Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


Русенски Университет "Ангел Кънчев"

КУРСОВА РАБОТА

По Стратегически маркетинг

На тема: Маркетинг на фирма Кока-Кола

Спец. Маркетинг

2008 г.

Съдържание:

1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИРМАТА 3

2. МИСИЯ НА ФИРМАТА 3

3. ЦЕЛИ НА ФИРМАТА 3

4. ВОДЕЩА КОНЦЕПЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 4

5. МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 4

6. МАКРОМАРКЕТИНГОВА СРЕДА 5

6.1. Икономически фактори 5

6.2. Политическо-правна среда 6

6.3. Културна среда 6

7. МИКРОМАРКЕТИНГОВА СРЕДА 7

7.1. Културата на потребителите 7

7.2. Социални фактори 7

7.3. Персонални фактори 7

7.4. Жизнен стил на индивида 8

7.5. Психологически фактори 8

7.6. Конкуренти 8

8. МАРКЕТИНГОВ МИКС 9

8.1. Продуктова политика. 9

8.2. Ценова политика. 10

8.3 .Дистрибуционна политика. 10

8.4. Промоционна политика. 11

9. МАРКЕТИНГОВА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ. 11

Използвана литература: 13

Информацията е от първостепенно значение за провеждането на дейността на един световен гигант, какъвто е компанията “Кока-Кола”, което се определя от следните фактори: непрекъснато разширяване на обхвата на маркетинга на компанията, който преминава от местно и национално равнище към глобален маркетинг (това изисква повече маркетингова информация за потребителите, техните вкусове, навици и предпочитания в различните географски пазари) и възприетата маркетингова концепция, която предизвиква нужда от информация за маркетинговата обкръжаваща среда, включваща цените, продажбите, дистрибуцията, доставчиците и други.

Усилията по събирането, обработката и предаването на информацията се координират чрез единната информационна маркетингова система, която действа постоянно във фирмата. Маркетинговата информационна система обслужва мениджърите при разработването на маркетинговите стратегии за постигане на целите на организацията. Главен източник на информация са редовните маркетингови проучвания. Маркетинговите проучвания на фирмата “Кока-Кола”, провеждаща международен маркетинг са свързани със следните особености:

…………………………………

1. Продуктова политика.

Продуктът - лидер в групата, които произвежда The Coca-Cola Company, осигуряващ и най-голям процент от печалбата е “Кока-Кола”. В общият асортимент са включени следните безалкохолни напитки: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley - Tonik, Kinley - Soda. Тя обогатява своя асортимент, за да бъде конкурентноспособна. Поради нарасналите изисквания на потребителите загрижени за своето тегло и здраве компанията “Кока-Кола” е преминала към сегментиране на пазара. То се извършва по демографски принцип според възрастта на потребителите. Най-загрижени за теглото и здравето си са мъжете и жените в средна възраст и над нея. За удовлетворяването на този сегмент фирмата създава разновидности на своя продукт “Кока-Кола” като “Кока-Кола без кофеин и захар”. Чрез прилагането на целевия маркетинг фирмата се стреми да увеличи продажбите си, удовлетворявайки нуждите на всеки един сегмент. Напитките се предлагат в стъклени и пластмасови бутилки, както и в метални кутии. Тенденция е въвеждането на пластмасови бутилки, подлежащи на рециклиране. Значението на опаковката при “Кока-Кола” се свързва с: 1) Съхранение на напитката и 2) Привличане вниманието на потребителите, като за тази цел компанията е създала атрактивен дизайн на бутилката и етикет в привличащ вниманието червен цвят. Търговската марка на напитката съответства на търговското име на компанията като тя е леснозапомняща се дума. Чрез качеството на продукта, компанията поддържа висок имидж на марката.

……………………………..

Маркетинговата организация влияе силно върху реализацията на маркетинговата дейност. Тя е свързана с разпределението на властта и отговорностите между отделните личности в маркетинговия отдел. “Кока-Кола” е утвърдила модерен маркетингов отдел, като не само той управлява маркетинга във фирмата, а цялото ръководство е възприело маркетинговите подходи като философия за управлението на фирмата. Това означава, че всички отдели във фирмата са свързани с маркетинговия. “Кока-Кола” извършва ефективен и постоянен контрол върху изпълнението на предвидените маркетингови цели. Тя концентрира контрола си върху: годишния план, чистата печалба, пазарния дял, маркетинговите разходи, рентабилността. Контролът е насочен и върху елементите на маркетинговия микс: продукт, цени, дистрибуция и цялостната дейност в областта на промоционната политика. Извършвайки контрол фирмата сравнява получените резултати с предвидените в плана и по този начин следи дейността си.

Използвана литература:

  1.   ”Въведение в маркетинга” - университетско издателство “Стопанство”
  2.  В-к „Пари”, 2000 г.
  3.  В-к „Капитал”, 2000 г.

Темата е създадена 2008 г.

В темата има една таблица.

Ключови думи:

“Кока-Кола”, продажби, организация, маркетинг, микросреда, макросреда, пазар, маркетинговата стратегия, потребителското поведение, потребител, референтни групи, “Пепси”, пазарен дял, конкуренти, маркетингов микс, продуктова политика, ценова политика, дистрибуционна политика, промоционна политика, маркетингови цели


Търси за: Кока Кола | продажби | маркетинг | микросреда | макросреда | пазар | маркетинговата стратегия | потребителското поведение | референтни групи | Пепси | пазарен дял | конкуренти | маркетингов микс | продуктова политика | ценова политика | дистрибуционна политика | промоционна политика | маркетингови цели

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (31 лв)  29.45 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker