Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


Курсова работа

Маркетингова политика на банките

/на примера на Банка ДСК /

2007 г.


Съдържание

 

1. Банка ДСК.. 3

2. Стратегически одиторски точки в маркетинговата политика на ДСК   4

3. Промоционален микс. 6

Използвана литература. 9

 


1. Банка ДСК

 

“Банка ДСК” АД смята, че потенциалът за растеж на българския пазар на финансови продукти на дребно се крие най-вече във високия относителен дял на хората, неизползващи банкови услуги. Предвид на това “Банка ДСК” АД разглежда като свой водещ приоритет запазването на досегашните клиенти на институцията и увеличаването на бизнеса с тях чрез интензифициране на кръстосаните продажби. На второ място, усилията са насочени към привличане на нови клиенти от кръга на клиентите, неползващи банкови услуги. Тази целева клиентска група се разглежда като имаща най-голям потенциал от гледна точка на растежа на институцията и следователно, интензивността на условията за привличането на клиенти от тази категория ще бъде най-голяма. “Банка ДСК” АД осъзнава, че растеж на институцията е възможен единствено при успешно осъществяване на практика на офанзивните стратегии, прилагани спрямо целевата група на клиентите, неизползващи банкови услуги и в частност, на младите хора. Клиентите на други банки няма да са обект на преднамерени офанзивни стратегии.

.......................................................

2. Стратегически одиторски точки в маркетинговата политика на ДСК

 

Специфичните методи на оценка в маркетинговия план са анализирани в тяхната съвкупност с оглед най-пълно и точно обхващане на маркетинговия (продуктов и продажбен) план, като тук се включват и предварителните пазарни проучвания на банковата клиентела (сегментиране относно стари и нови продукти на Банката), както и насоките за подобряване на банковата маркетингова и комуникационна стратегия и практика:

·  сравнителен анализ на продажбите

·  предварителни и след пазарни изследвания

·  модел на подобряване величината на продажбите

..................................................................

 

Използвана литература

 

  1.  Вачков, Ст. Същност на банковото дело. Варна. 2000 г;
  2. Заутер, В.,Fснови на банковото дело, т. 1,”Делфин прес” Бургас 1994 г.
  3. Костова, Н. Диагностика на търговските банки. С. 2004 г.;
  4. Меразчиев, В. и др., Банков надзор, Свищов 2005 г.

.................................................

Темата е писана 2007 г.

 

Ключови думи:

маркетингова политика, Банка ДСК, промоционален микс, одиторски точки, продуктова стратегия

 

 


Търси за: маркетингова политика | Банка ДСК | одиторски точки | продуктова стратегия

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: 19.00 лв


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker