Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство - София

Курсова работа

На тема:

Вътрешен маркетингов одит на фирма “Фаянс 2000” АД - София

2006 г.


Съдържание:

1. Организационен профил на фирмата. 3

2. Концептуален модел за разработване на маркетингова стратегия. 4

3. Стратегия за развитие. 6

4. Ключови подкрепящи функционални стратегии. Стратегия по отношение качеството на произвежданата продукция. 7

5. Маркетингови системи и стратегии на работа. 8

5.1. Организиране на маркетинговата дейност. 8

5.2. Функционални и ценови стратегии във фирмата 10

5.3. Организационна структура на управление. 13

5.4. Маркетингова стратегия на продуктово развитие. 14

6. Маркетингова продуктивност. 16

7. Заключение и перспективи за развитие на фирмата. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 19


...................................................

ФирмаФАЯНС 2000” АД София е създадена през 1999 г. с решение №235/23.07.99 г. на Софийския окръжен съд. Има за предмет на дейност производството на санитарна керамика, което производство се осъществява в два нейни цеха на територията на град София. Продукцията й се реализира както на вътрешния, така и на международния пазар. Фирмата е създадена в съдружие на трима собственици, като през 2002 г. придобива дял от фирма “Фаянс” АД град Долни Чифлик и разширява дейността си с производството на санитарен фаянс основно за българския пазар, като покрива 17% от пазара за 2004 година. Към 2006 г. формата на собственост е частна. Персоналът й към момента наброява 457 души. Ръководният орган е Управителен съвет, който изгражда стратегията на работа на заводите, а дейността вътре в самите заводи се ръководи от ръководители на звена и функционални ръководители. Всеки проект се изгражда и следи от контролна група или звено, която има за цел да анализира производството до момента на внедряването на продукта на пазара. Към всеки завод в град София работи и маркетингов отдел и отдел за връзки с обществеността.

Маркетинговата стратегия е съобразена и е в синхрон с производствената и цялостната фирмена стратегия, мисията и визията. Всяко предприятие разработва свой план-програма и количествено-стойностна сметка за следващата година, като функционалните ръководители определят работния бюджет за следващата година, който бюджет се гласува от Изпълнителния директор и Управителния съвет на дружеството. Фирмата работи предимно за българския пазар, като само 16% от продукцията й е за износ и то предимно за Англия и Холандия.

............................................

3. Стратегия за развитие.

Стратегията на фирмата в най-общ план е насочена към някои основни моменти, а именно: увеличаване на приходите от нови клиенти, увеличаване на продажбите спрямо постоянни купувачи, овладяване на други подобни фирми на пазара, откриване на нови клонове, предлагане на пазара на нови продукти или услуги, инвестиране на доходите и преодоляване на инфлацията; изграждане и усъвършенстване на вече изградения продуктово-производствен и обслужващ затворен цикъл на дейност и т.н. Стратегическите цели в най-общ вид последователно са подредени и степенувани по важност, възможност за изпълнение и други условия, обуславящи степента на възможност за реализация на всеки етап от развитието на фирмата. Фирмата изгражда и тактически цели за краткосрочен период от време, които да подпомагат стратегическите такива. Като цяло всички тези набелязани от фирма “ФАЯНС 2000” АД цели са ориентирани към нейната политика и цялостна дългосрочна стратегия, като включват промени в производството, асортимента, Фаянса и дистрибуцията, маркетинга и мотивацията на персонала. Те са степенувани по важност и синхронизирани във времето, спрямо финансовите постъпления и възможности във фирмата да развива набелязаните параметри на работа и следва своята стратегия на развитие.

..................................

Силните страни във дейността на фирмата са:


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  1.  Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.
  2.  Прайд, У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.
  3.  Атанас Дамянов - “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002 г.
  4.  Проф. Любен Беров - “Икономиката на България и бившите социалистически страни 1999 г. десетилетие по-късно”; 1999 г.
  5.  Кирил Тодоров - “9 бизнес плана за стартиране на собствен бизнес в условията на валутен борд”.
  6.  Данни, предоставени от фирмата за периода 2004-2006 г.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата не съдържа графики и картинки.

Ключови думи:

организационен профил на фирма, маркетингова стратегия, стратегия за развитие, функционални стратегии, организиране на маркетинговата дейност, функционални и ценови стратегии, организационна структура на управление, маркетингова продуктивност


Търси за: организационен профил фирма | маркетингова стратегия | стратегия развитие | функционални стратегии | организиране маркетинговата дейност | функционални ценови стратегии | организационна структура управление | маркетингова продуктивност

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker