Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Катедра Стопанска логистика и международен туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Оптимизиране на логистичните разходи в дистрибуционната система на фирма „Сектрон” ООД – Пловдив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

Увод. 3

 

Първа глава. Теоретико-методическа част. 6

1. Същност, обхват и значение на логистиката. 6

1.1. Особености и обхват на логистиката. 6

1.2. Цели на логистиката във фирмената дейност. 9

1.3. Логистичната система и нейните елементи. 9

2. Логистичните разходи в дистрибуционната система на фирмата. 11

2.1. Същност на дистрибуцията. 11

2.2. Видове дистрибуционни канали. Планиране на дистрибуционните канали. 14

3. Характеристика на логистичните разходи в дистрибуционната система на фирмите. 19

4. Ниво на логистичните разходи и тенденции в неговото изменение. Фактори, влияещи върху нивото на логистичните разходи. 30

 

Втора глава. Аналитична част. Оптимизиране на логистичните разходи в дистрибуционната система на фирма „Сектрон” ООД. 33

1. Обща правна характеристика на фирмата. 33

2. Организационна структура на управление. 33

3. Производствен капацитет на фирмата. Характеристика на продуктовата структура. 36

4. Управление на физическата дистрибуция във фирмата. Дистрибуционна политика на фирмата. Видове дистрибуционни канали, използвани от фирмата. 40

5. Структура на логистичните разходи във фирмата. 51

 

Трета глава. Проектна част. Насоки за оптимизиране логистичните разходи по отношение създаването на нови дистрибуционни звена във фирма. 59

 

Заключение. 66

 

Използвана литература. 68

 


Увод

През последните десет години в икономическото положение на България настъпват кардинални изменения. Те са свързани с преминаването от централизирано-планово към пазарно управление. Този нов тип управление изисква принципно нови управленски методи, а съответно - и съвършено други ръководители на производството. Това трябва да бъдат специалисти в своята дейност, които притежават задълбочени и разностранни знания, умеят да вземат обмислени и обосновани решения. Особено високи изисквания в условията на пазарната икономика се предявяват към практиците, работещи в такава сложна и заедно с това тънка сфера, каквато е икономиката на фирмата. Стремежът на всяка фирма, независимо от предмета на нейната дейност е да реализира изгодно и бързо своите продукти и услуги. Логистиката е този нов начин на мислене, модерна управленска наука, разпространяваща се все повече в страните от Европа, Япония, САЩ и др. За съжаление повечето български фирмени ръководители не познават добре и съответно не прилагат силната и печеливша формула на логистиката в управлението на своите фирми.

Логистиката се разглежда като метод на координация на дейностите в съвременните условия. Тя предоставя на ръководството на фирмата научно обосновани методи за повишаване производителността на труда, като основната цел е постигане на високо ниво на обслужване на клиентите при минимални общи разходи.

Логистиката е изградена на основата на общосистемния подход. Тя разглежда отделните компоненти на логистичната система и сложните взаимовръзки като цяло, и в рамките на системата, като ги оптимизира и синхронизира.

Логистиката включва интеграцията на информация, транспорт, запаси, складове, манипулиране, опаковане и др. Всяка една от тези функционални области предлага разнообразие от организационни структури и дейности. Ето защо в множеството фирми, специалистите по логистика са измежду най-търсените висши управленски кадри.

Концепцията за логистичното управление е приложима за редица дейности, както от обществения, така и от частния сектор.

Прилагането на логистичния подход в управлението трябва да бъде основна задача за фирмите, чието бъдеще е несигурно и имат нужда от силна „оздравителна” програма.

Основен елемент от логистичните разходи са транспортните, разходите по запаси, комуникационните разходи и дистрибуционни разходи.

Транспортните логистични разходи включват инвестирания капитал за закупуването на транспортни средства, разходи за гориво, труд и амортизация, изплатени суми на транспортни организации. Транспортните разходи са разходи, които се добавят към стойността на продукта и всяко тяхно намаление води до нарастване ефективността на логистичната система при дадено равнище на обслужване на клиентите.

Характерно за логистичния подход към разходите е, че всички разходи по движение на материалните потоци от източника на възникване до пунктовете на крайно потребление се разглеждат във взаимна връзка.

За правилното и вярно определяне на логистичните разходи се има в предвид, че, както при физическото снабдяване, така и при физическото разпределение, освен фирмата производител участват и други фирми. При вземане на стратегически решения във фирмата се изхожда от принципа: Такова намаляване на логистичните разходи във фирмата, което предизвиква нарастване на разходите във други фирми е нежелателно до тогава, докато се доведе до намаляване на разходите в други фирми. Този принцип е съществен за намаляване на общата величина на логистичните разходи.

Дипломната работа се състои от две части.Първата част е теоретична и се отнася за теоретичните постановки в логистиката, същността, обхвата, ролята и целите на предмета и видовете логистични дейности и разходи.

В практическата част е разгледана и анализирана дейността на “Сектрон” ООД. В нея е направен анализ наорганизационната й структура, структурата на управление и производство. В частност по отношение целите и задачите на дипломната работа са анализирани дистрибуционната политика на фирмата, видовете дистрибуционни канали, изролзвани от фирмата, както и логистичните разходи в така изградената дистрибуционна система по видове и по периоди. На база анализа са дадени препоръки относно подобряване ефективността на така съществуващата дистрибуционна система.

Целта на настоящето изследване е да се покаже до каква степен се използват методите на логистиката в посочения обект, чрез изясняване на управленската структура, същността на продуктите и логистичната система на фирмата. Анализирани са запасите, транспорта, логистичните решения при снабдяването, производството и дистрибуцията, нивото на обслужване и логистичните разходи. Целта е да се направи анализ на логистичните разходи в дистрибуционната система и да се дадат насоки за тяхното намаляване в цялостната пласментна политика на фирмата.

 

 

………………………………….

 

 

1. Обща правна характеристика на фирмата.

“Сектрон” ООД е средно по големина предприятие, създадено през 1996 г., специализирано в производството на безалкохолни напитки и натурални сокове. Персоналът на фирмата наброява 96 човека, от които 11 са висши ръководители, 18 са средни ръководители, а останалите са технически персонал. Оборотът на фирмата за 2006 г. е 1 233 000 лв., като финансовият резултат за същата година е 1 028 000 лв. В краткосрочен план, целите на фирмата се свеждат до постигане на печалба. В дългосрочен план, целите са свързани с растеж на фирмата (поне 5.5% годишно), увеличение на пазарния дял и навлизане в нови пазари. Основните средства, които предприятието използва за постигане на печалба са: повишаване ефективността на производството, намаляване на себестойността на продукта, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуционните канали, въвеждане на иновационни технологии. В структурно отношение предприятието е типично ООД. Начело е съвет на директорите, изпълняващ ръководните и мениджърски функции, който определя задачите и общите цели на фирмата, фирмената култура. Основните отдели в управлението на “Сектрон” ООД са: финансово-счетоводен, производствен, транспортно-снабдителен, маркетинг и продажби. Решенията се вземат от управителя след консултация със съответния отдел както следва:

- за качеството и дизайна на продукта – с производствения отдел;

- за цената на продукцията – с финансово-счетоводния отдел;

- за каналите за разпределение, комуникационната и рекламната политика – с транспортно-снабдителния и с отдела по маркетинг и продажби.

 

 

…………………………………..

 

 

Заключение

Задължително условие за съществуването и просперитета на фирмите в условията на пазарна икономика е осигуряване на бързо придвижване на стоките и разпределението им по целеви пазари. Дистрибуцията е процесът, чрез който отделните индивиди и групи хора получават продуктите, от които се нуждаят, а фирмите се позиционират на пазара, реализирайки резултатите от своята дейност. Но не е достатъчно на клиентите единствено да се предоставят разнородни продукти, те трябва да бъдат налични в адекватни количества и качество, на достъпни, удобни за пазаруване места и време, когато купувачите ги искат.

Дистрибуцията е система от взаимосвързани и зависещи една от друга дейности, които осигуряват планирането, изпълнението и контрола на материалните потоци от суровини и готови продукти от пазарите на производителите до пазарите на потребителите с цел задоволяването на конкретни потребности и постигане на изгода за участниците н тези дейности. Дистрибуцията се осъществява от такива присъщи й дейности като: закупуване на суровини, материали, готови продукти, образуване на запаси, транспорт, складиране, обслужване на клиенти, комуникационно и информационно обслужване, контрол на системата и т.н. Всяка от дейностите е свързана с останалите и им оказва определено въздействие.

Каналите на дистрибуцията очертават пътя, по който стоките преминават от производителите до потребителите. В тях участвуват различен брой посредници (членове на канала). Всеки от тях има определени функции и отговорности, а дейността на всеки участник зависи от дейността на останалите участници в канала. Основните участници в дистрибуционните канали са: производителите, които чрез своите складове за готова продукция предават стоките за предвижване до междинните и крайните потребители; търговците на едро, които посредничат между производителите и търговците на дребно и изпълняват присъщи им функции; търговците на дребно, които продават стоките на крайните потребители; превозвачите, които осигуряват транспортирането на стоките.

Физическата дистрибуция на продуктите на “Сектрон” ООД се разграничава на първична и вторична дистрибуция. Първичната дистрибуция обхваща потоците вътре във фирмата. Това са, от една страна, продукцията, транспортирана между различните складове и от друга, потоците формирани, поради задоволяване търсенето на бързоразвиващи се пазари. Цел на първичната дистрибуция е разпределянето на произвежданите безалкохолни напитки съобразно със специфичното търсене на пазарите. Вторичната дистрибуция има за задача да осигури придвижването на продукцията до търговските обекти.

При дистрибуцията на безалкохолни напитки, предназначени за вътрешен пазар “Сектрон” ООД използва директен и опосредстван канал. Директната дистрибуция на фирмата се осъществява с помощта на собствени превозни средства, докато при опосредстваната дистрибуция се използват междинни складове на дистрибуторите, откъдето продукцията се разпространява към търговските обекти в съответната териториална зона. Участие в дистрибуцията на “Сектрон” ООД имат и т. нар. контрактори – транспортно-спедиторски фирми, осъществяващи със собствени транспортни средства, превози до клиентите – търговци на дребно.

Характерно за процеса на дистрибуция на компанията е разширяване прилагането на т. нар. предварителна продажба – приемане на заявка за доставка от търговски представители на “Сектрон” ООД на място. Създадената в момента дистрибуционна система на компанията подпомага сравнително бързото разпространение на продукцията, оптимизиране на разходите, осъществяване на перманентен контрол върху наличните количества, заявките, реализирането на доставките, бързо и лесно проследяване на продажбите по обекти и търговски представители и т. н. Следва да се отбележи, че осигуряването на нормалното функциониране на дистрибуционната система, пряко зависи от поддържането на информационната система и подготовката на кадрите на всяка позиция. От друга страна стои индивидуалната поръчка на клиентите, свързана с техни специфични изисквания по отношение доставките.


Използвана литература

 

1.                 Аврамов, В.; „Комуникационна политика на фирмата”; С.; изд. “Сиела”; 2001;

2.                 Айнаджиев, А. Анализ на стопанската дейност на предприятието. Васил Априлов, 2000;

3.                 Бауэрсокс, Д. И Дейвид Клосс; Логистика – Интегрированная цепь поставок; ЗАО „Олимп-Бизнес”; Москва, 2001 г

4.                 Василева, Л . Дистрибуторска политика. С. 2001;

5.                 Василева, Л., В. Ковачева, Хр. Катранджиев, Дистрибуционна политика, т.1 Дистрибуционен процес, управление, концепции, цели и стратегии, Тракия М, 2002

6.                 Василева, Л., В. Ковачева, С. Терезова, Т. Нецова, А. Манолова, Дистрибуционна политика, т. 2 Физическа дистрибуция и логистика

7.                 Вера Ковачева. Организация и алтернативно управление в търговията. София, 2002;

8.                 Вера Ковачева. Физическа дистрибуция. София, 2000;

9.                 Георгиев, П.; „Съвременен маркетинг”; С.; изд. “Макрос –2001”; 1998;

10.             Джон Гаторна. Основи на логистиката и дистрибуцията. С. 1999;

11.             Димитров, Логистиката в променящия се свят, том 1, 1996

12.             Жеглов, Л. Управление на предприятието. София, 1998;

13.             Захариев, Е. Управление на предприятието. София, 2003;

14.             Йорданов, Й. Анализ на производствените фактори и на стопанската дейност на фирмата. София, 2002;

15.             Каракашева, Л. „Пласментна политика”; С.; НБУ; 2003 г.;

16.             Каракашева Л.; Л. Менчева; Б. Маркова; „Маркетинг”; С.; изд. къща “Призма”; 2001;

17.             Ковачева, В, Физическа дистрибуция, УИ Стопанство, 1994 г.

18.             Коралиев, Янко. Складова политика. С. 1998;

19.             Корчак , “Що е логистика”, София 1993 г.

20.             Котлър, Ф.: Управление на маркетинга. Том ІІ, Графема, 1996;

21.             Котлър, Ф.: Джайн, Д. и С. Месинси, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването. Класика стил, София, 2003;

22.             Менчева, Л.; О. Лозанов; „Маркетингови комуникации”, С.; изд. Тракия; 2003;

23.             Льодоюк, Р.; „Мениджмънт на рекламата”; С.; “Ваньо Недков”; 1992;

24.             Стефанов, Н. Управление и организация на фирмата. София, 2002;

25.             Тодоров, Ф. Дистрибуционна политика. София, 1999;

26.             Узунова, Ю. Маркетингов план. София, 1999;

27.             Данни за обемите производство, статистически и счетоводни данни на фирма “Сектрон” ООД град Пловдив за 2005 и 2006 г.

28.             Lambert, D. and J. Stock, Strategic Logistic Management, 1987.

29.             Coyle, Bardi, Management of Bisiness Logistics, 1992.

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици, графики.

Данните в темата се отнасят за 2006 г.

 

Ключови думи:

обхват и значение на логистиката, логистична система, структура на логистичните разходи, дистрибуция, дистрибуционни канали, оптимизиране на логистичните разходи

 


Търси за: обхват значение логистиката | логистична система | структура логистичните разходи | дистрибуция | дистрибуционни канали

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (55.5 лв)  49.95 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker