Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


Русенски Университет “Ангел Кънчев”

Факултет Бизнес и Мениджмънт

КУРСОВА РАБОТА

по

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

На тема :

Анализ на различни видове имидж чрез интервю, анкета и медиен образ

01.2006г.

Съдържание:

1. Увод 2

2. История на фирмата 4

3. Обосновка на избора на изследователски подход 5

4. Изследване на огледалния имидж 6

5. ИНТЕРВЮ С Г-Н ДАНИЕЛ ДОНЕВ, СОБСТВЕНИК И УПРАВИТЕЛ НА “ТОЧНИТЕ ТАКСИТА” 7

6. Изследване на множествения имидж 10

7. Изследване на текущия имидж 12

8. Обобщаващо заключение 15

9. Използвана литература 16

  1.  Увод

 Можем ли да си представим човешкото битие и отношения без общуване, без комуникация? А запитвали ли сме се защо съзнателно или не всеки ден ние общуваме? Какъвто и отговор да се даде едно е ясно: от една страна въпросите подтикват към размисъл, а от друга водят до важни изводи, които помагат на човек в старанието му да общува с другите и в усъвършенстването на комуникационното му поведение.

Комуникационният процес е толкова многоаспектен и многокомпонентен, колкото е нашето битие. Тази многоаспектност е причина за появата на различни видове комуникация: организационна, рекламна и т.н., а в началото на 90те години в България започва да се говори и за едно ново понятие, а именно за public relations. Връзките с обществеността включват в себе си отношенията, които организацията като активен субект на отношенията изгражда и поддържа с обкръжаващия свят.

PR-комуникациите се стремят към двупосочен, двустранен тип общуване с активна обратна връзка. Като стратегически подход за контакт с публиките точно двустранните комуникации имат ролята на водещ фактор при формирането на доверие към субекта на PR - т.е. към организацията. Затова се разчита единствено на етични комуникационни практики, които почиват върху истината и пълната информация. Изграждането на доверие очевидно изисква не само пълноценен двустранен процес, но и достатъчно продължително и продуктивно натрупване на положителен опит от общуването с организацията. Едва тогава тя се възприема като достоверен източник и надежден комуникатор.

Социалната среда в PR се описва чрез понятието публики. Именно те са обект на предварително проучване, на целенасочено въвличане в комуникационния процес и на повлияване, ориентирано към някакъв планиран ефект. В комуникацията с публиките PR изявява своята основна отличителност - да управлява или да участва активно в цикъла на формиране на публични мнения по определени проблеми, свързани с публичния образ (имидж). Имиджът е разбирането и представите за една организация или институция в съзнанието на хората. Той представлява една съвкупност от значения, свързвани с даден обект, чрез които хората го описват, запомнят и асоциират. Като фундаментален ефект на публичността имиджът подлежи на планиране и управляване, което очертава една от най-съществените приложни сфери на PR.

Организационният имидж е доста сложно когнитивно образувание, което включва представи, познания и мнения. Те съществуват виртуално в човешките съзнания на представителите на външната среда, като се генерират и закрепват под въздействие на личните възприятия  и опит, под влияние на авторитетни чужди мнения и на масмедиите, като функцията на масмедиите в този процес е определяща. Поради това технологичната същност на PR като публична дейност се развива фундаментално върху изграждането на оптимални за организацията връзки с масмедиите.

Съществуват няколко вида имидж: огледален, множествен, желан, текущ, оптимален и корпоративен. Последният представлява съвкупност от текущия и огледалния имидж на организацията отразяващ разбирането за нея като публичен субект и социокултурна реалия. Основава се на нейната репутация и на поведението й в обществото.

От гледна точка на управлението имиджът може да се представи като съвкупност от следните компоненти: индивидуалност, идентичност, култура и репутация. Измежду тези компоненти само един (репутацията) е външен фактор. Той се генерира под въздействието на останалите три, които са вътрешни свойства за организацията.

…………………….

8. Обобщаващо заключение

След проведеното изследване на огледалния, множествения и текущия имидж  на “Такси 8108 - Точните таксита” може да се направи следният генерален извод: разгледаните три вида имидж се припокриват в доста голяма степен. Както ръководството, така и служителите и клиентите са изградили доверие към субекта на PR, т.е. към организацията. Компанията се е справила успешно с планирането и управлението на своя имидж, тъй като перцепциите и асоциациите на  вътрешната и външната публика са в положителна насока.

Отсъствието на прекалена увереност от страна на управителя (който счита, че огледалния имидж е на едно добро ниво, но определено има нужда от непрестанното му доизграждане) е предимство, което организацията има пред останалите. Не е за пренебрегване и стремежът, насочен към постигане на иновационните фирмени цели, които са необходимо условие за повишаване на конкурентноспособността и подобряване на имиджа на фирмата като цяло.

На множествения имидж се дава една много добра оценка, тъй като служителите и таксиметровите водачи считат за приоритет на фирмата клиентите с техните желания и потребности, което от своя страна довежда до подобряване на имиджа във външните публики, откъдето вътрешната публика придобива увереност, че образът на организацията стремително се изкачва нагоре.

Във връзка с текущия имидж може да се отбележи, че отсъстват негативно настроени по отношение на фирмата клиенти и следователно параметрите на този имидж са също на едно доста високо ниво.

Предпоставка  за  запазването и бъдещото развитие в положителна насока на фирмения имидж би било ръководството да се съобрази и вземе предвид препоръките и на служителите, и на клиентите. Формираната въз основа на възприятията на външната публика репутация на разглежданата организация е добра, поради наличието на такива характеристики като: бързо обслужване, добро качество, внимание към клиентите и др. Именно това определя  “ Такси 8108 - Точните таксита”  като водеща таксиметрова компания  в град Русе и като лидер на пазара на таксиметрови услуги.

9. Използвана литература

  1.  “Връзки с обществеността” - д-р фил. Р. Кършакова, Русе, 2002г.
  2.  “Основи на комуникацията” - д-р фил. Р. Кършакова, Русе, 2000г.
  3.  “Маркетинг”- доц. Г. Вълчев, инж. Г. Генов, Русе, 2001г.

……………………….

Ключови думи: история на фирмата, избор на изследователски подход, изследване на огледален имидж, интервю със собственик и управител на таксиметрова фирма, изследване на множествен имидж, изследване на текущ имидж, обобщаващо заключение.

Темата е изготвена 01.2006

Темата съдържа множество графики.


Търси за: история фирмата | избор изследователски подход

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (22 лв)  20.90 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker