Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


 

Курсова работа

Неокласическа теория за растежа

 

2007 г.


Съдържание

 

1. Неокласическа теория за растежа. 3

2. Неокласически теории за държавните финанси. 5

3. Емпирични зависимости. 6

4. Изрични допускания на неокласическата теория. 15

Използвана литература. 19

 


1. Неокласическа теория за растежа

 

Стандартната неокласическа теория твърди, че за нормалното функциониране на пазарното стопанство (т. е. за да бъде Pareto ефективно) трябва да има едновременно конкуренция и частна собственост (сиамските близнаци за ефективно създаване на богатство, както се изразява Джоузеф Стиглиц). До голяма степен можем да се съгласим с такава теза. Проблемът е как да бъдат създадени в нашата икономика едновременно и ако не е възможно - можем ли да се задоволим с едното, например приватизацията и да я форсираме, при липса на другото - конкуренцията?

 Тогава, когато имаме частен контрол върху различни ресурси, всеки контролира ресурса си чрез различен начин на действие и си взаимодейства с останалите, се получава пазарно взаимодействие. Получават се пазарни цени на стоките. Тези пазарни цени отразяват стимулите, предпочитанията и ресурсните позиции на всички участници на съответния пазар и по тази причина в тях се съдържа огромно количество информация.

.....................................................

2.     Неокласически теории за държавните финанси

 

Главното, обединяващо всички течения и направления на неокласическата школа е противопоставянето на кейнсианството и доказването на неефективноста на държавната икономическа  и финансова политика, която следва рецептите на привържениците на Дж. Кейнс.

Под една или друга форма съвременните неокласици /М. Фридман, Фемцейн, Лафер, Хайек, Талък и други/ изтъкват и защитават предимствата на свободната пазарна икономика, в която държавата трябва да играе ограничена роля, а частният сектор да бъде свободен от институционните  ограничения.

......................

Финансовата теория на монетаризма. Теория на М. Фридман

 

В монетариската школа рецептите за икономическото регулиране се позовават на парите и паричната политика. В повечето от изследванията намаляването и увеличаването на парите е в основата на препоръките за преустройството на дейностите в съответствие с изискванията и законите на свободната пазарна икономика.

............................................

 

 

3.     Емпирични зависимости

 

            Съществуват много примери за правила, извлечени от практиката, които – без да се опират на теоретично обосноваване – се използват съществено при вземане на икономически решения.*

            Известен пример за макроикономическа зависимост от този вид е т.нар. закон на Okun. Ако за продължителен период от време се сравнят стойностите за реалния БВП и тези за безработицата се вижда, че техните вариации са свързани. Нека наред с реалния БВП да въведем и понятието потенциален БВП, представляващ възможния обем от стоки и услуги, който може да се достигне, при условие, че максимално се използват производствените фактори, но без да се предизвиква инфлационен натиск. Ако представим графично потенциалния и реалния БВП ще видим, че първият очертава една по-определена зависимост (тенденция, тренд), а стойностите на втория варират около нея. Законът на Окун твърди, че когато ръстът на реалния БВП надвиши с 2,5% ръста g (в проценти) на потенциалния БВП, тогава безработицата започва да намалява, при това с 0,4% за всяка единица от g-2,5. Т. е. ако Δu е процентът на намаляване на безработицата, тогава

...................................................................

4.     Изрични допускания на неокласическата теория

 

Първото от изричните предположения на неокласическата икономика е това за недостатъчност, за оскъдност на ресурсите и произхождащата от това конкуренция между индивидите. Конкуренцията е между индивидите за контрол върху ресурси - сумата на ресурсите е достатъчна да задоволи само част от желанията на всички индивиди. Това чии нужди и доколко ще бъдат задоволени зависи от това кой колко ресурси контролира и индивидите се състезават за този контрол.

За тази идея се казва, че е взета от Чарлз Дарвин, но всъщност това не е вярно. Не особено известен факт е, че един от най-цитираните хора в книгата на Дарвин "За произхода на видовете" е Адам Смит. Всъщност Дарвин взема идеята за конкуренцията, за оцеляването, за приспособяването на най-добрите от Адам Смит. Друг, който силно е вдъхновявал Дарвин, е Малтус с неговите идеи.

..................................................................

Използвана литература

 

1.      Oбщa тeoрия нa икoнoмикaтa. II чaст – мaкрoикoнoмикa Aтaнaс Узунoв

2.      www.easibulgaria.org

3.      Адам Смит, Богатството на народите. Изследване на неговата природа и причини, “Партиздат” , София, 1983.

4.      Й. А. Шумпетер, История на икономическия анализ, втори том, “Прозорец”, София.

..........................................................

Темата е писана 2007 г.

Темата съдържа графики и множество формули.

 

Ключови думи:

неокласическа теория за растежа и държавните финанси, емпирични зависимости, изрични допускания на неокласическата теория, финансова теория на монетаризма, М. Фридман

 * Пример, който по същество е микроикономически, са критериите за оценка на икономическото състояние на фирма и риска от евентуалния й фалит, когато се взема решение за отпускане на банков кредит.


Търси за: Фридман

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2020 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker