Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


КУРСОВА РАБОТА

по:

Маркетинг

на тема:

Маркетингов анализ на ЗПД "ЛЕВ ИНС" АД

02.2007

Съдържание:

1. Въведение 4

2. Представяне на бизнес идеята 5

3. Мисия, визия и цели 5

3.1. Мисия 6

3.2. Визия 7

4. Описание на оборудването и здравен фонд 9

4.1. Описание на оборудването 9

4.2. Здравен фонд 9

5. Проучване на пазара 10

6. Анализ на макро средата 16

6.1. Макромаркетингова среда 17

6.2. Демографски фактори 17

6.3. Икономически фактори 17

6.4. Политическо-правни фактори 17

6.5. Природни фактори 17

6.6. Културни фактори 18

7. Маркетингово изследване 18

7.1. SWOT анализ 18

7.1.1. Силни страни 18

7.1.2. Слаби страни 18

7.1.3. Възможности 18

7.1.4. Опасности 19

7.2. Микромаркетингова среда - тук се включват: 19

7.2.1. Доставчици 19

7.2.2. Маркетингови посредници 19

7.2.3. Клиенти 20

7.3. Конкуренти 20

7.4. Контактни аудитории 21

8. Анализ на идеята на фирмата 21

9. Анализ на конкуренцията 22

9.1. ДЗИ 22

9.2. Булстрад 22

9.3. Бул Инс 22

10. Разработване на маркетингов микс 23

10.1. Продукт 23

10.1.1. Застраховката “Каско на МПС” 23

10.1.2. ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” 23

10.1.3. ЗАСТРАХОВКА “РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ” 23

10.1.4. ЗАСТРАХОВКА “ИМУЩЕСТВО 24

10.1.5. ЗАСТРАХОВКА “КАРГО” 24

10.1.6. ЗАСТРАХОВКА “КРЕДИТИ” 24

10.1.7. ЗАСТРАХОВКА “СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ” 24

10.1.8. ЗАСТРАХОВКА “ОБЩА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” 24

10.1.9. ЗАСТРАХОВКА “ЖИВОТНИ” 25

10.1.10. ЗАСТРАХОВКА “ПОЖАР И ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ” 25

10.1.11. ЗАСТРАХОВКА “ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ” 25

10.1.12. ЗАСТРАХОВКА “ЗЛОПОЛУКА” 25

10.2. Място на продуктите 26

10.2.1. Цена на продуктите 26

10.2.2. Дистрибуция 26

10.2.3. Промоции и реклама 26

11. Персонал 26

12. Използвана литература 27

1.Въведение 

Застраховането е една от човешките дейности, възникнали в дълбока древност и породени от обективни потребности в хода на развитие на обществения живот.

Застраховането на стоки по време на превоз по суша и море, развито във Финкия, Гърция и Рим се счита за родоначалник на застраховането въобще.

Развитието на търговията в градовете-републики Венеция, Генуа и Флоренция през ранното Средновековие върви ръка за ръка с укрепването на застраховането.

През 17 век търговският разцвет на най-големите морски държави Холандия, Испания, Великобритания, Португалия и Франция стимулира и развитието  в областта на застрахователния бизнес. През 1860 година Едуард Лойд основава своето станало по-късно легендарно кафене, където са се събирали собственици на кораби и превозвачи на стоки да сключват между си застрахователни сделки. По късно това кафене търпи своето истрорически обосновано развитие и след време е наследено от уникалната корпорация “Лойд'с” - най- известният световен застрахователен център.

За начало на застрахователното дело в България може да се счита Регистрираният в град Русе филиал на румънското  застрахователно дружество “Дачия” през 1982 година. Последвалите го, учредени между 1987 и 1890 година компании “Ню-йорк - лайф” ,“Ла насионала” и “Анкер” са се ползвали с благоразположението на българското правителство.

В периода между Освобождението и Втората световна война българското застраховане с цялата си специфика се утвърждава в страната като важен стопански отрасъл, в който водещо място заемат българските застрахователни дружества. Едновременно с това е въведена една сравнително ефикасна за времето си система за държавен контрол върху тази специфична дейност.

След края на Втората световна война и идването на власт на социалистическия режим застрахователния сектор търпи значителни промени. През 1946 година се основава Държавното застрахователно дружество ( ДЗИ ), на основата на сливането на съществувалите до тогава 30 застрахователни дружества (19 български и 11 клона на чуждестранни застрахователни компании). ДЗИ продължава да бъде единствено застрахователно дружество в централизирано-плановата българаска икономика 15 години до 1961 година , когато е създадено външното застрахователно дружество “Булстрат”. Това държавно-монополно състояние в застрахователния сектор продължава до 1989 година, когато на българска територия се появяват и първите чуждестранни застрахователни компании.

 

2.Представяне на бизнес идеята

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е учредена през 1996 г. и е една от първите застрахователни компании у нас с изцяло частен капитал. Преминавайки през трудния етап на прехода от държавно регулирана икономика към предизвикателствата на свободния пазар, спазвайки стриктно изискванията на българското и международното право, компанията разшири икономическата си стабилност и се утвърди като водещо застрахователно дружество в България.

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД е лицензирана за извършване на застрахователна дейност с решение № 98 на Националния съвет по застраховане. Член е на Асоциацията на българските застрахователи, Съюза за стопанска инициатива на гражданите и на Българо - Израелската Търговско-промишлена палата.

ЗПК “ЛЕВ ИНС”АД предлага целия спектър на застрахователни продукти и услуги в областта на общото застраховане. Компанията е лидер във въвеждането и утвърждаването на новите тенденции в застрахователния бранш и висока култура на обслужване. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита българската специфика, компанията предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.

През август 2006 г. компанията беше лицензирана и за извършване на активно презастраховане.

……………………..

11.Персонал

Централният офис на Застрахователното дружество се намира в гр. София. Продажбите и обслужването на клиентите се извършват от добре развита национална мрежа от около 120 клона, брокера и агента. ЛЕВ ИНС има персонал от около 100 човека и над 3500 агента. Всички те са високообразовани и предлагат най-доброто на клиентите на дружеството.

13.Използвана литература

1. Маркетинг - теория и практика автор: проф. Тончо Трендафилов, Издателска Къща „Марица” 2005 г.

2. Основи на маркетинга І част - автор: Филип Котлер, София 1993 г.

3. Основи на маркетинга ІІ част - автор: Филип Котлер, София 1993 г.  

4. www.lev-ins.com

5. www.zastrahovatel.bg

…………………..

Темата е изготвена 02.2007

Темата не съдържа таблици и графики

Ключови думи: представяне на бизнес идеята, мисия, визия и цели, оборудване и здравен фонд, проучване на пазара, маркетингово изследване, SWOT анализ, анализ на конкуренцията, маркетингов микс, персонал.


Търси за: представяне бизнес идеята | визия цели | оборудване | здравен фонд | проучване пазара | маркетингово изследване | SWOT анализ | анализ конкуренцията | маркетингов микс | персонал

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (25 лв)  23.75 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker