Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Комуникациите в системата на маркетинга

 

 

 

2009 г.


Съдържание:

 

1. Място и роля на комуникациите в маркетинг-микса. 3

1.1. Основни характеристики на маркетинга. 4

1.2. Комуникацията като елемент на маркетинг микса. 5

2. Комуникационна политика на мениджърите. 7

3. Комуникационна стратегия на фирмата. 10

4. Стратегии на комуникационния микс за увеличаване на продажбите и пласмента. 14

4.1. Схема на стратегия на „избутване”. 14

4.2. Схема на стратегия на “издърпване”. 15

Използвана литература. 16

 

 

 


 

……………………………………

 

В условията на пазарно стопанство ролята на маркетинга непрекъснато нараства. Принципите му лежат в основата на системата на управление на по-голяма част от фирмите и компаниите в САЩ, в Западна Европа, в Япония и други. Модифицират се организационните структури, фирми и методи за ръководство на производствено-пласментна дейност.

Всяка фирма, независимо от своя предмет на дейност, юридически статут, форма на собственост и организационно-управленческа структура, която се стреми към просперитет, следва добре да познава пазарната икономика, към която постепенно се насочва и нашата страна.

Фирменото присъствие на вътрешния и международния пазар е многообразно. Успоредно с най-големите фирми в света функционират и множество средни и малки фирми. Независимо от мащабите и националната принадлежност на фирмите, те се стремят да постигнат определено равнище на конкурентноспособността на произвежданите и предлагани стоки или услуги, да реализират изгодни продажби на вътрешния и външните пазари. За постигане на поставените цели основополагащо значение има фирменото управление и преди всичко маркетингът. В условията на икономика, регулирана предимно от пазара и в ограничени размери от държавата, фирмата до голяма степен се основава на маркетинга.

 

…………………………………….

 

Маркетинг миксът включва четири основни елемента: стоката, цената, пласмента и комуникацията, с цел проникване на пазара. Ключово място в маркетинга заема комуникационната политика на фирмата.

Съвременният вътрешен и международен бизнес се осъществява в динамично променящи се условия на производство, реализация и комуникации. Днес както фирмите, така и отделните индивиди живеят в сложен и бързо променящ се свят, в който се доказват предприемачески способности, гъвкавост, пазарни рефлекси, информираност, комуникативност и т.н. В обстановка, заредена с огромен динамизъм и неизвестност, с нови открития и внедрявания, със свръхмодерни идеи и технологии, нараства безспорно значението на информацията и на комуникациите, осъществявани между фирми и индивиди, между самите фирми, социални системи и други.

Деловият бизнесмен търси бързи комуникации, които да му осигурят икономия на време и усилия, информация и чувство за предвиждане на промените на стоковите, финансовите, трудовите и други пазари. Една фирма не може да бъде конкурентноспособна, ако не е своевременно и пълно информирана за авангардните постижения в отрасъла и в съответната област, ако не познава пазарните условия за реализация. Поради това ефективната маркетингова организация е немислима без ефективна система на комуникации, т.е. без информация, връзки с обществеността, реклама и други.

 

……………………………

 

Целите, които си поставя фирмата трябва да бъдат реално осъществими, да се намират в логическа връзка със съществуващите условия, да са добре обосновани и в крайна сметка да водят до подобряване на резултатите от дейността й. На тази основа, както и на базата на обстоен анализ на данните и резултатите от проучванията, управлението на фирмата следва да прецени и определи най-подходящия за момента и конкретните условия вариант на маркетингова стратегията. Реализирането на маркетингова стратегията се осъществява с помощта на маркетингови програми, в които конкретно се определя какво, кога, къде, как и за какво да се извършва, за да се реализират поставените цели.

В комплекса от дейности за провеждане на маркетинговата политика важно място заема комуникационната политика на фирмата, комуникационният маркетинг микс.

 

……………………………….

 

Стратегията на издърпване включва маркетингови и комуникационни дейности, насочени главно към крайните потребители (реклама, стимулиране на продажбите и др.), които да ги подтикнат към покупки и търсене на стоката. В резултат на засиления интерес и покупки посредниците да поръчат стоките на производителя.

Изборът на стратегия е обусловен както от характера на стоката и условията за продажби на пазара, така и от отношенията на производителя с посредниците, техните възможности и активност.

Всичко това предопределя възможността по отношение на рекламата и другите комуникации да се действа съобразно възприетите и доказали своята ефективност подходи за налагане и за популяризиране на фирмата и на тази основа за активизиране на дейността й.

 

…………………………….

 


Използвана литература:

 

1.                  Менчева, Лиляна, Рекламни комуникации в международния бизнес, Тракия-М, 1998 г.

2.                  http://www.scribd.com/doc/8528843/doc413956

3.                  http://www.scribd.com/doc/17374146/pgitemi7447

4.                  http://www.bukvite.bg/poem.php?docid=66347

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2009 г.

Темата съдържа схеми.

 

Ключови думи:

маркетингови комуникации, маркетинг микс, комуникационна политика, комуникационна стратегия, стратегии на комуникационния микс, стратегия на “избутване”, стратегия на “издърпване”, маркетингови дейности, търсене, предлагане, проникване на пазара

 


Търси за: маркетингови комуникации | маркетинг микс | комуникационна политика | комуникационна стратегия | стратегии комуникационния микс | стратегия избутване | стратегия издърпване | маркетингови дейности | проникване пазара

Helpos.com >> Архив >> Маркетинг >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker