Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Управление на маркетинговата дейност

 

 

 

 

2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

 

Увод. 3

1. Мисия и визия на фирмата. 3

2. Обща характеристика на клиентите. 4

3. Обща характеристика на конкурентите. 5

4. Обща характеристика на доставчиците. 6

5. Анализ на маркетинговата среда. 6

6. Силни и слаби страни на фирмата. SWOT-анализ. 7

7. Маркетингов микс. 9

8. Управление на дружеството. 12

8.1. Планиране на продуктите. 12

8.2. Планиране на продажбите. 12

9. Контролинг. 13

10. Стратегии. Продуктова и пазарна стратегия. 13

11. Цели и задачи на фирмата за 2007 година. 15

Заключение. 17

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.. 18

Приложения. 19

 

 


Увод

ЕООД “Текстил” е регистрирано в търговския регистър на Община Пловдив след съдебно решение на Пловдивския окръжен съд №2538 от 06.09.2001 г. Дружеството е създадено от инженер Румен Стоилов. През последните три години ЕООД ”Текстил” е развивало основна дейност в областта на търговията с текстилни изделия. Към настоящият момент фирмата разполага с верига от магазини в четири големи града: Сливен, Бургас, Пловдив и Велико Търново, а също така и с дистрибуторска мрежа обхващаща 3% от търговията с текстилни изделия в страната. Фирмата отделя 4.5% от печалбата си за маркетингова дейност – локална и национална. Съвместно с консултантска и рекламна компания “ЕЛИТ-Г” разработва рекламната и маркетинговата си стратегия за период от една година.

 

………………………………

 

5. Анализ на маркетинговата среда.

Анализът на възможните заплахи и благоприятни възможности за фирмата идват от анализът на външната среда /инфлация, развитие на икономиката и туристическия сектор, безработица, валутни курсове, политика на Правителството и т.н./ и на конкурентите /имат ли нови идеи, рекламните им стратегии, цели и задачи, стоящи пред тях, инвестиционна политика, фирми-конкуренти атакуващи пазара с цел увеличаване на пазарните си дялове; нови фирми на пазара и т.н./.

 

За да може фирмата да определи ясно и точно силните и слабите си страни; възможностите и заплахите на външната среда; основни направления на дейност е необходима да се направи анализ на отрасъла, анализ на пазара – клиенти, размер и цикъл на продажбите, сегментация на пазара и целеви пазар; анализ на конкуренцията съществуващи и потенциални конкуренти; външните въздействия върху пазара и т.н.

Анализ на отрасъла – характеристиките на отрасъла, в който оперира фирмата, оказват влияние върху нейната дейност на всички етапи от развитието й, което налага да бъдат идентифицирани и прогнозирани още в самото начало на инвестиционната дейност на фирмата.

Анализ на пазара – определят се потенциалните клиенти и присъщите им характеристики; поведението на купувачи и продавачи; характеристика на пазара на този именно продукт; профил на потенциалните потребители на продукта на фирмата; Оттук тя трябва да определи потенциалния си брой клиенти, в кои области от своята дейност да съсредоточи финансови, маркетингови ресурси, кои области да укрепи и кой са печеливши, с които може да атакува пазара с цел увеличаване на пазарния си дял.

 

………………………………

 

Жизнените цикли на продуктите подобно на биологичните преминават през растеж и упадък. Жизненият цикъл на продуктите има четири етапа: въвеждане, растеж, зрелост и спад. С преминаването на продукта през цикъла стратегиите относно конкуренцията, промоцията, дистрибуцията, цените и пазарната информация трябва периодично да се оценяват и е възможно да се променят.

Въвеждане – започва с първата поява на фирмата и нейната дейност на пазара, когато продажбите са нула, а печалбите – негативни. Това е етапът, когато фирмата трябва да покрива големи разходи за насърчаване на продажбите и активно да рекламира дейността си. Въвеждането на продукта следва да се прави с маркетингови изследвания, интензивна реклама и бързо изграждане на търговска мрежа.

 

…………………………………

 

При управлението на маркетинговата дейност в конкретната фирма трябва първоначална да се анализира мястото на пазара на тази фирма /пазарния й дял и възможностите за увеличаването му/, както и конкурентите /чрез използване на SWOT анализа за силните и слабите страни, благоприятните възможности и заплахи от страна на обкръжаващата фирмата среда/. Определя се и финансовото състояние на фирмата /възможност за разработване на нов продукт, инвестиции, анализи, дистрибуция и собствена търговска мрежа и поддържането й, рекламна стратегия и кампания и т. н/ Набелязват се и краткосрочните и средносрочни маркетингови цели, съобразени с фирмените такива /и по-конкретно с фирмената стратегия/. Изгражда се цялостната текуща управленска практика – анализ, планиране, контрол и съответните стратегии и маркетингови планове /предмет на програмата, бюджет, бъдещо развитие, описание на самата програма, изпълнители и т.н./. Изготвят се и т.нар. маркетингови работни програми /четирите компонента на меркет-микса задължително трябва да се разработят, а именно цената, продукта, дистрибуцията му и рекламната стратегия/. Прави се конкретна план-сметка за приходите, разходите и определяне на печалбата на конкретната стока/услуга, както и определяне отново на пазарния й дял. Фирмената стратегия трябва да бъде точно определена с политиката на фирмата /продуктово, пазарно или функционално ориентирана фирмена дейност/. На всеки етап от разработването на цялостната маркетингова стратегия трябва да се осъществява контрол /по ефективността, рентабилността, по изпълнение на маркетинговите планове и стратегията на фирмата/. Проследява се и жизненият цикъл на всеки един от продуктите/услугите, като се прави и оценка по показателите: приходи от продажби, брутна печалба, нетна печалба, печалба след данъци и принос.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1.                 Маринова, Е., “Маркетинг, продукт, реклама”, Princeps Варна, 1992 г.

2.                 Прайд У., Ферел, О., “Маркетинг – концепции и стратегии”, “Протед”, София 1994 г.

3.                 Атанас Дамянов – “Планиране и прогнозиране”; Университетско издателство, 2002 г.

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и графики.

Темата съдържа SWOT анализ.

 

Ключови думи:

анализ на маркетинговата среда, клиенти, конкуренти, доставчици, силни и слаби страни на фирмата, SWOT анализ, маркетингов микс, планиране на продуктите, планиране на продажбите, контролинг, продуктова стратегия, пазарна стратегия


Търси за: анализ маркетинговата среда | клиенти | конкуренти | доставчици | силни слаби страни фирмата | SWOT анализ | маркетингов микс | планиране продуктите | планиране продажбите | контролинг | продуктова стратегия | пазарна стратегия

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker