Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


Курсова работа

на тема:

Маркетингов анализ на фирма.

Съдържание:

1. Описание на бизнеса -  потребители, продукти

2. Мисия и системата от цели във  фирмата.

3. Описание на пазара на фирмата и извеждане на основните сегменти.

4. Описание на различните потребителски предпочитания

5. Приложение на модела на М.Портър

А) Икономически условия, които влияят на кооперация “Горски дар”.

Б) Политически условия, които влияят на кооперация “Горски дар”.

В)Демографски фактори, които влияят на кооперация “Горски дар”.

Г) Конкуренти.

Д) Клиенти.

6. Конкурентна стратегия

7. Описание на организационните предпоставки

8. Извеждане на силните и слабите страни и маркетинг микс

А) Стокова политика.

Б) Ценова политика.

В) Дистрибуционна политика.

Г) Комуникативна политика.

Откъси:

...........................

1. Описание на бизнеса -  потребители, продукти

Кооперацията "Горски Дар" е създадена с решение № 246 от 12.01.1997 г. на Пазарджишкия окръжен съд. Седалището на кооперацията е в гр. Пазарджик и се представлява от председателя Иван Георгиев Иванов.

Органи на кооперацията:

1. Общо събрание, което се състои от всички членове на кооперацията;

2. Управителен съвет. За  членове на управителния съвет на кооперация "Горски Дар" за периода 1999 - 2001г. са избрани: Димитрина Иванова Благоева и Цветан Младенов Младенов; Председател на управителния съвет (и на кооперацията) е Иван Георгиев Иванов;

3. Контролен съвет. Той се състои от трима души: председател - Велизар Тодоров Димитров и членове - Дамян Христов Дамянов и Петър Стойнев Василев.

Адресът на кооперацията е:

Гр. Пазарджик, ул: "Л. Каравелов" №15.

Производственият комплекс на кооперацията е разположен на 15 дка площ в село Лозен в близост до гр. Пазарджик. Кооперацията разполага и с два изкупни пункта за гъби, разположени съответно в селата Ветрен и Варвара.

Основната дейност на кооперацията е гъбопроизводството във всичките му разновидности (диворастящи и култивирани), преработка на гъби и тяхната продажба. Изкупуват се основно четири вида гъби: манатарка (boletus edulis), смрачкула (marechella uonica), пачи крак (cantharellus cibarius) и челадинка (marasmius areadis), всяка от които се предлага на пазара в различна степен на обработка: прясна гъба, замразена, бланширана и суха. Цялата продукция от диворастящи и култивирани гъби е предназначена за западноевропейския пазар. Основните чуждестранни партньори на кооперацията са две фирми от Австрия и Швейцария.

Кооперацията разполага с модерна база за обработка (замразяване, бланширане и сушене) на гъби, функционираща от 1997 г.

Освен с гъбопроизводство кооперацията се занимава с отглеждане на култивирани малини и горски ягоди, зеленчуци (пипер - пресен и сух, лук, пресен лук) и с изкупуване на билки (лайка и хвойна).

.............................

5. Приложение на модела на М.Портър

Обкръжаващата маркетингова среда се разделя на две: макромаркетингова среда и микромаркетингова среда. Факторите, които изграждат тези среди трябва да се анализират много внимателно. Непознаването им води до рискове, до крайности - като да се произведе нещо от организацията и тя да не е в състояние да го реализира на пазара или да се окаже, че няма да й стигнат ресурсите.

А) Икономически условия, които влияят на кооперация “Горски дар”.

Търсенето на нови или ориентирането към едни или други разработени пазари трябва да се предхожда винаги от проучване и анализ на икономическите условия в страната.

Към икономическите фактори, които влияят върху фирмата се отнасят предимно икономическия потенциал на страната, брутния национален продукт, търговския баланс, инвестициите, лихвения процент, факторите, които стабилизират или дестабилизират пазара, покупателната сила на националната валута и др..

Икономическите условия въздействат с голяма сила върху всички организации в нашата страна особено в тези години на преход към пазарно ориентирана икономика. Икономическите условия влияят изключително много на потенциала на пазара, защото той освен от броя на потребителите зависи и от текущите доходи, от цените.

След въвеждането на валутния борд у нас и обвързването на лева с германската марка се избегнаха рисковете свързани с обезценяването на националната валута. Наблюдава се макар и все още слабо оживление на българската икономика. Разполагаемият доход на населението започна бавно да се увеличава и това се почувства и в кооперация “Горски дар” чрез възстановяване на предишния поток от клиенти.

....................

Д) Клиенти.

Теоретично фирмата може да излезе на 5 типа пазари:

1. Потребителски - съставен е от отделни лица и домакинства купуващи стоки и услуги за лично потребление.

2. Пазар на производителите - състои се от организации купуващи стоки и услуги за използване в процеса на производство.

3. Пазар на търговските посредници - включващ организации купуващи стоки и услуги с цел препродажба и собствено облагодетелстване.

4. Пазар на държавни учреждения - държавни организации купуващи стоки и услуги или за последващото им използване в сферата на комуналните услуги или за раздаването им на тези, които се нуждаят.

........................

Използвана литература (6 източника).

Темата съдържа  графики и диаграми и приложения.

Темата е изготвена 03.2003г.


Търси за: цели фирмата | продукти | конкуренти | маркетинг микс

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 15.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker