Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


 

Факултет „Мениджмънт и Маркетинг”

Катедра „Маркетинг”

 

 

Курсова работа

 

 

на тема:

 

Проблеми на енергийния микс

 

                                                                                              

 

 

 

СВИЩОВ

2008

 

 

 

Съдържание:

 

1. Същност на проблемите в българската енергетика. 3

2. Топлоелектрически централи. 5

3. Водноелектрически централи. 8

4. Атомни електроцентрали. 9

5. Заключение. 10

 

1. Същност на проблемите в българската енергетика

 

Енергийният микс може да бъде обяснен като използване на различни източници на енергия, както и независимост от един доставчик.

Негативните тенденции и проблеми в българската енергетика се очертаха през последните две десетилетия и са свързани преди всичко с екстензивния характер на развитието, ниската енергийна ефективност, ресурсната и технологична зависимост от една страна и силното негативно влияние върху околната среда. Тези тенденции се усложняват от  монополизма на основните енерго - снабдителни предприятия, отсъствието на съвременно законодателство, наличието на значителни интереси срещу реформа и ниско равнище на приемане на решения в енергетиката.

 

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Бруто вътрешно потребление на енергия

1000 тне

20616

18755

19218

19470

19205

19605

19017

20137

20637

Производство на първична енергия

1000 тне

10641

9411

10282

10507

10761

10210

10271

10539

11011

Енергийна зависимост

%

48,5

49,8

46,5

46,0

44,0

47,9

46,0

47,7

46,6

Крайно енергийно потребление

1000 тне

9678

8744

8435

8413

8520

9185

8907

9276

9722

Източник : НСИ

 

Ниската енергийна ефективност е основен проблем за България. Голямата енергоемкост в условията на значителен внос на горива на международни цени е основен фактор за неконкурентност на националното производство.

...................................................................

 

Проблемите, пред които са изправени българските ТЕЦ- ове са свързани с набавянето на необходимите суровини (TEЦ Варна работи изцяло с внос на антрацитни въглища), изпълнението на поетите ангажименти от страна на България по отношение на опазване на околната среда. Тревога за бъдещето на националния въгледобив буди отсъствието на ясна стратегия в тази област. Тенденцията към защита на някои нерентабилни рудници от подземния въгледобив чрез завишаване на цените на въглищата от комплекса „Марица - Изток” до около 30 USD\ т. може да доведе до развитие на конкурентни електрогенериращи мощности на вносни горива с риск за срутване на целия въгледобив.

100% от вноса на газ е от Русия, това прави страната ни изключително зависима и то само от един единствен доставчик. Покачването на цените на петрола на международните пазари влияе пряко върху цените на природния газ и топлоенергията. За да се преодолее покачването на цените е необходимо прилагането на политиката на енергийна ефективност, както и разработването на местни енергийни източници. Цената на природния газ, доставян по договора на „Булгаргаз" с „Газекспорт" от 1998 г., се изчислява по формула с основна тежест - цената на газьола, която определя и прякото влияние на цената на петрола.

................................................................................

5. Заключение

 

В заключение може да се каже, че устойчивото развитие предявява значителни предизвикателства към преодоляване на негативните тенденции на взаимодействията икономика - енергетика, към съвременен подход при управление и развитието и към преструктуриране и пазарно функциониране.
Постигането на тези цели е трудна, но реално постижима задача. Изпълнението й зависи от няколко основни фактора:

- политическа воля на управляващите и участие на цялото общество;
            - интегрален подход, съответстващ на комплексния характер на енергийния сектор и неговите проблеми и неговото място в цялостното развитие на страната;

- стратегически подход, съчетан с последователно реализиране на множество конкретни и "малки" практически действия.

 

 

Източници:

 

1. www.money.ibox.bg

2. www.seea.government.bg

3. http:\members.tripod.com

4. www.gea.uni-sofia.bg

5. www.kznpp.org

 

Темата е изготвена 12. 2008 г.

Съдържа множество таблици

Най – новите данни са от 2006 г.

 

Ключови думи:

енергиен микс, енергетика, енергийна ефективност, ресурсна обезпеченост, ТЕЦ, ВЕЦ, АЕЦ, интегрален подход, енергийна стратегия, ресурсен ешелон, енергоемкост


Търси за: енергетика | енергийна ефективност | ресурсна обезпеченост | енергийна стратегия | енергоемкост

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (27 лв)  25.65 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker