителите, конкретни стимули и санкции. 6

5. Механизъм за заплащане. 6

6. Социални придобивки и възрастови параметри на служителите, имащи влияние върху изграждането на системата за стимулиране. 7

7. Морални поощрения. 7

Използвана литература. 11

 


1. Ресторант “Ханска шатра”

 

Персоналът на ресторант “Ханска шатра” е 17 души, включващ управител, счетоводител, кухненски служители, сервитьорки и бармани. Кухненският персонал се състои от 1 главен готвач, 2 помощник готвачи и 2 обща кухня.

 

 

За по-голяма прегледност и систематичност, прилаганата система за стимулиране във фирмата е разгледана като съвкупност от факторите, обуславящи мотивационния процес.

..........................................................

3. Принципи за стимулиране

 

Ясните принципи за стимулиране на персонала, т. е. обвързването на положените усилия или нивото на отговорност с възнаграждението, дават отражение върху привличането и задържането на добри специалисти.

В ресторанта е налице обвързване на възнаграждението с положените усилия и професионални умения на заетите. За всяка длъжност, съобразно изискваните квалификация, знания и умения, във фирмата е определено различно ниво на заплащане, което се вписва в трудовия договор на всеки зает служител. Заплатите са степенувани като са отчетени времето на заетост, натоварване на работното място, необходима квалификация и опит за извършване на служебните задължения.

Най-ниската заплата 250 лв. във фирмата е за длъжността работник обща кухня, а най-високата 400 лв. получават главния готвач и управителя на ресторанта.

...........................................................

7. Морални поощрения

 

Към моралните поощрения се включват устното одобрение, писмено изразената похвала. Съществен елемент е начина на оценяване лично или груповото.

По отношение на моралните поощрения фирмата е възприела само използване на устна похвала за лични или екипни заслуги. Те дават отражение върху създаването на положителна емоционална среда за работа и добро самочувствие в екипа.

................................................

Използвана литература

 

1.     Русинова, В. "Психологични фактори за ефективност на труда". С., 1980.

2.     Шопов, Атанасова "Управление на персонала". С., 1995.

3.     Смит, Уейкли "Психология на организационното поведение". Варна, 1992.

4.     Армстронг "Управление на човешките ресурси". С., 1993.

............................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

система за стимулиране на персонала, доминиращи външни форми на възнаграждение, стимули и санкции, механизъм за заплащане, морални поощрения


Търси за: система стимулиране персонала | доминиращи външни форми възнаграждение | стимули санкции | механизъм заплащане | морални поощрения

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker