Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

По Моделиране в маркетинга

 

 

На тема:

PERCEPTOR: Един модел за създаване на продукт

 

 

Специалност: Международни икономически отношения

 

 

2007 г.


Съдържание

 

1. Същност, фази и полезност на модела PERCEPTOR.. 3

2. Структура на модела. 4

2.1. Модел на дългосрочния пазарен дял. 4

2.2. Модел на пробните покупки. 6

2.3. Оценка на вероятността за пробна покупка. 7

2.4. Оценка на вероятността за повторна покупка. 8

2.5. Източници на дела на новата марка. 9

3. Измервания и оценки. 9

3.1. Изследователско проучване. 9

3.2. Базово проучване. 10

3.3. Проучване относно познаването на концепцията. 11

3.4. Проучване за последващо използване. 11

Заключение. 11

Използвана литература. 13

 


 

…………………………………………

 

Perceptor е модел и методология за измерване, разработен с цел да подпомогне мениджърите при създаването и позиционирането на нови често купувани потребителски стоки.

Моделът не е създаден да предвижда търсенето на нов продукт, въпреки че е структуриран като процес на пробни и повторни покупки, чиито резултати дават оценката на дългосрочния пазарен дял за една нова марка. Той е проектиран като методология за измерване и структура за управление при създаването, оценяването и усъвършенстването на нови често купувани потребителски стоки.

Продуктовият дизайн е този, който определя позицията на новата марка, тъй като физическите и психологическите продуктови атрибути са пряко свързани с вероятността от пробни и повторни покупки. Затова и основната идея на модела е да определи позицията на новата марка в пространството на възприемане и отдалечеността й от идеалната представа на потребителите за нея, която всъщност установява вероятността да се направи покупка.

 

………………………………

 

При тази формулировка на Марков се приема, че честотата на покупката на новата марка е също точно толкова, колкото на съществуващи марки.

Ако съществува по-голяма разнородност сред потребителските вкусове, отколкото сред предложените марки, потребителите ще трябва да бъдат разделени в отделни групи на базата на честотата тяхната употреба и да се съставят отделни матрици за оценка за всяка група.

При това положение общият дял ще бъде равен на средноаритметичната оценка на всяка група, претеглена в зависимост от степента на използване. Уравнение (3) също така приема, че новият продукт ще бъде наличен в търговската мрежа при следваща възможност за покупка от страна на потребителя.

Въпреки, че предположенията изхождащи, от модела на Марков са леко ограничени, друг подобен подход – за оценка на темпа на дългосрочните повторни покупки на основата на вероятностите за преминаване на потребителите към новата марка – все още не е предложен. Все пак трудно е наистина да се измерят честотата на покупките и нивата на повторните такива на етап на разработване на продукта.

 

………………………………………

 

3.3. Проучване относно познаването на концепцията

На този етап проучването е свързано с познаването на концепцията за новия продукт. Провеждат се интервюта с определена неголяма целева група потребители на продукта/услугата от независим водещ. По този начин се събира информация за изграждане на хипотези, свързани с процеси за взимане на решения за покупки или ползване на услуги. Участниците в тази група първоначално са били запознати с новия продукт/услуга само чрез негова снимка или рекламно изложение в суров вид. Информацията на този етап се събира за нови и съществуващи марки. Тя се използва като входящи данни за модела за пробни покупки. Дава се възможност поръчителят на изследването да наблюдава участниците и техните реакции. Резултатите от дискусиите не са представителни за изследваната съвкупност и трябва да се разглеждат само като хипотези, но които също така трябва да се проверят и чрез количествено измерване.

 

……………………………

 


Използвана литература:

 

1.                 Стойчев, И., „Моделиране в маркетинга”, УИ „Стопанство”, София, 2006 г.

2.                 Urban, Glen L., ‘Perceptor: A Model for Product Design’, Management Science, Vol. 21, No. 8, Application Series (Apr., 1975), pp. 858-871.

3.                 Интернет.

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата съдържа таблици и формули.

 

Ключови думи:

модел Perceptor за създаване и позициониране на нов продукт, модел на дългосрочния пазарен дял, модел на пробните покупки, оценка на вероятността за пробна покупка и за повторна покупка, изследователско и базово проучване, проучване относно познаването на концепцията и за последващо използване

 


Търси за: модел пробните покупки | оценка вероятността пробна покупка повторна покупка

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2023 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker