Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

гр. Варна

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

„Управление на трудовите ресурси по примера на  търговска верига Европа”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

І. Теоретични основи на управлението на човешките ресурси. 3

1. Човешките ресурси – същност и значение. 3

2. Разлика между управление на човешките ресурси и управление на персонала. 3

3. Същност на управлението на човешките ресурси.. 4

4. Работната заплата като фактор – мотиватор. 9

ІІ. Управление на човешките ресурси в търговска верига „Европа”. 12

1. Кратка характеристика на фирмата. 12

2. Обща характеристика на трудовите ресурси в търговска верига “Европа”. 12

3. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на трудовите ресурси във фирмата. 15

Използвана литература. 24

 

І. Теоретични основи на управлението на човешките ресурси.

1. Човешките ресурси – същност и значение.

Функционирането на всяка една организация е свързана със съчетаването на основните видове ресурси: финансови, материални, информационни и човешки.

Човешките ресурси са човешкия труд, физическите и умствени умения, т.е. всички способности, желания, предпочитания, работни умения, опит и интереси използвани за производството на стоки и услуги в бизнеса.

“Ако погледнем работника като ресурс сравним с всички останали ресурси, с изключение на това , че е човек трябва да открием как да го оползотворим – по същия начин както гледаме на медта или водата като специфичен ресурс” посочва Питър Дракър.

...........................................................................................................................................

2. Разлика между управление на човешките ресурси и управление на персонала. 

С развитието на индустриалните отношения във времето се преминава от управление на персонала към управление на човешките ресурси. Това не е игра на думи или промяна на терминологията.

    Понятието управление на човешките ресурси дълго време се е използвало в САЩ като алтернатива на управлението на персонала.

От 80-те години на миналия век започват да се търсят разликите между тях.

Според В. Златев “персонала се характеризира с численост, професионална структура, квалификация, производителност на труда и други” , а в човешките ресурси се включват “способностите, уменията, очакванията, отношенията, удовлетвореността,  развитието,  реализацията, комуникацията и др.”  Всъщност управлението на персонала е управлението на производствената сила на труда, а управлението на човешките ресурси – това включва много характеристики, емоции, като умора, досада, ентусиазъм, които съпровождат трудовия процес. Тук човешките ресурси се разглеждат като даденост.

...........................................................................................................................................

3. Методи и подходи за повишаване на мотивацията на трудовите ресурси във фирмата.

С цел подобряване мотивираността на заетите и подобряване на системата за стимулиране от 2007 година в търговската мрежа “Европа” са въведени следните промени:

-         въведена е месечна премия за образцов служител сред обслужващия персонал. По този начин ефектът от допълнителното възнаграждение, което ще се полага само в случай на съвестно изпълнение на задълженията, принос за подобряване имиджа на фирмата и прочее, би мотивирал служителите ежедневно. Съществено е обаче да се създадат ясни правила при определянето на служителите, тъй като би се породило недоволство и отчуждение сред останалите членове на екипа, биха се появили съмнения за лично отношение и прочее.

-         премията се обвързва и с морално поощрение под формата на обозначение върху работното облекло – по името на служителя се изписва “служител на месеца”, което ще подобри личното самочувствие и принос в работата.

При самото мотивиране на персонала във фирмата налице е и оценка на трудовите ресурси. На тази база би могла и да се изгради ефективна мотивационна програма за целия персонал с оглед подобряване качеството на работа във всеки един магазин от търговската верига.

...........................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Недялкова, А. „Управление на човешките ресурси”, ИК ”Люрен”, София, 1999 г.

2.      Узунова, Ф., „Мениджмънт на персонала”, ТУ, Варна, 1995 г., с.139

3.      Данни  за компанията от Маркетинговия и Търговския отдел на фирмата за 2007 г.

1. Ангелов, А., “Основи на мениджмънта”, София, “Тракия – М”, София, 1998 г.;

2. Ангелов, А., “Азбука на Мениджмънта”, “Партиздат”, София, 1994 г.;

3. Висема, Х., “Управление чрез малки структурни единици”, “Некст”, София, 1998 г.

4.      www.cba.bg

5.      www.cba.

..........................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2007 г.

Ключови думи: човешки ресурси, търговска верига, Европа, персонал, мотивация, фактори, методи, подходи, работна заплата, трудов стаж, социално подпомагане


Търси за: човешки ресурси | търговска верига | Европа | персонал | мотивация | работна заплата | трудов стаж | социално подпомагане

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (40 лв)  38.00 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker