Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ФАКУЛТЕТ УПРАВЛЕНИЕ”

КАТЕДРА „МАРКЕТИНГ

 

 

 

 

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

 

ТЕМА:   „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА GUERRILLA МАРКЕТИНГ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

ВАРНА

2007

 

 

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД   4

 

ГЛАВА ПЪРВА

Теоретико – методологически основи на изследването                                      7

1. Дефиниране на понятието Guerrilla маркетинг  7

1.1. Дали Guerrilla маркетингът е въпрос само на пари?  9

1.2. Guerrilla маркетинг - нестандартно мислене  10

за увеличаване на печалбите  10

1.3. С какво се различава печелившият Guerrilla маркетинг от Традиционния маркетинг?  11

2. Базови принципи на Guerrilla маркетинга  17

 

ГЛАВА ВТОРА

Guerrilla маркетинг в процеса на вземане на решение  20

1. Основни маркетинг идеи и тактики на Guerrilla маркетинг  20

2. Guerrilla маркетинг мениджмънт  24

3. Guerrilla маркетингова война  42

 

ГЛАВА ТРЕТА

Базови условия за прилагане на Guerrilla маркетинг в България  44

1. Guerrilla маркетинг в on/offline среда  44

2. Условия и позиции за прилагане на Guerrilla маркетинг в България  47

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   52

ПРИЛОЖЕНИЯ   54

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ   68

 

 

 

 

 

 

 

 

УВОД

 

            През последното десетилетие Guerrilla маркетингът се появява като нова концепция за маркетинговата дейност на фирмата. Все по – голям става броят на организациите, които са вдъхновени от него и използват елементите му за насърчаване на дейността. Прилагането му в ежедневната дейност на фирмите е от ключово значение за успешното им позициониране на пазара. Ефективното използване на този тип маркетинг е предизвикателство за мениджърите, които управляват организации в една все по-динамична среда.

            Глобалните тенденции повлияват върху маркетинговата практика и в България. Концепцията за Guerrilla маркетинга е все още сравнително нова за страната, но интересът към нея се засилва. Изследването на необходимостта от прилагане на Guerrilla маркетинг в различните организации, познаването на неговите тактики и тяхното използване за реализиране на мисията на организацията са от ключово значение за постигането на конкурентноспособност.

Ето защо концепцията за Guerrilla маркетинг добива все по-голяма популярност сред организациите, които се конкурират за ресурси на национално ниво. Това са, както бизнес организации, така и неправителствени и държавни структури – всички те мобилизират човешки ресурси за постигането на печалба, определена социална кауза или предоставяне на публични блага.

Изграждането и управлението на екипи от Guerrilla маркетинг специалисти трябва да бъдат основани на наличния теоретичен апарат и изследвания в тази област. В противен случай маркетинговата дейност би съществувала единствено като пожелателно понятие в дадена организация. Анализирането на съществуващите Guerrilla маркетинг подходи, начинът на тяхното прилагане в дейността и ключовите фактори, които определят тяхната ефективност са предпоставка за постигане на организационните цели съвместно с индивидуалното развитие на хората, участващи в работния процес.

            Същевременно обществата, в които живеем, се характеризират с турбулентност и несигурност, от което следва, че създаването на традиционен поведенчески и организационен маркетингов модел, основан на неизменни предположения, не може да отрази сложността на процесите.

Може да се обобщи, че Guerrilla маркетингът е свързан с всички организационни понятия и модели и представлява комплекс от условия и предпоставки за постигане на поставените организационни цели.   

            Цел на настоящата магистърска теза е: изследване на възможностите за прилагане на Guerrilla маркетинг в България. За постигането й се решават следните конкретни изследователски задачи:

1.      Изясняване на теоретичните постановки, свързани със същността на понятието Guerrilla маркетинг

2.      Обща характеристика на условията за осъществяване  на Guerrilla маркетингов процес

......................................................................

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

Базови условия за прилагане на

Guerrilla маркетинг в България

 

1. Guerrilla маркетинг в on/offline среда

 

Самото понятие „маркетинг” се среща често в речника на българския бизнесмен. Без маркетинг няма бизнес! Но понятието „маркетинг” не е статичен термин, а по-скоро динамичен, който все повече обединява в себе си абсолютно всичко, което се прави за бизнеса!

Наблюдава се тенденцията множеството фирми да отъждествяват маркетинга единствено с реклама в медиите или рекламна кампания с разпространение на рекламни средства.

Въпреки, че 79% от фирмите имат достъп до Интернет, само 30% от фирмите с достъп до Интернет имат изграден уеб сайт и оперират online. Голяма част от фирмите разглеждат страницата в Интернет само като едно допълнително маркетинг средство, също като например телевизионната реклама и рекламните брошури във вестниците. Уеб страница е само един нов опит за реклама от тяхна страна, а това е далеч от интерактивните възможности и решения, които предоставят Интернет и е - бизнес решенията.

Guerrilla маркетингът предоставя безброй възможности за реализиране на рекламни и ПР кампании като предоставя разнообразен инструментариум за всеки етап от процеса на вземане на решение за покупка в определена преимуществена среда (Виж Табл. №6). Единствената константа за бизнес организациите е промяната.

Успешното прилагане на Guerrilla маркетинга се определя до голяма степен от правилното определяне на целите, които трябва да бъдат постигнати, тяхната креативност и алтернативност в on- и  offline условия. От способността на маркетинговия специалист да планира по най – добрия начин маркетинговите дейности, като спазва преимуществено предписанията на Guerrilla професионалистите. Анализирайки предизвикателствата пред производствените организации  днес, може да се каже, че основната цел е свързана с това как да бъдат постигнати по-високи резултати, при наличието на ограничен бюджет; какви маркетингови действия да бъдат планирани, за да бъде възможно поддържането на непрестанно продуктово развитие, необходимо за да се отговори на динамичната бизнес среда и потребителски нужди.

            .......................................................................

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Готовността на българския бизнес да прилага Guerrilla маркетинг в дейността си зависи от типа бизнес, от нивото на управление, от маркетинг мениджърите, от целите на екипа и т.н. Нишата за маркетинг консултиране и проучвания е голяма. Не е осъзната още напълно необходимостта и ползата от него.

Едно от задължителните условия за ускоряване на процеса на развитие на пазарната икономика на България е запознаването и усвояването на основните концепции и стратегии на маркетинга. Маркетинговите знания са необходими както в предприемаческата, така и в извън предприемаческата сфера.

Маркетингът е ключов елемент във функционирането на съвременното общество. Икономиката, начинът на живот и благосъстоянието директно или индиректно се влияят от маркетинговите дейности.

Всяка стопанска единица, както и отделната личност се стреми да избере и да приложи най-ефективните методи, форми и средства за управление на дейността си. Това означава възприемане на определена концепция за принципите на фирменото управление, изработване на съответстващата на тези принципи политика и стратегия и приложение на подходящи средства за успех в дейността в обкръжението на конкурентите.

Темата за реализиране на ефективен Guerrilla маркетинг добива все по-голяма популярност в българската бизнес, социална и политическа среда. Конкурентните предимства на организациите са свързани с възможността им да привличат, развиват и задържат хора, които са инициативни, имат необходимата основа от умения и биха могли да планират и провеждат ефективни Guerrilla маркетинг кампании. За да успеят да създадат подходящи условия за развитие на прилаганите техники на Guerrilla маркетинга, организациите трябва да поемат отговорността за запознаване с критериите за това кога е необходимо тяхното прилагане, кои са факторите за тяхната ефективност и как те могат да бъдат оценявани с цел непрекъснато подобряване на представянето.

            ......................................................................

 

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

 

1.            Делибашиев, Е. Български туристически портал journey.bg, раздел „Новини” „Агресивният срещу традиционния маркетинг в авиацията” от 03.06.2005

2.            Закон за защита на конкуренцията „Държавен вестник”, бр. 9 от 2003 г.

3.            Котлър, Ф. Управление на маркетинга. С., 2002

4.            Левинсън, Дж. К., Пол Р. Дж. Ханли Guerrilla marketing. Право в подсъзнание. Фокусирано убеждаване за постигане на печалби. Класика и Стил, 2006

5.            Berkowitz,E., R. Kerin, W. Rudelius, S. Hartley. Marketing, Fourth Edition, Irwin, 1994

6.            Drucker, P. Innovation and Entrepreneurship. HarperBusiness, 1985

7.            English - Bulgarian Dictionary, Volume one A-L, second photo type edition. Naouka I Izkustvo, Sofia 2005

8.            Goodin, S., J.C. Levinson  The Guerrilla Marketing Handbook. Boston: Houghton Mifflin Company, 1995

9.            „Guerrilla маркетинг: По пътя на успеха на твоя бизнес”, JNN Консулт ЕООД, по лиценз на Mitch Meyerson, Jay Conrad Levinson, 2004

10.       Kaden, R. J. Guerrilla Marketing Research: Marketing Research Techniques That Can Help Any Business Make More Money. Kogan Page, 2006

11.       Kotler, P., E. R. Turner Marketing management analysis, planning, implementation, and control, Cdn. Seventh edition. Prentice hall, Scarborough, Canada, 1993

12.       Langenscheidts Grosswoerterbuch, Atlantis, KL, Sofia 2002

13.       Levinson, J. C. Guerrilla Marketing for Free: Dozens of No-Cost Tactics to Promote Your Business and Energize Your Profits. Houghton Mifflin,2003

14.       Levinson, J. C. Guerrilla Marketing Online Weapons. Houghton Mifflin, 1996;

15.       Levinson, J.C. Guerrilla Marketing Online, Second Edition. Houghton Mifflin, 1996

16.       Levinson, J. C. Guerrilla Marketing: Secrets for Making Big Profits from Your Small Business. Houghton Mifflin, 1983

17.       Levinson, J. C. Guerrilla Marketing Wаrfare. Houghton Mifflin, 1989

18.       Levinson, J. C., А. Hernandez Guerrilla Marketing – Success Secrets. Morgan James Publishing, 2007

19.       Levinson, J. C.,  Paul R.J. Hanley The Guerrilla Marketing Revolution. Piatkus Books, 2005

20.       McLaughlin, M. W., J.C. Levinson Guerrilla Marketing for Consultants. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2005

21.       Orvel, R. W., B. Gallagher Guerrilla Selling: Unconventional Weapons and Tactics for Increasing Your Sales. Houghton Mifflin, 1992

22.       Pfarrer, D. Guerrilla Persuasion. Boston: Houghton Mifflin Company, 1998

23.       Parker, R. C. Design to Sell: Use Microsoft Publisher to Plan, Write and Design Great Marketing Pieces. Microsoft Press, 2006

24.       Словарь маркетинговьих терминов. Библиотека словарей „ИНФРА-М”, 2000

 

Използвани Интернет ресурси:

25.      www.entrepreneur.com

26.      www.en.wikipedia.org

27.      www.forbes.com

28.      www.gmarketing.com

29.      www.gmarketingcoach.com

30.      www.gtmcentral.com

31.      www.guerrigliamarketing.it

32.      www.guerilla-marketing-blog.de

33.      www.guerrillaconsulting.typepad.com

34.      www.guerrillamarketingforthenewmillennium.com

35.      www.jnn-marketing.com

36.      www.market-for-profits.com

37.      www.marketingterms.com

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена юни 2007 г.

Съдържа множество таблици.

Информацията в разработката е от 2007 г.

 

Ключови думи:

guerrilla маркетинг, маркетинг стратегии, традиционен маркетинг, маркетинг мениджмънт, guerrilla маркетингова война, конкурентноспособност, организационен маркетингов модел, маркетинг кампании, черен ПР


Търси за: guerrilla маркетинг | маркетинг стратегии | традиционен маркетинг | маркетинг мениджмънт | конкурентноспособност | организационен маркетингов модел | маркетинг кампании | черен

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (99 лв)  79.20 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker