Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


КУРСОВА РАБОТА

ПО “ БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ ”

НА ТЕМА “ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА(Public Relations)”

2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1.  Увод.
  2.  История на Пъблик Рилейшънс.
  3.  Пъблик рилейшънс-същност и схващания.
  4.  Основни техники и тактики на Пъблик рилейшънс за взаимодействие с медиите.
  5.  Разлика между PR и реклама.
  6.  Вместо заключение.
  7.  Използвана литература.

Откъси:

.................................

1. Увод /въведение/ в темата.

Пъблик рилейшънс е дискусионна категория по много причини, но най-вече поради своя интердисциплинарен характер. Връзките с обществеността са сравнително нова професия и практика за нашата страна. Теоретиците в тази област също са много малко. През последните десетина години беше въведено обучение по тази специалност в няколко университета у нас. Има вече и средни  училища, в които учениците по някои специалности се занимават и с въпросите на връзките с обществеността.

Във всички сфери на нашия живот се създават отдели и служби за връзки с обществеността, назначават се хора, които трябва да се занимават с тази дейност. В политиката, икономиката, културния живот, в света на спорта масово навлязоха специалисти от други области, които в практиката учат най-същественото за връзките с обществеността. Не е тайна фактът, че разбирането за същността и функциите на тази професия, за нейния обхват и възможности за влияние в обществото  са доста ограничени или съвсем неправилни.

Тепърва се натрупва практически опит, който ще постави основите на българските традиции в областта на връзките с обществеността.

2. История на пъблик рилейшънс.

Възникването и развитието на връзките с обществеността  като социална практика и професия се свързва най-вече с обществения живот в САЩ.  Най-важните етапи на тази история показват, че връзките с обществеността се развиват интензивно  предимно в бурни и преломни периоди, докато се превърнат  днес в една обществена необходимост.

Да се спрем на най-важните моменти от това развитие в САЩ . Те дават  възможност ясно да се проследи еволюцията на връзките с обществеността и да се открои изключителното им значение за  прогреса и оптимизирането на социалния живот.

.............................

Професионални лидери

- Айви Ли - счита се за пръв професионален PR-консултант. Нает е от представители на въглищната индустрия, за да работи за разрешаване на конфликтите със синдикатите. Подготвя и издава прочутата “Декларация на принципите”, с която въвежда откритостта като основен принцип на работа в пъблик рилейшънс.

- Едуард Бернайс и съпругата му Дорис Флайшман. Той е сред най-известните теоретици и практици по връзките с обществеността. Води първия в САЩ курс във висше учебно заведение - в Нюйркския университет. Работи за Проктър и Гембъл, за популяризирането на цигарите Лъки страйк. 

Всъщност това е професия с дългогодишна история, солидни традиции и изключително ценен опит. Връзките с обществеността имат своя принос за социалното развитие и напредък на нашия модерен свят и поради това не само професионалистите, но и обществото като цяло са заинтересовани от усъвършенствуването и широкото приложение на тази практика.

..............................

Професорът по комуникации Джон Марстън предлага за връзките с обществеността да се използува следната формула :

R - A - C - E

Практическата дейност съгласно тази формула се съсредоточава в 4 основни етапа:

  1.  Research - Изследване - каква е ситуацията, респективно проблемът?

2. Action and Planing - Действие и планиране - какво трябва да се направи?

3. Communication - Комуникация - как трябва да се поддържат връзки с отделните публики?

4. Evaluation - Оценка - достигната ли е аудиторията и какъв е ефектът?

Схващанията за същността на връзките с обществеността, техните функции в организацията, както и за ролята им в обществения живот еволюират значително в борбата за налагане на тази професия и социална практика. В началото на века хората на бизнеса наемат специалисти, които да защитават техните интереси от журналистите, които изнасят скандални факти за корпорациите, и от правителството, което полага усилия да въведе ред и законност в икономическите отношения и живот в страната. На този етап основната функция на професията е била да представи определени позиции.

...........................

4. Основни техники и тактики на Пъблик рилейшънс за взаимодействие с медиите.

И така, най-прилаганите техники и тактики на пъблик рилейшънс за взаимодействие с медиите са обособени в три главни групи. Това са:

1. Нюзинформации и публикации

2. Медияпапки

3. Подготовка на речи

Да започнем с нюзинформациите и публикациите:

 Нюзинформацията е документ за разпространяване на информация във форма готова за публикуване. Тя трябва да съдържа интересни факти, най-вече новини, съобразени с интересите на аудиторията на съответното средство за масова комуникация, а също да е удобна и приспособима за публикуване в съответната медия.

..............................

  1.  Вместо заключение.

Трудностите в практиката идват от факта, че политиката и политиците много трудно могат да бъдат отделени от държавния сектор. Между тях има взаимна обвързаност, която се прехвърля и в сферата на връзките с обществеността. На нито едно ниво на държавно управление връзките с обществеността не са така важни както в селищата, където тя осигурява училища, транспортни връзки, издръжка на болници и учебни заведения, пожарна безопасност, полиция. Едновременно с това подобряването на всички тези дейности е и част от съответните политически програми на партията, която управлява.

В българската практика почти няма случаи на адекватна на партийните цели и намерения работа по връзките с обществеността. Обикновено става въпрос за чиста пропаганда:

Аварията в Чернобилската атомна електроцентрала.

На 27 април 1986г. шведските власти съобщават, че радиацията в Украйна, Русия и Северна Европа е в опасни за здравето на хората граници. Великобритания и САЩ настойчиво съветват своите граждани незабавно да напуснат тези райони. Във Франция предупреждават хората да не пропускат чашата червено вино всеки ден, тъй като тя е изпитано средство за извличане на тежките метали от човешкия организъм.

От Москва не само, че няма никаква информация за станалото, но и започват обвинения в провокации от западните страни. Позицията на София е същата. Хората не само не са предупредени, но и от отговорни лица се правят изявления, че няма никаква опасност.

........................

Темата е изготвена 04.2004г.

В темата са посочени 4 източника на информация.


Търси за: история public relations | развитие САЩ | професионални лидери | схващания функции | основни техники тактики | разлика м/у реклама

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 17.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker