Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Курсова работа

На тема:

Ролята на качеството в продуктовата политика

01.2005г.

Съдържание:

Увод

 1.  Теоретичен обзор
 2.  Съвременни модели за управление и осигуряване на качеството
  1.  Моделът на ISO 9000
  2.  Моделът на ISO 14000
  3.  Моделът на QS-9000
  4.  Моделът на  OHSAS 18000
 3.  НАССР - Системи за управление на опасностите при производство на храни
 4.  Европейски директиви, СЕ и СО маркировка  
 5.  Модели за тотално управление на качеството
  1.  Наградата по качество “Деминг”
  2.  Наградата “Малкълм Болдридж”
  3.  Европейска награда по качеството
  4.  Японска награда по качеството
 6.  Практическа част
 7.  “Господинов и синове” ООД - гр. Добрич
  1.  Отговорност на ръководството

Ангажираност на ръководството

 1.  Управление на ресурсите
  1.  Създаване на продукта
  2.  Измерване, анализ и подобрения
 2.  "Трансстрой-Варна " АД-гр. Варна
  1.  Система за управление на качеството:
  2.  Отговорност на ръководството:
  3.  Управление на ресурсите:
  4.  Изпълнение на продукта:
  5.  Система за измерване и анализ:
 3.  Стратегия за усъвършенстване на политиката по качеството в България

Заключение

Откъси:

...............................

Увод

Динамичното развитие на човешкото общество и научно-техничесският прогрес  имат за свой закономерен резултат ожесточаването и изострянето до крайност на конкурентната борба в глобален мащаб. Това от своя страна изправя множеството фирми, предприятия и всякакъв друг род институции пред редица предизвикателства, свързани с тяхната конкурентоспособност на вътрешния и външния пазар, както и с насоките на бъдещото им развитие като цяло. Все по-високите изисквания на пазара принуждават фирмите непрекъснато да модифицират и подобряват своите изделия, да усъвършенстват организацията и структурата си, стремейки се към максимална ефективност на производствените и управленски процеси, както и към минимизиране на рисковете. Като един от най-важните показатели за конкурентоспособност, както и едно от основните предимства, с които може да разполага всяка фирма, се явява качеството. Негови основни характеристики са способността му да задоволява потребителските изисквания, да утвърждава предимствата на компанията в съзнанието на хората, да осигурява на фирмата стабилни пазарни позиции и лоялност от страна на клиентите й. Целите на настоящата курсова работа се изразяват в доказателството на описаната по-долу теза чрез използването на кратък теоретичен обзор на темата, както и чрез привеждането на конкретни примери, свързани с дейността на утвърдили се на българския пазар фирми.

Качеството като елемент на продуктовия микс и като част от продуктовата политика на компанията се превръща в основен фактор за всяка производствена организация. Неговата роля е наистина фундаментална, което се потвърждава и от еволюцията му с течение на времето и появата на понятия като модели и системи за управление на качеството, методи и техники за контрол, осигуряване и усъвършенстване на качеството. Съвременното разбиране за ролята и функциите на качеството отразява едно ново отношение към него,то е знак за качествено ново мислене на управленския и фирмен персонал, което е проява на висш стратегически подход на ръководството на организацията. Следвайки максимата, че управлението на качеството зависи от качеството на управлението, съвременните компании въвеждат цялостни системи за управление на качеството, които отговарят  на признатите международни стандарти и на които се подчиняват всички звена от административно-управленската им структура. Проспериращите фирми прилагат системата за управление на качеството с цел засилване на своите водещи пазарни позиции и утвърждаване на своя имидж, чрез нея те достигат до систематизация, регулиране, документиране, подобряване и контролиране на извършваната от тях дейност.

........................

 1.  Европейска награда по качеството

Нейното възникване е тясно свързано с Европейската фондация по управление на качеството (ЕФУК), Европейската организация по качеството (ЕОК) и Европейската комисия. ЕФУК е създадена през 1988г. От президентите на 14 големи фирми като Филипс (Холандия), Бритиш Телеком (Великобритания), Роберт Бош (ФРГ), Фиат (Италия), Нестле (Швейцария), Рено (Франция) и др. Нейните програма и дейност позволят на членовете им над 550 да споделят знания и опит по отношение на системата за тотално управление на качеството. ЕОК включва на 30 национални организации по качеството и нейна основна мисия е да поддържа Европа в нейните усилия да увеличи конкурентната си способност в името на цялото общество, тя съдейства за обмяната на информация и опит по въпросите на тоталното управление на качеството, както и обучението и квалификацията по качеството на всички равнища. Европейската награда по качеството представлява два типа награди: Европейска награда по качеството и Европейски приз по качеството.

 1.  Японска награда по качеството

Създадена е през 1999г. и нейната цел е оценка на качеството на управление. В нея се застъпва възможността фирмите, използвайки критериите, да се оценяват сами, като по този начин се мотивират за подобряване на текущото си положение.        

        Съществува огромно множество от методи и техники за контрол, осигуряване и усъвършенстване на качеството. Съобразявайки се с примерната част на разработката, те само че бъдат споменати. При маркетинга и развойната дейност това са : Методът QFD(Къщичка по качество), и седемте нови метода по качеството, които включват Диаграма на близостта, Диаграф на взаимоотношенията, Системен поток или диаграма “дърво”, Матрична диаграма, Анализ на данните по матрицата, Диаграма стрела, Програмна карта на процеса на вземане на решения. При производството на изделията се използват седем класически метода за статистически контрол на качеството - събиране и разслояване на данни, Проверочен лист, Диаграма на Парето (ABC анализ), Графики и диаграми, Хистограма, Причинно-следствена диаграма, Контролна карта. Подходите и методите за усъвършенстване на качеството са следните : Малки групи за усъвършенстване на дейността, Техники за решаване на проблеми, (Метод на елиминиране на трите “М”, Метод на “5-те защо?”, формиране на несложна експертна система). Методите за управление на качеството за безопасност са : Карта на безопасността на процеса и карта на риска при продукта.

.......................

 1.  "Трансстрой-Варна " АД-гр. Варна 

       Това е предприятие с дълга история. Тя започва от 1904 г., когато е създадена държавната "Морска строителна секция " за изграждането на Варненския вълнолом. През своето 100-годишно съществуване  компанията е реализирала транспортни обекти и инфраструктури в България и чужбина в областта на транспортното, железопътното, летищното и хидротехническо строителство, тя разполага с висококвалифицирани специалисти, работници и специфична техника, което и позволява да изпълнява комплексно и всички под обекти като мостове., тунели, надлези и подлези. От  месец февруари 2002 г. започват дейности по разработване и внедряване на СУК, съобразно международните изисквания на стандарт ISO 9001:2000. По-важните мотиви за това са:

       С внедряването на избрания модел ISO 9001:2000фирмата чрез своята политика по качество си поставя следните по-главни цели:

..............

Заключение

В условията на все по-изострящата се конкуренция качеството се превръща в един от основните определящи фактори  в процеса на вземане на решение на потребителите на организирания и неорганизирания пазар. В този смисъл една продуктова политика, в центъра на която застава безкомпромисната отдаденост на високото качество и безупречността на произвежданите изделия(продукт / услуга), е гаранция за успешното развитие на компанията, за нейната конкурентоспособност и за просперитета й. Пътят за постигането на високо качество неизменно преминава през стандартизирането на продукцията, през въвеждането на ефективна система за управление на качеството, чиито предимства се крият в повишаването на производителността, намаляването на загубите, увеличаването на печалбата, повишаването на компетентността на служителите. Така нуждите на клиента биват изцяло задоволени, компанията привлича инвеститори, което от своя страна допринася за получаването на национално и международно признание.

.....................

Използвана литература: 10 източника

В темата има 1 графика и таблица

Темата е изготвена 01.2005г.


Търси за: съвременни модели управление осигуряване качеството | ISO 9000 | 9000 | европейски директиви | СЕ маркировка | модели тотално управление качеството | практическа част | различни фирми | стратегия усъвършенстване политиката качеството България

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker