Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Маркетингов анализ на фирма

2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І. УВОД 3

1. Правно състояние на дружеството 3

2. Мисия на фирмата 4

3. Данни за дружеството 4

3.1. Историческа справка 4

3.2. Основни технологии 5

3.3. Направление на диверсификация 5

ІІ. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО 6

1. Характеристика на основния предмет на дейност, клиентите, конкурентите, пазар 6

1.1. Обща характеристика на приходите и разходите 6

1.2. Обща характеристика на производството 8

1.3. Обща характеристика на клиентите 10

1.4. Обща характеристика на конкурентите 11

1.5. Обща характеристика на доставчиците 12

2. Обем и стуктура на ресурсите на дружеството 12

2.1. Анализ на капитала 12

2.2. Трудови ресурси 13

3. Правно-нормативна уредба 14

3.1. Данъчна система 14

3.2. Правен статут 16

4. Маркетингов микс 16

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 18

1. Управление на маркетинга 18

1.1. Планиране на продуктите 18

1.2. Планиране на продажбите 19

2. Структура на управлението 19

ІV. ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ 20

1. Баланси, отчети за приходите и раэхждите и отчет за паричния поток за избраната алтернатива 20

  2.Анализ на критичните точки 23

   3. Анализ на финансовите съотношения /НСС 29/ 25

4.Оценка на фирмата чрез IRR 26

V. СТРАТЕГИЯ 27

1. SWOT - АНАЛИЗ 27

2. Портфолио анализ и оценка на продуктово-пазарната стратегия 30

3. Цели и задачи на фирмата 31

4. Избор на стратегическа алтернатива 31

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 34

І. УВОД

1. Правно състояние на дружеството

ЕООД “Румен Стоилов” е регистрирано в търговския регистър на Община Сливен след съдебно решение на Сливенския окръжен  съд № 2538 от 06.09.1993 г.

2. Мисия на фирмата

Основен предмет на дейност е производство и търговия на текстилни изделия - килими тип “Персийски” и други изделия разрешени от закона. Съгласно решението на Сливенският окръжен съд фирмата може да осъществява търговска дейност както в страната така и в чужбина. Дружеството осъществява дейността си в страни от Близкия Изток и след спечелена квота в страни от Европейската общност.

3. Данни за дружеството

3.1. Историческа справка

Дружеството е създадено от инжинер Румен Стоилов, който има дългогодишен управленски стаж в АД ”Декотекс - карпет” гр. Сливен, чиято основна дейност е свързана с производството на килими и други текстилни изделия. През последните три години ЕООД ”Румен Стоилов” е развивало основна дейност в областта на търговията с текстилни изделия. Кьм настящият момент фирмата разполага с верига от магазини в четири големи града: Сливен, Бургас, Пловдив и Велико Търново, а също така и с дистрибуторска мрежа обхващаща 3 % от търговията с текстилни изделия в страната.

......................................................................

Анализира се производствената програма на дружеството чрез натурите, стойностните обеми, структурата и динамиката на произведената и реализирана продукция. Анализират се разходите за производство по статии на калкулация, по вид /постоянни и променливи/, по структура и по динамика. Целта на анализа е да се определят основните тенденции в производствената програма. Чрез анализа се постигат следните резултати:

Фирмата си е поставила  за цел да диверсифицира дейността си в производството на килими тип персийски също изисква наличието на специализирана текстилна техника за тъкане, обримчване и оресняване. За тъкането са необходими станове с голяма мощност и ширина на основата не по - малка от 2.50 м. Такъв тип текстилна техника се предлага от германски, италиански, френски, английски и руски производители на текстилна техника.

Най - подходящи за производството:

При изгодно най-добри икономически условия са текстилните станове на фирма “Текстима” - Германия. Техните основни технологически и стойностни характеристика са:

- ширина на основата 2.50 м.,   

- часова производителност - 1.76 лин. м. за час

- мощност на основния двигател - 7.8 kw/h

- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация - 3 000 лв.

За обримчването са необходими специализирани машини - оверлог. Най - подходящи са Ун. спец. 81200 - АГ. Характеристиките му са:

- часова производителност - 7 лин.м. за час

- мощност на основния двигател - 0.200 kw/h

- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация - 25 лв.

За оресняване са необходими специализирани машини. Най - подходящи за случая са машини “Титан”. Нейните характеристики са:

- часова производителност - 7 лин. м. за час

- мощност на основния двигател - 0.200 kw/h

- цена на придобиване до пускане в редовна експлоатация - 300 лв.

......................................................................

4. Маркетингов микс

А. Продукт

 1.  Продуктова линия - по отношение на използваните материали фирмата произвежда два типа основни изделия - килими тип “България”/100% вълна/ и тип “Бургас” /100% ПАН/. По този начин продуктовата линия се изгражда на основата на изделия с различна квадратура: 1.45/2.25 - 10 % от общия обем; 2.50/2.50 - 25 %; 3.55/3.55 - 10 %; пътеки: 1.10/3.50 - 25 %; 1.50/3.75 - 17 % и др. - 13 %.
 2.  Качеството на призведената продукция е в съответствие с БДС и стандартите на ЕС и се гарантира от използваните модерни технологии.
 3.  Дизайнът се разработва се разработва от нает за целта специалист. В продукта са съчетани традиционните виждания с модерните тенденции на пазара, което до голяма степен засилва уникалноста на продукцията.
 4.  Технологията на производство позволява използването на термоизолиращи елементи, което засилва ползите за потребителя в съчетание с чувството за комфорт и уют в дома.
 5.  Изделията се опаковат във водо- и термоустойчиви материали с цел тяхното съхранение до момента на тяхната продажба.

Б. Цена 

Определя се на 1 кв. м., като за килими тип “България” тя е 75 лв/кв. м. и за тип “Бургас” - 50 лв./кв. м. При по - големи количества на закупените изделия фирмата предоставя на партньорите си възможности за разсрочено разплащане по банков път. Поради спецификата на продукта не се предвиждат отстъпки и намаления.

.............................................................................

Основната цел на фирмата е да се утвърди като ефективен производител и търговец на килими тип “Персийски”. За целта фирмата ще инвестира собствени средства и ще се стреми да формира финансов резултат, осигуряващ нормална за съвременната пазарна икономика възвращаемост на капитала. Социалната ефективност се изразява в разкриването на 18 работни места и редовен платец на данъчните си задължения. Планирането на целите и задачите в плановия хоризонт се извършва на базата на SWOT - анализа и на всички съществени параметри и тенденции посочени по - горе. Това гарантира възможно най - оптималното функциониране на дружеството и количествено да се определят и да се постигне балансираност на ресурсите, дейността и резултатите:

 1.  Заемане и запазване на пазарен обем в размер на 3766745 лв. и пазарен дял 7 % на база български производители.
 2.  Поради насищане и намален реален доход на потребителите в страната да се преструктурират пазарите като голяма част от продукцията да се реализира на международния пазар.
 3.  Технологично обновяване и разширяване.

.............................................................................

 

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1.  Велев Мл., „Маркетингови комуникации“, София, 1998 г.
 2.  Велев Мл., Дончев Д., „Реализация на продукцията“, София, 1998 г.
 3.  Джефкинс, Ф. Въведение в маркетинга, рекламата и пъблик рилейшънс, В., изд. На “ГВМК”ООД 1993 г., с.205
 4.  Зайлер А., Маркетинг: успешно реализиране в практиката, С., “Информа”, 1993, 1-7;

…………………………………………………

Темата е писана 2003 г.

Темата съдържа таблици като най-новите данни са от 2001 г.

Ключови думи:

маркетингов анализ, мисия на фирмата, направление на диверсификация, статут на дружеството, предмет на дейност, характеристика на приходи и разходи, анализ на капитала, трудови ресурси, планиране на продуктите и продажбите, финансов мениджмънт, IRP, SWOT анализ


Търси за: маркетингов анализ | мисия фирмата | направление диверсификация | статут дружеството | предмет дейност | характеристика приходи разходи | анализ капитала | трудови ресурси | планиране продуктите продажбите | финансов мениджмънт | IRP | SWOT анализ

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker