Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

КУРСОВА РАБОТА

На тема:

Маркетингова диагностика на фирма „Цифрови системи” ООД - Варна

2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

І. Обща характеристика на фирмата. 3

ІІ. Диагностичен етап - определяне точната диагноза за фирмата в зависимост от ситуационния анализ. 9

1. Изследване на пазара 9

2. Анализ на вътрешната среда. 9

3. Анализ на маркетинговата макросреда. 12

4. Анализ на маркетинговата микросреда. 16

IІI. Етап на интервенция за промяна 19

1. Определяне на вътрешните сили за промяна. 19

2. Определяне на външните сили за промяна. 22

3. Маркетингов одитинг - хоризонтален и вертикален. 24

4. Планиране на промените, в резултатите на фирмата. 26

5. Въвеждане на промяната. 28

ІV. Анализ и оценка на ефективността на приложената диагностична процедура. 35

Използвани литературни източници. 38


І. Обща характеристика на фирмата.

Фирма “Цифрови системи” ООД със седалище град Варна е учредена с решение на ОБНС гр. Варна, взето с протокол №11/02.07.1991 г. Със същото решение на фирмата е предоставен уставен фонд в размер на 500 000 лв. Дружеството е регистрирано с решение №198/13.08.1991 г. на Варненския окръжен съд. Първоначално фирмата работи с персонал от шест човека, като първоначалната цел е да се създадат условия за запазване и усъвършенстване на професионалните умения на специалистите посредством внедряване на българския пазар на високотехнологични софтуерни и хардуерни продукти. Фирмата работи изцяло чрез внос на високоспециализирани софтуерни системи и компютърни елементи и системи от Австрия. Фирмата извършва директен внос от производителя, без наличието на посредници или дистрибутори.

“Цифрови системи” ООД възниква като самостоятелно юридическо лице от датата на публикуване на обявлението за регистрацията й в Държавен вестник през 1991 г. Нейният основен предмет на дейност е компютърни системи и мрежи; информационно и комуникационно осигуряване и мултимедия.

“Цифрови системи” ООД е първият и водещ Internet доставчик в България. От 1992 г. фирмата предлага комерсиално Internet услуги като партньор на EUnet. Някои от първите клиенти са: Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма Пегас-група, Натурела-софт, Американския Университет в България и др.

От 1991 до 1992 г. се предлагат предимно услугите електронна поща (e-mail) и мрежови новини (UseNet News) в пакетен режим. От 1993 г. се предлага пълен достъп до Internet. През този период връзката с EUnet се осъществява по Х.25 мрежата за предаване на данни - БУЛПАК. Някои от първите клиенти на услуги за пълен достъп са: Unimasters Logistics, Американски Университет в България, Институтът по Приложна Кибернетика при БАН (ИККС) и др.

…………………………………..

3. Маркетингов одитинг - хоризонтален и вертикален.

Маркетинговият, производственият и управленският план представляват начините, по които дадената фирма ще постигне целите си. Одитингът от своя страна е контролът върху разработените планове и стратегии относно тяхната ефективност във времето и спрямо общите фирмени изисквания, цели и задачи. Процесът завършва с разработването на финансов план и контролинг на дейността по изпълнението, като във финансовия план посредством количествени измерители се отразяват очакваните резултати вследствие изпълнението на останалите планове.

Диагностициране на риска. Възможни области на работа, където са възможни рискови фактори.

Към “Цифрови системи” ООД има изграден информационен и анализаторски център, който изготвя основните насоки на работа на риск-мениджмънта, свързани с диагностициране на риска. Самото диагностициране се извършва в ранен стадий, на етап анализиране на външната среда, както и при анализа на силните и слаби страни в дейността на фирмата. Важното значение на диагностицирането на основните видове риск, които биха могли да възникнат и които осъществяват при определяне спецификата на работа, са свързани и с възможността за вземане на превантивни мерки с цел ограничаване на риска, което също е в компетенциите и задачите на риск-мениджмънта.

…………………………………..

Като доставчик на информационни и комуникационни услуги, производството на софтуер, обучение и окабеляване, “Цифрови системи” ООД определя справянето с риска като една от основните си компетенции. Контролът върху риска е съставна част от управленския процес. Това включва определяне, измерване и справянето с риска.

Специална група определя рисковата ситуация на основата на локален и глобален риск. Отговорниците са информирани за резултатите от анализите. Контролиращата група в същото време гарантира, че процесите са спазени и остават ясни.

Под това “Цифрови системи” ООД има предвид навременно разпознаване на промените в предприемачеството, социо-политическата и технологичната обстановка. Чрез ефикасността на тази стратегия, “Цифрови системи” ООД е отговорна за осигуряването на ранни предупреждения в различни области: развитие, контрол на риска и икономическо проучване.

……………………………………….

Като цяло външната среда оказва негативно влияние и затруднява нормалното осъществяване на продажбения процес и растежа на фирмата.

Изградената вътрешна среда е с позитивно значение за растежа на фирмата и нейния успех.

В краткосрочен аспект е нужно фирмата да проучи много добре как ще се отрази специално за българския пазар и българските компании внедряването на услугата “дългосрочно информационно обслужване”, как може в българските условия това да се постигне, нужно е да се бюджетира целия проект, да се създаде работна група за внедряването му, със собствен бюджет и време за реализация. Със предлагането на завършен цикъл от услуги, донякъде фирмата е изградила имиджа си на фирма, качествено обслужваща своите клиенти. Остава това звено от общата й дейност да бъде разширено, усъвършенствано, да се финансира целия проект, периодично да се отчитат резултатите. Стратегията “Лидер” е напълно подходяща за постигане на крайните цели. Не бива да се забравят и останалите звена, които също трябва да се повишават с времето като качество и като обем поръчки, обем приходи и т.н.


Използвани литературни източници.

 1.  Боева, Б. Международен маркетинг. УИ, С., 1996;
 2.  Дамянов, А., Планиране и прогнозиране, Св., 2002;
 3.  Даскалов, П. Външна търговия. Техника на плащанията, Вн, 1992;
 4.  Големинов, Ч. Международно търговско право, Сф, 1992;
 5.  Каменов, Д., Фирмено планиране, прогнозиране и контролиране, С.,1999
 6.  Каменов, К., Малкият бизнес. Велико Търново, С., 1997 г. изд. АБАГАР
 7.  Каракашева, Л., Международен маркетинг, С., 2000;
 8.  Каракашева, Л, Б. Боева. Международна сделка за покупко-продажба“, Варна, Princeps, 1994;
 9.  Каракашева, Л. Външнотърговски отношения на съвременната фирма. Хасково, 2002;
 10.  Манов, В., “Уроците на българския преход”, София, 2001.
 11.  Минчев, Д., “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика”. София, 2003.
 12.  ОИСР. Икономически обзори. България 1997”.София, 1997;
 13.  Петров, Г., Основи на финансите на фирмата. София, УНСС, 1997 г.
 14.  Първанова, Р. Интереси на търговеца при външнотърговските сделки и плащания: Документи, класификатори и кодови означения на международната търговия. София, ФорКом, 1999;
 15.  “Сборник 7 бизнес планове за малкия и среден бизнес”; Нова звезда, 1999 г.
 16.  Тодоров, К., Бизнес стратегия на малката фирма. НБУ, 1996 г.
 17.  Данни, предоставени от маркетинговия и финансово-счетоводен отдел на фирмата за периода 2004-2006 г.

Темата е изготвена 2006 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Ключови думи:

фирма “Цифрови системи”, ситуационен анализ, изследване на пазара, анализ на вътрешната среда, маркетингова макросреда, маркетингова микросреда, маркетингоя одитинг - хоризонтален и вертикален


Търси за: фирма Цифрови системи | ситуационен анализ | изследване пазара | анализ вътрешната среда | маркетингова макросреда | маркетингова микросреда

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker