Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


КАЗУС

по дисциплината

Икономически теории

на тема

„Икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс. Основополагащи принципи.“

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Въведение. 3

1. Цели и задачи на общата теория. Критика на класическите постулати. 3

2. Принципът на ефективното търсене. Определяне на факторите на ефективното търсене и предлагане. Моделът на Кейнс накратко. От какво се определя равнището на заетост, от гледна точка на Кейнс и от гледна точка на класиците. 4

3. Спестявания и инвестиции. Фактори определящи инвестициите и спестяванията. 6

4. Функция на потреблението и нейните характеристики. Мултипликатор. Има ли особености мултипликатора в бедно и богато общество. 7

5. Роля на психологическите фактори в теорията на Кейнс. 8

Заключение. 8

Използвана литература и източници:. 9

 

Въведение

И до днес теорията на Джон Кейнс продължава да бъде идейна и теоретична база на различните реформистки направления и икономическата наука. Тя пресъздава търсенето на пресечна точка между интересите на отделния човек, бизнеса и държавата.

Безспорно е влиянието на Кейнсианството като направление в историята на икономическия живот. След твърденията на неокласиците, че „пазарната икономика е съвършена” и, че „системата притежава способността да се самоуправлява”, Кейнс застава с нова идея за цялостното представяне на икономиката, нейното динамично състояние и държавата, като активен участник в системата на стопанските отношения.

 

1. Цели и задачи на общата теория. Критика на класическите постулати.

Творческият път на Кейнс се характеризира с периода преди създаването на „Обща теория” и след нея. За произведението самият автор прогнозира всеобща промяна във възгледите на съществуващите до момента икономически теории.

В основата на теорията на Кейнс стои мисълта за реформа на вече съществуващ икономически модел, в който държавата играе активна роля, за да бъде в крайна сметка, полезна за перспективното развитие на гражданското общество и стопанските субекти в него. Той е привърженик на идеите за регулирана правителствена намеса в икономическия живот на дадена страна чрез фискални и монетарни мерки. Стабилността на стопанството на една държава, според него е пряка зависимост с потреблението и инвестициите. Водеща в неговата „Обща теория” е тезата, че за задоволяването на социално- икономическите нужди на страната са необходими правителствени мерки, които да осигурят условия за стабилен икономически растеж.

…………………………………………………………………………………………...

3. Спестявания и инвестиции. Фактори определящи инвестициите и спестяванията.

Според Кейнс нарастването на задграничните инвестиции се поддържа от положителното салдо на търговския баланс на страната – износител. Той отново разграничава микроикономическия от макроикономическия интерес, по отношение на износа на капитал. Кейнс отхвърля теориите за международна миграция на капитал, обуславяща рационално разпределяне на факторите и установяване на най-благоприятни цени. Според него свободната миграция на капитали води до негативни последици като :

-         нарастване на безработицата и

-         засилване на социално напрежение в страните- износителки на капитал.

……………………………………………………………………………………

Заключение

Държавата, като активен участник в системата на икономическите отношения- новото, което Кейнс проповядва в теорията си. Като, разбира се не става дума за ограничаване на свободната икономика или потъпкване възможностите за самоинициатива. Кейнс не създава нов икономически модел на поведение, той просто разглежда възможността за реформа на класическия икономикс, като поддържа идеята за икономически активна държава.

……………………………………………………………………………………

Използвана литература и източници:

1.     Кьосева, Н., „Икономически теории”.

2.     Бухолц, Т., „Живи идеи от мъртви икономисти“.

3.     Кейнс, Дж., „Обща теория на заетостта, лихвата и парите.“

4.     www.capital.bg

……………………………………………………………………………………

            Темата е изготвена през 2012 г.

            Най-новата информация е от 2011 г.

            Ключови думи: Джон Кейнс, обща теория на заетостта, пределна производителност на труда, ефективно търсене и предлагане, потребление, инвестиции, спестявания, инвестиции, мултипликатор, капитал


Търси за: Джон Кейнс | обща теория заетостта | пределна производителност труда | ефективно търсене предлагане | потребление | инвестиции | спестявания | инвестиции | мултипликатор | капитал

Helpos.com >> Архив >> Икономически теории >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker