Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КУРСОВ ПРОЕКТ

на тема:

Подбор на персонала в предприятието”

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение в проблематиката. 2

1. Анализ на съществуващите практики за подбор в хотел „Адмирал”. 4

1.1. Кратко представяне на изследвания обект. 4

1.2. Обща характеристика на звеното по човешки ресурси  в хотел „Адмирал”. 5

2. Анализ на извършването на подбор на персонал в хотел „Адмирал”. 7

2.1. Квалификация и преквалификация на персонала. 7

2.2. Подбор, обучение и развитие на човешките ресурси. 8

2.3. Недостатъци при подбора на персонал в хотел Адмирал.. 10

3. Отражение на подбора на ефективността на работа на служителите. 11

4. Изводи и препоръки за усъвършенстване на дейността по подбор на персонал в Адмирал. 14

Използвана литература. 19

.............................................................................................................................................................

Процес на подбор на персонала. Набирането на човешки ресурси предшества подборът им. Самият процес на набиране и подбор на човешки ресурси преминава през няколко стъпи. Те са следните:

-         публикуване на обява в местна медия за вакантно работно място;

-         приемане на документи на кандидати за свободното работно място;

-         разглеждане на документите;

-         провеждане на интервю с потенциалните кандидати;

-         избиране на най-подходящия кандидат.

Новият служител подписва трудов договор, който е с шест месеца изпитателен срок. След което му предстои индивидуално обучение, което се провежда в рамките на две седмици[1].

Основните стъпки в процеса по подбор на персонала са:

-         Попълва се т.нар. регистрационна форма за всеки нов служител, който е поканен за работа.

Регистрационна форма за нови служители

Моля попълнете и изпратете до ръководителя по подбор на персонала в регионалния офис с цел искане за наемане на нов служител. Процеса по подбора няма да започне без тази форма.

- Позиция, за която кандидатствате :

- Желана дата за започване на работа:

- Желана дата за освобождаване от работа:

(само за служителите на временна заетост)

- Ако ново наетият служител ще замества предишен/ съществуващ служител, посочете причини и име на замествания:

- Ако ново наетият служител ще е допълнение към персонала или на временна заетост моля систематизирайте стриктно причините за наемането:

- Служителят ще дава отчет на:

- Служителят ще контролира:

- Ниво на категория управленска структура:

- Размер на работната заплата:

- Срок на изпитване:

 

-         Втора стъпка при подбора е привличането на нови служители в хотела.

Ако свободната позиция не може да се попълни от служител на фирмата, ръководителя по подбор на персонала преглежда автобиографиите в базата данни и нужните приложения към тях, изискващи се за съответната длъжност. Вакантната длъжност може да се рекламира в Интернет сайта на компанията, вестници (обикновено в-к "Капитал"), сайтове за работа (обикновено Jobtiger), университетски центрове за следдипломна квалификация. Организацията получава също резюмета от агенция по подбор на персонала.

-         Интервю с поканените от текущите молби и автобиографии кандидати за работа.

Изготвя се списък, където са включени кандидати, отговарящи първоначално на изискванията за съответната позиция. На базата на този списък на предварително одобрени кандидати, ръководителя по подбор на персонала започва процеса по интервюиране.

На тази стъпка се проверят нивото на английски език и другите технически умения. Изпита по английски език се извършва чрез системата Oxford Business English Test. Въз основа на нивото на представяне на кандидатите, централното управление "Човешки ресурси" изготвя списък с най-добрите кандидати, които да се интервюират от съответното подразделение.

Интервюто се извършва на два етапа:

-         интервю относно практически способности и умения на кандидатите в зависимост от типа на длъжността, за която се кандидатства; На първия етап интервюто се провежда от мениджъра на отдел "Човешки ресурси", за да се установи дали кандидатите отговарят на базовите критерии

-         интервю по езиково култура и общуване; На втория етап интервюто се провежда с мениджъра на отдела, отговарящ за съответната позиция.[2]

................................................................................................................................

Използвана литература

1.      Андреева, М., „Управление на персонала”, ИК “Галактика”, Варна, 1995 г.;

2.      Бояджиев, Д., „Мениджмънт на човешките ресурси”;

3.      Владимирова, К., К., Спасов, Н., Стефанов, „Управление на човешките ресурси”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1999 г.;

4.      Евгениев, Г., Й., Близнаков, и др., „Основи на управлението на човешките ресурси”, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1993 г.;

5.      Шопов, Д., М., Атанасова, „Управление на човешките ресурси - част 1”, Тракия - М, София, 1998 г.;

6.       Шопов, Д., М., Атанасова, „Управление на човешките ресурси - част 2”, Тракия - М, София, 1998 г.;

7.       Харизанова, М., М., Кузманова, М., Бошнакова, „Управление - теория и практика”, Рекламна агенция НЕДА, София, 2002 г.;

8.       Паунов, М., „Организационна култура”, ДИНО - М, София, 1996 г.;

9.       Харизановая М., М., Кузманова, М., Бошнакова, „Управление - теория и практика”, Рекламна агенция НЕДА, София, 2002 г.;

10. Данни, предоставени от Ръководството на хотел „Адмирал”

................................................................................................................................

Темата е изготвена 2009 г.

Най-новата информация е от 2008 г.

Ключови думи: подбор на персонала, процес, практики, обучение, развитие, човешки ресурси, квалификация, преквалификация, хотел Адмирал, недостатъци, препоръки

 

 

 [1] Илиев, Й. – Мотивация на персонала, с. 197-208.

 

[2] Кендал, Б., Управление на човешките ресурси с. 23-27.

 


Търси за: подбор персонала | практики | обучение | човешки ресурси | преквалификация | препоръки

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker