Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Европейски колеж по икономика и управление

Курсова работа

по Икономически теории

Тема: Еретик на неомаржинализма- Йозеф Шумпетер /1883 - 1950/

Спец. Корпоративен мениджмънт

02.2008 г.

Съдържание

Въведение 3

1. Икономическо развитие и иновация 5

2. Вътрешни и външни фактори на икономическото развитие 7

3. Идеалният тип предприемач на Шумпетер 7

4. Ролята на кредита (предприемачът и банкерът) 10

Използвана литература 12

Въведение

Появата на предприемача е свързана с появата на печалбата. Тя се разглежда като „облага”, награда за въвеждане на нова комбинация, на една нова система. В нея новаторството намира имитатори и последователи. Предприемачът не притежава вече монопол върху своето откритие, изобретението се разсейва. Печалбата и облагата изчезват. Влиза се в окръжността.

Целта на Шумпетер е да покаже, че ключът на икономическия цикъл е в последователното правене на изобретения.

Йозеф Шумпетер е сред най-оригиналните теоретици, превърнал в предмет на своите изследвания типовете структури и стадиите в стопанското развитие. Роден е в Моравия, възпитан в духа на австрийската школа, той има богата творческа биография. През 1911 г. е професор в Трац, работи като министър на финансите в Австрия /1919/, после се проявява  за кратко време като банкер - неудачник. От 1932 г. до края на живота си остава в САЩ като професор в Харвардския университет.

Шумпетер се ползва със славата на инициатор на изследванията в областта на модерната динамика и „гениален еретик на маржинализма”. Своите възгледи той развива в трудовете „Теория за стопанското развитие”, „Капитализмът, социализъм, демокрация”, „История на икономическите анализи”. В началото на теоретичната си дейност се изявява като анализатор на еволюцията, а по-късно овладява „тайната” на динамиката на  интереса.

Със своята ерудиция и мащабност на мисълта Шумпетер се посвещава на изследване на историческите перспективи, търси и формулира отговори на въпросите, свързани с логиката на икономическия прогрес на обществото. Инициативата, нововъведението, предприемачът - това са основни категории и фактори в неговата икономическа и общосоциологическа теория.

.............................................................

Дългосрочната икономическата промяна е основният въпрос, от който се интересува Шумпетер. Той различава икономическото развитие (прекъсване) от обикновените промени в границите на дадено икономическо състояние: "Заедно с това в икономическия живот стават такива изменения, които протичат с прекъсване, излизат извън обикновените рамки, изменят обичайния ход и не могат да бъдат разбрани от гледна точка на "кръгооборота", макар и да носят чисто икономически - "вътрешно-системен" - характер, като например прехода от епохата на пощенската карета към епохата на железопътните линии". Това са изменения, където икономиката рязко променя собствените си показатели. Затова и не трябва да се смесват непрекъснатите промени в границите на даден кръгооборот с резките изменения, които сменят "'орбитата" на кръгооборота. "Развитието... представлява изменение на траекторията, по която се извършва кръгооборота за разлика от самия кръгооборот... То е първо, стихийно появяващо се в икономиката и, второ, дискретно...". Икономическото развитие е обусловено от вътрешни и външни фактори: "В нашето разбиране формата и съдържанието на развитието са дадени от понятието "извършване на нови комбинации.

..................................................

Шумпетер обръща особено внимание на връзката между иновации и разширяването на кредита. "Капиталистическата кредитна система фактически израства от финансиране на новите комбинации и се развива с него" (с. 164). Кредитът не винаги е възможен на основата на спестяванията, той може да се реализира и чрез създадените от банките пари. Това печатане на нови пари Шумпетер нарича "създаване на нова покупателна сила от нищо". Затова и банкерът според него не е обикновен посредник в търговията със стоката "покупателна сила", той е производител на тази стока. Предприемачът сам не може да задвижи промяната, като правило той не разполага в началото със средства и има нужда от кредит. С акта на кредита се откъсват средства за производство от икономическия кръгооборот с цел да се поставят в нови комбинации.

..........................................................

Използвана литература:

  1.   Теория Эконамического развития, Шумпетер Й.
  2.  „Икономически теории”, И. Пипев, Б. Велев
  3.  „Икономическите алтернативи - ІІ част”, С. Тошкова

....................................................................

Темата е писана 02.2008 г.

Ключови думи:

неомаржинализъм, Йозеф Шумпетер, икономическо развитие, иновация, банкер, идеален предприемач, гениален еретик на маржинализма


Търси за: икономическо развитие | иновация

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker