Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


ШУМЕНСКИ Университет

“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 

Специалност: „Икономика”

КУРСОВА РАБОТА

на тема:

„Трудът като първичен фактор в модела на Леонтиев”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Модел на междуотрасловия баланс на Леонтиев. 3

1.1. Статичен модел на Леонтиев. 3

1. 2. Трудът като първичен фактор в модела на Леонтиев. 8

2. Заключение. 11

Използвана литература. 12

 

1.1. Статичен модел на Леонтиев

Националната икономика, която разглежда Леонтиев е разделена на n отрасъла Mi , i = 1, 2,…, n. Всеки отрасъл произвежда по един вид продукция Ni . Нека xi е количеството продукция Ni , произведено от отрасъла    Mi     в   продължение   на   1   година.   Векторът  – стълб      x = (x1 , x2 ,…, xn) задава общата продукция на икономиката за избрания период от време (в случая – 1 година). Част от продукцията xi се изразходва в процеса на производство за производствени нужди, а останалата част остава като краен продукт и обикновено се изнася извън модела. Следователно вярна е следната връзка:

 

                          xi = vi + ci ,             i = 1, 2,…, n.                                (1)

 

В последното равенство vi означава количеството продукция Ni , която се изразходва за производствени нужди, а ci е количеството крайна продукция Ni. Производствените разходи vi са съставени от две части:

- разходи на основни производствени фондове, наречени още амортизационни отчисления;

- разходи на оборотни производствени фондове (суровини, материали, енергия и др.).

................................................................................................................................................

Използвана литература                                                                                                                                                                                                                                         

1.                  Веселинов, В., „Математическа икономика”, Наука и изкуство,                        София, 1982 г.;

2.                  Леонтиев, В., „Есета по икономика”, ИК „Хр. Ботев”, София, 1994 г.;

3.                  www. feb. uni – sofia. bg;

4.                  Лекции по математическа икономика.

................................................................................................................................................

            Темата е изготвена 2008 г.

            Съдържа множество формули.

            Ключови думи: Леонтиев, модел, труд, фактор, линейно оптимиране, ограничени ресурси, междуотраслов баланс, матрица, вектор


Търси за: ограничени ресурси | матрица

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker