Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА:

“МЯСТО И РОЛЯ НА БИЗНЕС ПЛАНА В МАРКЕТИНГА”


СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 1

ГЛАВА І. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 4

1. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ НА БИЗНЕС ПЛАНА. ВИДОВЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА БИЗНЕС ПЛАНА 4

2. СУБЕКТ, ОБХВАТ, ПЕРИОД НА РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН. ГРЕШКИ, ДОПУСКАНИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО МУ И НАЧИНИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ 9

3. ВИДОВЕ СТРУКТУРИ НА БИЗНЕС ПЛАН. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ ОТ ФИНАНСИРАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ 12

ГЛАВА ІІ. ПРАКТИКАТА В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА В ОБЩОТЕОРЕТИЧЕСКИ ПЛАН 21

1. ТИТУЛНА СТРАНИЦА. РЕЗЮМЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА 21

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИСИЯТА, ЦЕЛИТЕ, БИЗНЕСА И ПРОДУКТА 22

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СРЕДАТА. ГЛОБАЛНА СТРАТЕГИЯ 24

4. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН 30

5. СЪСТАВЯНЕ НА ОПЕРАЦИОНЕН ПЛАН. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА 37

6. СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВ ПЛАН. СЪОТНОШЕНИЯ. ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 37

ГЛАВА ІІІ. БИЗНЕС ПЛАНА В ПОЛИТИКАТА И ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ. РАЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 49

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА И КООПЕРАЦИЯТА 49

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИСИЯТА, ЦЕЛИТЕ, БИЗНЕСА И ПРОДУКТА 52

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СРЕДАТА. СТРАТЕГИЯ 58

4. МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ И ПЛАНИРАНЕ 62

5. ОПЕРАЦИОНЕН ПЛАН. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 77

6. ОЦЕНКА НА РИСКА 86

7. ФИНАНСОВ ПЛАН 87

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 97

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 100

УВОД

Бизнес планът характеризира жизнеността на бъдещата или съществуваща компания, нейните производствени и финансови елементи, маркетингови възможности и стратегии, мениджърски умения и знания. Бизнес планът е като пътна карта, която описва какви насоки компанията ще следва, какви са нейните цели, къде тя иска да бъде и как да постигне това. Планът е написано доказателство за това как предприемачът осъществява необходимите изследвания и изучава съответните бизнес възможности. Накратко бизнес планът е най-добрата застраховка срещу започването на бизнес, водещ към провал или пропуски в управлението.

Бизнес планът изпълнява две основни функции (Славова, 1997, стр.101). Първата и най-важната - ръководство за действие. Като основен мениджърски инструмент бизнес планът очертава курса на действие, който компанията ще следва в бъдеще. Той помага на предприемача да съсредоточава своето внимание върху бъдещото развитие на бизнеса; да предвижда и координира задълбочено и изчерпателно дългосрочните аспекти на компанията; да определя стратегиите за действие в динамичната, неопределена и конкурентна бизнес среда. Системата за контрол, интегрирана в самия процес на планиране, и обратната връзка насочват отново погледа на предприемача напред към бъдещето.

Бизнес планът осигурява набор от инструменти - мисия, цели, задачи, целеви пазари, стратегии, финансови прогнози, бюджет и други, които мениджърите използват, за да реализират желания от тях успех. Той дава на тях и на персонала чувство за насока и действие, ако в създаването, осъвременяването и изменението му участват всички.

Втората функция на бизнес плана е да привлича кредитори и инвеститори. Първото впечатление, което те си създават за компанията и нейните мениджъри, е качеството на плана. Независимо от това, че част от информацията се базира на допускания, предположения, за творческия процес на разработване на цялостен, завършен план е изключително важен опитът, знанията и уменията на предприемача. От тях зависи качеството на бизнес плана, което в много случаи има и определящо значение при вземането на решение - да се финансира или не. Ето защо най-добрият начин за осигуряване с необходимия капитал е разработването на бизнес план.

Представената на Вашето внимание дипломна работа е на тема:

“МЯСТО И РОЛЯ НА БИЗНЕС ПЛАНА В МАРКЕТИНГА”

Главната цел е пласирането на продукцията на кооперацията, което се постига посредством:

1) реконструкция на материалната база - оранжерии, и

2) чрез финансиране, необходимо за тази реконструкция

Въпросът за разработването на предприемаческа стратегия и бизнес план на фирмата е обширен с оглед на областите, които включва при пълното му разработване с оглед теорията по въпроса. На практика изследването се сблъсква с ред ограничения, които главно са продиктувани от спецификата на целта, с която кооперацията възнамерява да реконструира оранжериите си - участие в обществена поръчка за доставка на зеленчуци за българската армия и отделни нейни поделения. Също така е необходимо да се дефинира мащаба на фирмата и първоначалните предприемачески намерения, които в случая се указват сериозно ограничение при провеждане на практическия планов процес.

Процесът на разработване на дипломната работа е свързан с ползване на редица достижения в областта на предприемачеството и бизнес планирането при участие в обществена поръчка. Акцентът в случая е на практическите елементи, които са се наложили в досегашната българска практика и тяхното приложение при разработване на предприемаческа стратегия и бизнес план.

Обект на дипломната работа е бизнес планирането.

Предмет на настоящата разработка е конкретния бизнес план за реконструкция на оранжерии с цел участие в обществена поръчка за доставка на зеленчуци за българската армия и отделни нейни поделения.

Основната цел на разработката е да се направи опит за практическо приложение на теоретичните постановки на бизнес планирането като се спазят изискванията за бизнес планиране при реални условия.

Във връзка с поставената цел аса обособени следните задачи, които анализират:

  1.  Същност, значение и характерни особености на бизнес плана
  2.  Методически аспекти на разработване на бизнес план
  3.  Разработване на бизнес план за реконструкция на оранжериен комплекс

…………………………..

1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА И КООПЕРАЦИЯТА

Кооперацията "Техагрокомерс" гр.Самоков е регистрирана с решение #2380 от30.07.1993 г. по ф.д.#532/1989 на Самоковския районен съд, с основен предмет на дейност: производство и търговия на селскостопанска продукция.

Седалището на фирмата е: гр.Самоков ул."Ив.Вазов"#25, тел. и факс 0721/7175

Кооперация "Техагрокомерс", гр. Самоков кандидатства за отпускане на кредит за реконструиране на оранжериен комплекс с цел спечелване на обществена поръчка за доставка на зеленчуци за българската армия и отделни нейни поделения.

Кредитополучателят се представя от: Димитър Бояджиев, живущ в гр.Самоков ул."Бачо Киро"#31,тел.0721/1408, ЕГН 6006189571.

Молбата е насочена за отпускане на кредит в размер на 31 275 лв., който ще бъде погасен в рамките на 3 год.

Като гаранция за погасяване на кредита се предоставя имущество под формата на ДМА (машини и съоръжения) в размер на 74 092 лв.

В момента на царящ безпорядък в родното селско стопанство, 9 бивши собственика на земя, получават своето наследство под формата на дялове от оранжерийния комплекс в с. Белчин. Учредява се кооперацията "Техагрокомерс"

Тя решава да започне производство на ранни зеленчуци. Необходимите предпоставки са налице: оранжерийният комплекс е изграден, в наличност са всички съоръжения и инсталации, които са годни за експлоатация, а също е изградена и необходимата прилежаща инфраструктура. Притежание на кооперацията са и 10 дек. свободни площи, а намиращият се в имота минерален източник, е предоставен от общината да се ползва в период от 15 г. безвъзмездно, защото общината няма средства да финансира проект за по-рационалното използване на геотермалния източник.

Оранжерийният комплекс е функционирал в продължение на 4 г., след неговото изграждане през 1988 г., не съществува проблем за наемане на квалифицирани трудови ресурси.

Площта от 5 дек. предопределя възможността за гъвкаво управление на комплекса. А наличието на геотермален източник би могло да се използва за намаляване на един от основните разходи - този за гориво, с цел постигане на една по-висока рентабилност.

С така мотивирани съждения и направените проучвания, кооперацията "Техагрокомерс" се заема с нелеката задача за реконструкция и модернизация на оранжерийния комплекс

Според направения технико-икономически анализ кооперацията установява, че при експлоатацията на комплекса по досегашната технология на отглеждане на краставици, използваща бали слама за засаждане на растенията и при настоящата цена на течните горива, електроенергията, другите необходими материали и трудовия ресурс производството ще бъде рисково. Производствените разходи надхвърлят очакваните приходи. От друга страна запазването на комплекса през зимата от снеговалежи налага аварийна работа на котелната централа за разтопяване на валежите от сняг върху покрива на блоковете, което води до значителни разходи на гориво, електроенергия и технически труд. Голям разход се явява и целогодишната охрана на обекта.

Всички тези обстоятелства водят до извода, че оранжерийния комплекс причинява финансови загуби на кооперацията независимо дали се експлоатира или е замразена работата.

С цел намаляване на производствено реализационните разходи на продукцията и увеличаване на печалбата, е взето решение за реконструкция, която включва изграждане на подпочвено отопление, за подобряване на температурния режим в коренообитаващия почвен слой на растенията и изграждане на система за използване на топлинната енергия на минералния източник, намиращ се в рамките на комплекса, за отопление на оранжерията.

Кооперация "Техагрокомерс", гр. Самоков кандидатства за отпускане на кредит за реконструиране на оранжериен комплекс с цел спечелване на обществена поръчка за доставка на зеленчуци за българската армия и отделни нейни поделения.

Едно от изключително големите предимства на проекта за реконструкция е рационалното оползотворяване на геотермалната топлинна енергия. За една бедна на енергийни източници страна, каквато е България, е изключително важно да разработва алтернативи за използване в производството и бита на неконвенционални източници на топлинна енергия.

След направената прогноза за продажбите е установено, че те следва да бъдат в размер на 90 тона за първата година (60 тона краставици и 30 тона домати), левовата им равностойност е 168 000 лв. След покриване на всички разходи по производството за първата година следва да остане печалба в размер на 29 763,94 лв.

За втората година се предвиждат продажби в размер на 188 160 лв., а за третата година - 210 739 лв. като се използва само производствената площ на оранжерийния комплекс, в случай, че бъдат оползотворени за производствени нужди свободните 10 дек. площи се очертава увеличаване на приходите от продажби, при не голямо увеличаване на производствено реализационните разходи.

Потребностите от капитал  за реконструкцията са 31 275 лв. Кредитът следва да бъде погасен в  рамките на 3 г.

…………………..

Използвана литература (22 източника)

Темата съдържа множество таблици.

Темата е изготвена 06.2003г.


Търси за: цели функции бизнес плана | практика използването бизнес плана | определяне мисията | целите | бизнеса продукта | глобална стратегия | маркетингов анализ | план | операционен план | финансов план | управление риска

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker