Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

Дипломна работа

Маркетингова философия на STADA Pharma International

Спец. Маркетинг

2003 г.

Съдържание

1. Увод 4

2. Цел и задачи 4

2.1.Основна цел: 4

2.2. Задачи 4

2.3. Методи 5

3. Маркетинг - същност, определения и еволюция. 5

3.1. Маркетинг - историческо развитие. 5

3.2.Специфични особености на фармацевтичния маркетинг 10

3.3. Организация и форми на управление на фармацевтичния маркетинг 14

3.3.1. Информационно осигуряване 15

3.3.2. Планиране (програмиране) 16

3.3.3. Определяне на целите 18

3.3.4. Стратегически и тактически планове на фармацевтичния маркетинг 18

   3.4. Маркетингът и жизненият цикъл на лекарствения продукт 23

4. Концерна STADA - Pharma International(собствени проучвания) 24

4.1 Исторически данни 24

4.2. Съвременно състояние на концерна 27

4.2.1. СТРАТЕГИЯ  НА  STADA PHARMA INTERNATIONAL 27

4.2.2 КОНЦЕНТРАЦИЯ  ВЪРХУ ОСНОВНИТЕ ,ФИРМЕНИТЕ 27

И СПЕЦИАЛНИ МЕДИКАМЕНТИ 27

4.2.3. EКСПАНЗИЯ В ГЕРМАНИЯ,ЕВРОПА И СВЕТА 28

4.3. РАСТЕЖ 28

4.3.1. STADA Pharma International. СВЕТОВНО АКТИВНА 30

4.3.2. STADA Pharma - ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ В ГЕРМАНИЯ 31

      4.3.3. STADA Pharma - развитие в международен план в отделните държави. 34

   4.4. СПЕЦИАЛНА ФАРМАЦЕВТИКА С ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 43

4.5. STADA Pharma International - СИЛНА ФИРМА СЪС СИЛНИ КАЧЕСТВА 45

  4.6. КАЧЕСТВО 46

4.7.РАБОТА 47

4.8. Основни ценности 48

5. Състояние на фирмата на български  фармацевтичен пазар 51

5.1. Организационно управленска структура на   представителството на STADA-Pharma International 51

5. 2. Дистрибуторска дейност 52

5.3. Цена и ценообразуване 55

5.4. Реклама и рекламна политика 58

6. Изводи и препоръки 62

6.1. Изводи 62

6.2.Препоръки 63

6.3 АНКЕТЕН ЛИСТ 63

Използвана литература 64

1. Увод

Познаването на философията на маркетинга дава възможност за ефективно приспособяване към настоящата икономическа ситуация в страната. Именно маркетингът се явява ключов елемент във функционирането на съвременното общество.

Маркетинговата концепция се прилага на практика от всички чуждестранни фирми, заемащи стабилни позиции на определени пазари. Ето защо, като задължително условие за успешното развитие на фармацевтичните фирми е познаването на основните концепции, стратегии и тактики на маркетинга, които ще допринесат за успеха и на наши фирми в условията на нови пазарни взаимоотношения.

Обект на настоящата дипломна работа е маркетинговата дейност на фирмата STADA-Pharma International и нейното място на българския и международния фармацевтичен пазар.

За целта са изследвани: обема на реализираните продажби на българския и международния пазар, продуктовата листа, нейната ценова концепция, рекламна дейност и дистрибуторска мрежа в страната.

………………………………

4. Концерна STADA - Pharma International(собствени проучвания)

    4.1 Исторически данни

2003

2002

 

……………………………………….

5. Състояние на фирмата на български  фармацевтичен пазар

5.1. Организационно управленска структура на   представителството на STADA-Pharma International

От три години вече на Българския фармацевтичен намира своето място и STADA-Pharma.

В представителство на STADA-Pharma International в София дейността се осъществява от пет специалиста:

Общия брой представители в страната е 15, от които трима             фармацевти и 12 лекари.

Цялата територия на България се разделя на две части: Северна България и Южна България. Разпределението на представителите по градове изглежда по следния начин:

Към Южна България принадлежат:

отговорник

За Северна България териториалното разпределение е:

....................................................................

6. Изводи и препоръки

6.1. Изводи

1. Фирмата неотклонно следва стратегията на обновление на лекарствената си листа с продукти с гарантирано качество и дълъг живот.

2. Фирмата разполага с широка филиална мрежа, реализирана в световен мащаб. Основна тактика във фирмената политика е разширяване позициите на съществуващи пазари и проникване на нови пазари.

3. На българския пазар фирмата има отлично разработена стратегия и тактика, в следствие на което тя променя позициите си на фармацевтичния пазар,

4. Добрата ценова концепция, силната рекламна дейност допринасят за нарастване търсенето на лекарствените продукти на STADA-Pharma International

5. Усилията на фирмата са насочени към развитие и утвърждаване върху основните терапевтични полета, силна комуникация, подобряване на старите и откриване на нови форми за подпомагане на здравеопазването. Това се потвърждава и от активното им участие в промените на здравното осигуряване.

………………………………………

Използвана литература

 1.  Закон за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина Д. В. бр. 36 от 18. 04. 1995 г, изм. и доп. от 04. 02. 2000 г.
 2.  Информационен бюлетин ИАЛ.
 3.  Годишен отчет на фирмата STADA Pharma International за 2002 г.
 4.  Благоев, В. “Маркетинга в определения и примери”, издателство “Д-р Петър Берон” София, 2001 г.
 5.  Волф Якоб, “Маркетинг”, Унив. Издателство “Стопанство”.
 6.  Димитрова, Зл. “Фармацевтично законодателство, мениджмънт и маркетинг” София, издателство “Универ” АД 2000 г.
 7.  Кирков, А. “Организация и икономика на фармацевтичното производство”, София, Издателство “Медицина и физкултура” 1997.
 8.  Кирков, А. , П. Филков, Цв. Бонева “Ръководство за практически упражнения по организация и икономика на фармацевтичното производство” ДИ “Медицина и физкултура” София 1985 г.
 9.  Кирков, А. , Куюмджиева, Цв. Бонева “Лекарство, потребности, лекарствено осигуряване “ ДИ “Медицина и физкултура” София 1985 г.
 10.  Котлър Ф., “Управление на маркетинга”, “Анализ, планиране, реализация и контрол”, Граферо, София, 1996 г.
 11.  Крутилин, Ю. “Ролята на фармацевтичния маркетинг за усъвършенстване структурата и номенклатурата на фармацевтичното производство” София, 1990 г.
 12.  Макфорн, Д. “Конкурентноспособността на фирмата в пазарните условия: Как да завладеем пазари ?” ИЦТТ “Информа” София 1991 г.
 13.  Маринова, Е. “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.
 14.  Прайд У., О. Ферел, “Маркетинг - концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.
 15.  Правилник за прилагане на Закона за цените, Д. В. бр. 91 от 13. 10. 1995 г.
 16.  Хейг Н. Пол, Джаксън Питър, “Как да правим маркетингови проучвания”, издателство “Делфин прес”, 1993 г.

................................................

Темата е писана 2003 г.

Темата съдържа множество таблици и графики като най-новите данни са за 2002 г.

Ключови думи:

маркетинг - същност, определения, еволюция; фармацевтичен маркетинг - организация и форми на управление; планиране; стратегически и тактически планове; жизнен цикъл на лекарствения продукт; STADA-Pharma International


Търси за: маркетинг същност | определения | еволюция | планиране | стратегически тактически планове

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (37 лв)  35.15 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker