Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


Курсова работа

На тема

Критичен поглед върху “Благоденствие за всички”

от Лудвиг Ерхард

Откъси:

.................................

Проф. Лудвиг Ерхард е виден представител на немския неолиберализъм и се счита за бащата на германското “икономическо чудо”. Теоретичните концепции на неолибералната идея намират практическо приложение в проведената на 20. 04. 1948 г. реформа на икономическата политика, позната под името “Голямата реформа”. В основната си част тя се свързва с отмяна на контрола върху цените и въвеждането на принципа на свободното ценообразуване. Това е първата фаза на създаването на “социалното пазарно стопанство”.

През 1957 г., Л. Ерхард провъзгласява втората фаза на прехода към социално пазарно стопанство, която фаза, според него, ще осигури благосъстояние на немския народ и ще допринесе за създаването на средна класа в Германия. Въз основа на това, проф. Лудвиг Ерхард е вписал в основата на германската пазарна икономика известния триъгълник: конкуренция - валутна система - социален ред.

Основната причина за широкото разпространение на неолиберализма в Германия са конкретните икономически условия през този период и необходимостта от икономическа теория, чиито принципи да позволят ускорено развитие на страната след военната катастрофа.

В биографичната книга “Благоденствие за всички” се отразяват неолибералните възгледи на автора и се формулират основните теоретични постановки на учението на проф. Лудвиг Ерхард. Критичният поглед върху произведението  има за цел  да представи основните характеристики на предложения теоретичен модел и да се даде оценка на  актуалността му в условията на българския преход.

В основата на немската неолиберална идея, формулирана и отстоявана от “Фрайбургската школа”, се намира социалното пазарно стопанство. То се се основава на принципите на свободното ценообразуване и стабилност на паричното обращение, конкуренцията, антимонополното законодателство, свободата на потребителя и особената защита на малките и средни предприятия. В социалноориентираната пазарна икономика неприкосновеността на частната собственост е гарантирана, а икономическата роля на държавата е ограничена. Или с други думи, при свободното пазарно стопанство връзката между отделните стокопроизводители се осъществява чрез пазара, а принципът на свободното ценообразуване изпълнява координираща функция.

......................

Проф. Л. Ерхард отрежда на държавата и друга роля, свързана с осигуряването на справедливото разпределение на националния доход в обществото. Социалното осигуряване в пазарното стопанство се осъществява също от държавата чрез преразпределителните функции на държавния бюджет. Практическата приложимост на този елемент от модела на проф. Л. Ерхард поражда въпроси относно основното значение на справедливостта в разпределението и  какъв стандарт да се използва при нейната оценка. Отговорът ще бъде много различен и често двусмислен в зависимост от смисъла, който се влага в това понятие: справедливост в смисъл на равенство на доходите или на предоставените възможности, хоризонтална или вертикална справедливост и т.н. Преди изграждането на една социална пазарна икономика трябва да се намери отговор на тези въпроси.

В обобщение на казаното дотук, проф. Л. Ерхард, както и другите представители на неолибералната идея, не са против намесата на държавата в икономическия живот, а са против определени форми на намеса (особено в свободното ценообразуване).

..........................

Темата е изготвена 05.2004.

Темата не съдържа използвана литература.


Търси за: модел социално пазарно стопанство | конкуренция | валутна система | социален ред | свободно ценообразуване | роля държавата | конкуренция | роля формата собствеността

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 20.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker