Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Маркетингова стратегия на индустриална фирма - “Белопейпър” ЕООД

03.2005г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описателна част

  1.   Общи характеристики на фирмата
  2.   Характеристика на продукта
  3.   Характеристика на пазара
  4.   Продуктова стратегия
  5.   Стратегия на разпределение
  6.   Ценова стратегия
  7.   Промоционна стратегия

2. Анализ на влияещите фактори

2.1 Анализ на влияещите фактори при избора на стратегии по маркетинговите инструменти

2.1.1 Анализ на влияещите фактори при избора на продуктова стратегия

2.1.2 Анализ на влияещите фактори при избора на стратегия за разпределение

2.1.3 Анализ на влияещите фактори при избора на ценова стратегия

2.1.4 Анализ на влияещите фактори при избора на промоционна стратегия

2.2 Оценка на направлението на влиянието на идентифицираните фактори

2.2.1 При продуктовата стратегия

2.2.2 Стратегия за разпределение

2.2.3 При ценовата стратегия

2.2.4 При промоционната стратегия

2.3 Определяне на преференциално разгледаните фактори при избора на стратегии по маркетинговите инструменти

2.3.1 Продуктова стратегия

2.3.2 Стратегия за разпределение

2.3.3 Ценова стратегия

2.3.4 Промоционна стратегия

3. Проектна част

3.1 Определяне на възможните алтернативни стратегии за всеки маркетингов инструмент

3.1.1 Алтернативни продуктови стратегии

3.1.2 Алтернативни стратегии за разпределение

3.1.3 Алтернативни ценови стратегии

3.1.4 Алтернативни промоционни стратегии

3.2 Определяне на възможните алтернативи за съвкупни маркетингови стратегии

3.2.1 Стратегия за проникване на пазара

3.2.2 Стратегия за разработка на продукта

3.2.3 Стратегия за развитие на пазара

3.3 Избор на конкретна маркетингова стратегия

4. Препоръки към фирменото ръководство на “Белопейпър” ЕООД

Литература

Откъси:

.............................

1. ОПИСАТЕЛНА ЧАСТ

 

  1.  Общи характеристики на фирмата

“Белопейпър” ЕООД е средно по големина предприятие, създадено през 1996 г, специализирано в производството на санитарно-хигиенни изделия от хартия (салфетки, тоалетни и домакински ролки). Персоналът на фирмата наброява 47 човека от които 1 е висш ръководител, 5 са средни ръководители, а останалите 41 човека са технически персонал. Оборотът на фирмата за 2004 г е  1 233 000 лв , като финансовият резултат за същата година е 28 000 лв. В краткосрочен план, целите на фирмата се свеждат до постигане на печалба. В дългосрочен план, целите са свързани с растеж на фирмата (поне 15% годишно), увеличение на пазарния дял и навлизане в нов пазар. Основните средства, които предприятието използва за постигане на печалба са: повишаване ефективността на производството, намаляване на себестойността на продукта, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуционните канали, въвеждане на иновационни технологии. В структурно отношение предприятието е типично ЕООД. Начело е едноличен собственик, изпълняващ функциите на управител, който определя задачите и общите цели на фирмата, фирмената култура. Основните отдели в управлението на “Белопейпър” ЕООД са: финансово-счетоводен, производствен, транспортно-снабдителен, маркетинг и продажби. Решенията се вземат от управителя след консултация със съответния отдел както следва:

- за качеството и дизайна на продукта - с производствения отдел;

- за цената на продукцията - с финансово-счетоводния отдел;

- за каналите за разпределение, комуникационната и рекламната политика - с транспортно-снабдителния и с отдела по маркетинг и продажби.

Във фирмата не съществуват продуктови мениджъри, както и други функционални отдели. Компетентността на управителят и средните ръководители е на много добро ниво, като служителите в отдел маркетинг и продажби познават отлично конюнктурата на целевия пазар и имат многогодишен опит в реализирането на този продукт.

Материалните и нематериалните ресурси са лесно достъпни и не е проблем да бъдат доставени (основните предприятия-източници на суровина за производството са до 20 км отдалечени). Поради това можем да кажем, че осигуреността им е много висока.

Техническите ресурси са на средно ниво. По голямата част от основното оборудване е на до осем години, като фирмата разполага  със съвременно полуавтоматично оборудване. Технологията на производство е на добро ниво, като периодично се въвеждат иновации в процеса.

Човешките ресурси са на задоволително ниво. Причината за това е полуавтоматичния процес на производство с тенденция към пълна автоматизация. Поддържащия технически персонал обаче е на много добро ниво - имат дълъг стаж и голям опит при ремонт и поддръжка на оборудването.

Марковото име на “Белопейпър” ЕООД не е толкова добре свързано с марковото име на продукта на фирмата, като причината е в естеството на този продукт.

Организационно, “Белопейпър” ЕООД е добре структурирано, като трябва и да отчетем лекото размиване на йерархичните звена поради общата роля на управителя (липсват обособени ръководители на отделите).

  1.  Характеристика на продукта

      

Основният продукт на “Белопейпър” ЕООД е изделия от санитарно-хигиенна хартия - хартиени салфетки, тоалетни и домакински ролки. Според националната класификация, продуктът е в сектора “Целулозно-хартиена промишленост”. Продуктът се продава на пазара от над 200 години, като фирмата навлиза от самото си създаване.

Самият продукт е с малък обем, малка маса (до 1 кг) и срок на годност до 1 година. Няма техническа сложност. За последно нов продукт на пазара се появява преди 5 години чрез промяна на технологията на производство. Дизайнът на продукта е разработен още при създаването на фирмата, като постоянно, всяка година, търпи модификации и вариации.

Технологичното качество на продукта се определя в най-голяма степен от суровината. Тоалетните и кухненските ролки и част от салфетките се произвеждат от малограмажно хартиено тишу ( до 24 гр/м2 ), докато останалите видове салфетки - от по-плътна хартиена основа. Материалът преминава механична обработка, която допълва основните характеристики като водопопиваемост, креп и якост в мокро състояние с тези, които са важни за клиента - преговане, ароматизиране, графично оформление (щамповане) и прегъване. “Белопейпър” ЕООД използва висококачествена суровина, включително вносна такава.

Дизайна на продукта е от основно значение за клиента, тъй като функционално повечето конкурентни марки са идентични с произвежданото от “Белопейпър” ЕООД. Основните характеристики тук са: графично оформление или цвят, преговането и размера при салфетките; цвета, преговането и обема при ролките. С подобна тежест е и влиянието на опаковката, като тук има и стремеж за налагане на собствена визия, която да отдели продукта от себеподобните му. В това отношение огромно значение е и марката на продукта: “Лотос”, която е обща за цялата гама.

Като съпътстваща услуга “Белопейпър”ЕООД предлага транспорт до клиента, естествено като става въпрос за поръчка на едро.

.............................

Темата е изготвена 03.2005г.

Използвана литература: 4 източника

В темата няма графики и таблици


Търси за: обща характеристика фирмата | продукта пазара | продуктова стратегия | стратегия разпределение | ценова стратегия | промоционна стратегия | фактори влияещи избора стратегия | възможни алтернативни стратегии всеки маркетингов инструмент

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker