Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


ВСУ „Черноризец Храбър”

КАЗУС

по Маркетинг

на тема:

Маркетингово изследване на конкурентноспособността на „Карлсберг България“ АД

Специалност МИО

2008 г.


Съдържание:

Задание за казуса 3

Въведение 4

Изложение 5

1. Теоретични аспекти, свързани с маркетингово изследване конкурентноспособността на една компания 5

2. Фактори и показатели за конкурентноспособността на Карлсберг България 8

2.1. Представяне на компанията 8

2.2. Изследване на фактори и показатели за конкурентноспособност 9

3. Конкурентни позиции на Карлсберг България 15

3.1. Сравнителни характеристики 15

3.2. SWOT анализ на компанията и сравнителни позиции спрямо нейните конкуренти 21

Заключение 26

Литература 27

Приложение 27


Задание за казуса

Бизнес средата, в която осъществява своята дейност една стопанска организация, безусловно оказва съществено влияние върху цялостната дейност на въпросната компания. Между всички фактори на бизнес средата особено място заема конкуренцията. Като участник в маркетинг екипа на дадената компания имате за задача да проучите конкуренцията на определен пазар, на който вече имате изградени позиции. За да изпълните задачата:

1. Какъв подход като последователност и процедури бихте приложили и защо?

2. Какво разбираме под конкурентноспособност на равнище компания, като приведете познати дефиниции на утвърдени специалисти и на тази основа ваше собствено определение? За целта потърсете информация и посочете ползваните автори и произведения.

3. Кои основни фактори и показатели за конкурентноспособност ще използвате, като обосновете тяхното значение и място в хода на изследователския процес?

4. Върху какво концентрират усилията си съвременните компании, за да изградят и поддържат стабилни конкурентни позиции в условията на съвременната високоразвита пазарна икономика? Обосновете отговорите си с примери.

5. До какви изводи стигнахте относно конкурентните позиции на избраната от вас компания (или българската икономика - виж бележката по-долу)?

ЗАБЕЛЕЖКА: За разработването на казуса можете да изберете между следните варианти:

1. да използвате примера на конкретна компания, която познавате или работите в нея. В този случай цялата Ви разработка ще бъде ориентирана на микро равнище, т. е. на ниво предприятие.

2. да предпочитате да направите разработката на макро равнище т. е. да разгледате конкурентноспособността на българската икономика в сравнителен план с избрани конкуренти (например страните от ЕС).

За целите на разработването на казуса е добре да ползвате специализирана информация, вкл. интернет и практически опит. Подходящ е web-site econ.bg.news или econ.bg анализи. При работа с анкети, интервюта и други методи за провеждане на проучването е добре те да се представят като приложения към разработения казус.

……………………………………

Карлсберг е една от водещите в света компании, производители на бира. Компанията произвежда 9 милиарда литра бира годишно, равно на около 66 милиона бутилки от по 330 млн. на ден. Карлсберг продава бира в над 150 страни по света и в нея работят близо 30 000 служители. Те са част от 90 отделни локации в 45 държави.

Карлсберг е датска компания, производител на бира. Основана е през 1847г. в Копенхаген от Кристен Якобсен, но името и дава неговия син Джейкъб Кристиян. Той решава да кръсти бирата на първородния си син Карл. Втората част на името е знак за мястото, в което фабриката се намира в подножието на най-високия хълм в околността ("берг" от датски означава "планина"). Първата бира Carlsberg е бутилирана в новата фабрика през 1847 година, а първата бъчва за износ е транспортирана към Единбург, Шотландия, само една година по-късно. Освен първоначалната Carlsberg, днес компанията произвежда и марките Tuborg, Tetley и други, както и българските Шуменско и Пиринско.

Мисията на компанията е: Карлсберг е динамичен международен производител на качествени марки пиво и напитки.

……………………….

Heineken планира икономии, за да запази своята рентабилност. Компанията компенсира застоя в Западна Европа, където продажбите през миналата година са спаднали с 0.9% чрез заздравяване на позициите в Русия и увеличаване на разходите за маркетинг в Западна Европа и САЩ. През 2005 г. Производителят на Amstel, Tiger и Murphy's постига ръст в нетната печалба със 7.3% до 840 млн. евро в сравнение с 2004 г., а общите продажби на бира достигат 118,6 млн. хектолитра спрямо 112,6 млн. хектолитра за 2004 г.

Карлсберг също показва нарастваща зависимост на продажбите на пиво в Източна Европа и Русия. За 2005 г. оперативната печалба от производството на бира се повишава с 15% (до 562 млн. долара) спрямо 2004 г. За първи път продажбите надвишават 100 млн. хектолитра. На традиционния си пазар в Западна Европа Карлсберг регистрира спад в продажбите в стойностно изражение през 2005 г. с 1% в сравнение с 2004 г., докато нетните продажби в Източна Европа са скочили с 16%, а в Русия - с 21%. През 2005 година Карлсберг оповестява дългосрочен план за закриване на близо половината си (14) от общо 29 пивоварни в Западна Европа, поради експанзията си в Китай.


Литература

1. Ангелов, Г. Защо не е конкурентна българската икономика - http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=285155

2. Богданов, Л. Конкуренцията като откривателство - http://www.easibulgaria.org/guide/guide1.php

3. Дефиниране на най-конкурентноспособните области в ИКТ сектора в България с цел определяне на възможности за финансиране с рисков капитал - http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=6&pID=212

4.  Каракашева, Л. Маркетинг, УНСС, 2000 г.

5. Конкурентоспособност на българската икономика - позиции и препоръки - http://www.mee.government.bg/doc_pdf/compet2007-bg.pdf

6. Котлър, Ф., Управление на маркетинга, том І, С. 1996 г.

7. Регал, специализирано издание за бързооборотни стоки (Regal.bg) - http://www.regal.bg/

8. Редовна рубрика на в. Дневник - http://www.dnevnik.bg/browse/?rubrid=11325

Темата е изготвена 2008 г.

Темата съдържа таблици, графики, картинки.

Ключови думи:

конкурентноспособност, Карлсберг, SWOT анализ, конкуренти, Шуменско, Каменица, Загорка, промоция, пиво, бира, пазарен дял, ръст на продажбите, потребление


Търси за: конкурентноспособност | SWOT анализ | конкуренти | промоция | пиво | бира | пазарен дял | ръст продажбите | потребление

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker