Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

 

На тема:

Франчайзингът като политика по трансфер на знания, фирмена практика и форма на търговско посредничество

 

 

 

2007 г.


Съдържание:

 

1. Характеристики и особености на франчайзинга. 3

2. Франчайзингът – печеливша бизнес стратегия. 6

3. Икономически предимства на франчайзинга. 7

4. Браншови организации. Основни функции на браншовите организации. 9

5. Франчайзингът като средство за икономическо сътрудничество между фирмите. 11

5.1. В страните с развиваща се икономика. 11

5.2. В България. 13

Използвана литература. 15

 


1. Характеристики и особености на франчайзинга

Франчайзингът е една от най-новите и съвременни форми на търговско дистрибуторство. Той се появява първоначално в САЩ, а след Втората световна война – и в Европа, където претърпява известни изменения.

Франчайзингът е обявен официално за най-успешната бизнес концепция на всички времена от 35-та Годишна среща на Международната франчайзингова асоциация, проведена през 1995 г. в Хонолулу.

Франчайзингът е вид бизнес, при който франчайзодателят предоставя цялостното си ноу-хау и правото за ползване на неговата запазена марка върху производството на даден продукт или услуга на друга фирма, наречена франчайзополучател, срещу заплащане на франчайзингова такса и последващи роялти /процент от оборота/. Франчайзодателят трансферира натрупаното от него ноу-хау към франчайзополучателя посредством така наречения франчайзингов пакет, който съдържа над 15 отделни документа. Тези документи гарантират трансфера на бизнес концепцията и в крайна сметка успеха на франчайзополучателя.

 

…………………………

 

Предимствата на франчайзинга, като печеливша бизнес стратегия са много. От гледна точка на франчайзополучателя, могат да се посочат следните по-съществени предимства – сигурна, доказала своята печелившост бизнес концепция, популярна търговска марка, наложен на пазара продукт или услуга и във връзка с това осигурен пазар, по-висока конкурентноспособност, първоначално и поддържащо обучение на персонала, съпътстващи бизнес консултации. Франчайзодателят също получава редица предимства – разширява пазарното си присъствие без да влага нови инвестиции за целта, утвърждава марката си, увеличава оборота си, получава свежи средства под формата на франчайзингова такса и роялти, добива обществена значимост.

На първо място, франчайзополучателят закупува отработена, доказала своите предимства и печелившост концепция и правото да ползва наложена на пазара търговска марка. В рамките на тази концепция, той получава на готово, в концентриран вид, многогодишния опит на франчайзодателя и цялостното му организационно и технологично ноу-хау, необходимо за осъществяване на бизнеса, пазарно проучване с очаквания оборот, списък на доставчици, гарантиращи качеството на продукта, помощ за избор на подходящо място за осъществяване на бизнеса, непрекъснати консултации, свързани с нормалното провеждане на дейността, както и предоставяне на консултации при проблемни ситуации.

 

…………………………

 

Франчайзингът като средство за икономическо сътрудничество между фирмите е много подходящ за страни с развиваща се икономика от гледна точка на това, че процесите на формиране на търговия, отношения, опит, едва сега започват и е нужно да се получи в известна степен някаква подкрепа, било то техническа, научна, маркетингова, управленска и т.н. Именно затова франчайзингът е подходящ вариант за това, тъй като в себе си той заключава именно това да пренесе на базата на икономическите интереси и предпочитания на двете страни опита и стратегията на развитата фирма върху все още развиващата се такава с взаимен интерес и за двете страни. Характеристиките и особеностите на франчайзинга бяха вече разгледани в отговор №1 от казуса и от тях става ясно, че франчайзингът е правно облекчен като форма на сътрудничество, икономически изгоден и за двамата контрагенти по договора, дава либерална свобода и гъвкавост между отношенията и действията им, и най-важното – предава се производствения опит, развитата маркетингова стратегия, разработения специфичен пазарен сегмент, типа потенциални клиенти, към които той се насочва и които обслужва, производственото и технологичното ноу-хау, качеството но произвежданата продукция или предлаганата услуга и т.н. Това, че франчайзингът е предпочитана форма на бизнессътрудничество между фирмите в национален и световен мащаб и най-вече е подходящ в страни с развиващи се икономики, се вижда ясно от икономическото развитие на държавите след разпадането на СИВ през 1989 г.

 

………………………………………

 

Нуждата от франчайзингова дейност в България и в останалите развиващи се държави се обуславя от две области – франчайзингът дава възможност за бързо формиране на нов начин на мислене и работа на освободените служители и превръщането им в самостоятелни бизнесмени; създаването на предприятия по световен паритет с вече развита и действаща система за маркетинг, контрол на качеството, фино и адекватно на промените управление, което от своя страна е предпоставка за развитие, както на съществуващите “предприятия в преход”, така и на нови от същия тип предприятия /т. нар по западен стандарт/. Освен създаване на нови предприятия по западен образец, франчайзинговата дейност би спомогнала за съживяване на старите ни такива.

 


Използвана литература

 

1.                 Александров, К. – Мениджмънт на организации и предприятия, С, ИК “Лиа”, 1995;

2.                 Боева, Б. „Международен маркетинг”; С.; УИ; 1996;

3.                 Каракашева, Л. „Международен бизнес”; Изд. „Призма”; С.; 1998;

4.                 Котлър, Ф. Управление на маркетинга. 1996;

5.                 Костова, С.и И. Петров, Управление на продажбите. С.;Стопанство, 1999;

6.                 Маринов, Г. Качество на продукцията и конкурентноспособност на предприятието. Алма матер, 1998;

7.                 Пиперкова, Л. „Франчайзинг, лизинг, факторинг”; С.; 1995;

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2007 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

характеристики на франчайзинга – икономически предимства, браншови организации, договор за франчайзинг, Асоциация по франчайзинг, франчизант, франчизьор, лицензодател

 


Търси за: браншови организации | договор франчайзинг | Асоциация франчайзинг

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (33 лв)  31.35 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2021 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker