Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Икономически университет - Варна

ДОКЛАД

Във връзка с ефективността на система за управление на човешките ресурси във фирма “Х”

Специалност: Човешки ресурси

Предмет: Човешки ресурси

2009


Съдържание

 

1. Отчетени проблеми след проведен анализ във фирма “Х”. 3

2. Предложения към фирмата. 6

2.1. Нужда от професионален анализ на управлението на човешките ресурси  7

2.2. Внедряване на професионални системи за набор и подбор. 8

2.3. Внедряване на професионални системи за оценка и възнаграждение. 8

2.4. Одит и реорганизация на организационната структура. 9

2.5. Професионална помощ в определянето на цели на отделните екипи на работа във фирмата. 10

3. Заключение. 10

Използвана литература: 12


1. Отчетени проблеми след проведен анализ във фирма “Х”

Г-н Президент,

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ, които отчете ръководения от мен екип, при проведения анализ относно ефективността на управление на човешките ресурси и като цяло на степента на удовлетвореност от организацията на работа в ръководената от Вас фирма „Х”, са следните:

1. Като цяло разпокъсаност в системата на организация на трудовата дейност – по звена, във връзка с моралните стимули, по отношение материалната база за работа;

2. Липса на стратегия за планиране на нужния персонал – количествена и качествена система за планиране.

3. Липса на ефективно разработена система за подбор и оценка на персонала;

…………………………..

Във фирмата част от работниците в производствените звена работят при вредни условия. Това се свързва с част от самия производствен цикъл на шлайфане и рязане на метали, при което се отделят опасни стружки. Част от помещенията са без климатични инсталации и запрашеността в тях е много висока. На тези работници фирмата изплаща т.нар. вредни за труда, който полагат там. Работниците и екипите в тези помещения работят на 6 часа вместо на 8. Решение при тази ситуация според мен ще бъде в по-добрата организация на работните смени, делегиране на права и отговорности на ръководителите по екипи, както и инвестиционна дейност в предприятието.

…………………………………

2.2. Внедряване на професионални системи за набор и подбор

Спазването на последователност от стъпки в системите за набор и подбор ще Ви гарантират и позволят:

·         Гарантират систематичността и последователността в действията по откриване и привличане на възможно най-добрите кандидати.

·         Осигуряват ясни правила за започване на работа.

·         Трасират пътя на другите дейности по управление на персонала - въвеждането в работата, обучението, оценката и възнаграждението на служителите и др.

…………………………………………

3. Заключение

Като заключение в настоящия доклад смятам, че е нужно следното:

- да се направи проучване сред служителите, за да определите какви са техните виждания за баланс между работа и свободно време.

- да се използват индикатори за измерване на баланса и влиянието му върху бизнеса - например доброволно напускане на талантливи служители.

- да се обсъдят колкото може по-често въведените практики за баланс със служителите.

...................................................

Използвана литература:

 

1.      Д. Шопов и М. Атанасова „Управление на човешките ресурси”

2.      Христова, Т., Мениджмънт на човешките ресурси, София, “Princeps”, 1996

3.      Илиев, Й., Умението да мотивираме, София, “Нова звезда”, 2001

4.      Паунов, М., Организационно поведение, София, “Сиела”, 1998

............................................................

Темата е изготвена 2009 г.

 

Ключови думи:

система за управление на човешките ресурси, система за набор и подбор, оценка на възнаграждение, степен на удовлетвореност от организацията


Търси за: система управление човешките ресурси | система набор подбор | оценка възнаграждение | степен удовлетвореност организацията

Helpos.com >> Архив >> Икономика на труда >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker