Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

СТОПАНСКИ КОЛЕЖ

Курсова работа

на тема:

Разработване на маркетингова стратегия на „NOKIA Мобилни телефони - България“

2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. История на фирмата и запознаване с дейността и 3

2. Анализ на конкуренцията 7

2.1. SWOT - анализ…………………………………………………………8

2.1.1. Силни страни……………………………………………………...8

2.1.2. Слаби страни………………………………………………………8

2.1.3. Благоприятни възможности…………………………………….10

2.1.4. Заплахи…………………………………………………………..10

2.3. Анализ на маркетинг комуникациите……………………………….12

2.4. Анализ на цената……………………………………………………..14

3. Маркетингови цели 17

3.1. Главни цели……………………………………………………………17

3.2. Краткосрочни цели……………………………………………………17

4. Разработване на маркетингова стратегия 18

4.1. Продуктова стратегия………………………………………………...20

4.2. Ценова стратегия……………………………………………………...21

4.3. Комуникационна стратегия………………………………………….21

4.4. Персонал………………………………………………………………25

4.5. Дистрибутивна стратегия…………………………………………….27

4.6. Маркетингов план на „NOKIA Мобилни телефони -България“…...28

4.7. Контрол……………………………………………………………….30

Използвана литература 34

1. История на фирмата и запознаване с дейността й

Историята на NOKIA започва през 1865 год., когато Фредерик Идестман открива начин за смилането на дървото на каша и започва производство на хартия във южна Финландия. Компанията, която той нарича NOKIA скоро става печеливша и като производителка на хартия и картон тя бързо се разраства по време на европейската индустриализация. Идестман създава международна мрежа от търговци като по този начин продуктите на NOKIA се изнасят първо за Русия, а след това за Англия и Франция. Наследник на тази компания е „Finnish Rubber Works“, първоначално открита през 1898 год., произвежда главно галоши. „Rubber Works“ създава фабрика в NOKIA. През 1920 год. започват да използват името NOKIA като тяхна търговска марка. Освен производството на обувни артикули и гуми, компанията започва да произвежда гумени ленти, индустриални части, дъждобрани и други гумени изделия.

Компания, известна по-късно като „Finnish Cable Works“, е основана през 1912 год. в Хелзенки. Нуждата от увеличаване на преноса и телеграфната и телефонна мрежа означавало, че компанията бързо се разрастнала. След Втората световна война „Finnish Rubber Works“ и no-голяма част от „Finnish Cable Worksce обединяват и постепенно собствеността на тези компании се консолидира. През 1969 год. компаниите се сливат в „NOKIA Group“.

Пътешествието на NOKIA в телекомуникациите започва в електронния отдел на „Cable Works“ в областта на полупроводниковата техника през 60-те.

......................................................................

3. Маркетингови цели

Маркетинговите цели се определят на базата на дългосрочните цели, които пък са пряко свързани с главни и краткосрочни цели. Тези цели се поставят за различен период от време - дългосрочните за 5 години, а краткосрочните за максимум 1 година.

Дългосрочната цел на NOKIA е да създава интерес за своите акционери. Постигането на тази цел става чрез изпълнение на различни краткосрочни цели.

3.1. Главни цели

• Създаване на водещи продукти на световния пазар;

• Запазване на конкурентната позиция на фирмата на пазара;

• Разширяване на географското присъствие на NOKIA на пазара;

• Разширяване на пазарния дял на фирмата.

3.2. Краткосрочни цели

• Навлизане на нов пазар (българския пазар);

• Успешно представяне на новата серия продукти на пазара.

Функционирайки в пазарните условия на България NOKIA се стреми да постигне своите корпоративни цели, основната от които е генериране на печалба и висока възвращаемост на инвестициите.

Най-важните дългосрочни цели, които фирмата си е поставила, са:

1. Предлагане на продуктов асортимент, отговарящ на изискванията на пазара;

2. Налагане на търговската марка на фирмата на вътрешния ни пазар;

3. Нарастване на продажбите на външния пазар.

В краткосрочен план фирмата си е поставила не по-малко амбициозни цели:

1. Разширяване на пазарния дял на фирмата на вътрешния пазар до 30% като цяло;

2. Нарастване с 15% на печалбата.

................................................................................

4. Разработване на маркетингова стратегия

Разработването на стратегия е пряко свързана с описание на начина на достигане на маркетинговите цели.

Конкретната маркетингова стратегия акцентира върху представянето на мобилни телефони от поколение 2G, които са мулти-бандови (работещи на повече от една честота: 900/1800 MHz) и ново поколение мобилни телефони 3G (този вид телефони са проектирани за новата мрежа, която е принципно различна от досегашната) - продукт, който е нов и за фирмата и за пазара поради усъвършенстваните си качества. Необходимостта от проектиране, разработване и внедряване на усъвършенстваното изделие на NOKIA произтича от следните обстоятелства:

........................................................................

Използвана литература

1. Велев Мл., „Маркетингови комуникации“, София, 1998 г.

2. Велев Мл., Дончев Д., „Реализация на продукцията“, София, 1998 г.

3. Велев Мл. и к-в, „Приложна икономика“, София, 1996 г.

4. Георгиев, Ан., „120 години съобщения в България“, София, 1999 г.

5. Материали предоставени от NOKIA България

6. Изследвания на Espicom за България за 1999 г.

7. NOKIA We Site at http://www.nokia.com

8. NOKIA, Annual Report, 1999 and 2000 year

9. БТК, web site at www.btc.bg

10. Mobikom web site at www.mobikom.com

11. MobilTel web site at www.mobiitei.bg

12. Головински и к-в. Българска енциклопедия, София, 1999 г.

13. Динчев, Илиев, Пътеводител България, София, 2000 г.

..............................................................

Темата е писана 2001 г.

Темата съдържа таблици и схеми.

Ключови думи:

маркетингова стратегия, мобилни телефони, анализ на конкуренцията, комуникациите и цената, SWOT анализ, силни и слаби страни, заплахи, краткосрочни и главни цели, продуктова, ценова и комуникационна стратегия, маркетингов план


Търси за: маркетингова стратегия | мобилни телефони | анализ конкуренцията | комуникациите цената | SWOT анализ | силни слаби страни | заплахи | краткосрочни главни цели | ценова комуникационна стратегия | маркетингов план

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker